Ősagárdi hit 2007. November

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2007. November

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Novemberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

„Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem”

(34. Zsoltár 3-4..)

                     2007. november. I. évfolyam  4. szám
Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Tudósok akik hittek Istenben
Imatémáink A madárijesztő
Templomszentelés Az ősi határkő
A döntő emelkedő Isten téged is elhívott
Az igazi megtérés Séta a Szentlélekre figyelve
Krisztus a testté lett ige Kinek a feladata a gyermekmisszió?
Alázat Eős vár a mi Istenünk
Isten ellensége megkísérti Jézust Felhívás
Hiszek a Mindenható Istenben  

 

 

 

 


Köszöntő

,,Fordulj hozzám, Uram, mensd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy" Zsoltár 6,5

 

Szeretett testvéreim az Úrban!

Minden kedves olvalsó!

  

Talán mindannyian ismerjük ezt a három betűt:S.O.S. nem más ez, mint a segélykiáltás nemzetközi jelzése. Halálos veszedelemben leadva életet ment. Egy angol szólás kezdőbetűit ismerhetjük fel belőle: ,,Save our souls!" vagyis ,,Mensd meg lelkeinket!" Elgondolkodtató, hogy ennek a szólásnak igei alapja van, itt a 6. Zsoltár 5. versében találhatjuk meg az eredetét. A hívő lélek Istenéhez kiált segítségért.Vajon benne van- e a mi őszinte kiáltásunk is Urunkhoz, vagy csak közönyös, megfáradt kapcsolatot tartunk fent vele? Mikor kiáltottál utoljára Istenedhez lélekszakadva? Nem földi áldásért, pénzért, jobb állásért, hanem azért, hogy a lelked békességre lelhessen Benne? Akartál-e mostanában megkapaszkodni szeretetében, mint a fuldokló a mentőövbe? A Millenáris parkban még megtekinthető a Titanic kiállítás. A híres luxushajó tragédiája, a hullámsírból kimentett eredeti személyi és berendezési tárgyak látványa ma is sokakat vonz. De vajon eszünkbe jut-e komolyan hogy mindannyian egynagy hajó utasai vagyunk életünk tengerén  és megmenekülünk vagy elvesztünk- az örök élet számára- egyedül attól függ, hogy az Úrral utazunk-e!? Amikor a luxusgőzös jéghegynek ütközött, már hiába adta le a távírász az S.O.S. morzejeleit, a hajó oldalán ott csúfolkodott a felirat: ,,No God" azaz ,,Isten nélkül". Mennyien odavesztek! Pedig utasai közt megkeresztelt, hívő is utazott,mégsem arról tanúskodott életük, hogy Istennel járnának! Mi a te élethajód feirata? Használod-e napi imádságodban a segélyhívást: ,,Mentsd meg életemet (lelkemet)!" Ó, mentsd meg lelkeinket életünk Királya, Jézus te diadalmasan feltámadott Úr, hogy bele ne fáradjunk követésed útján szüntelenül hívni téged: S.O.S. mert egyedül rádvan szükségünk hogy ÉLJÜNK!

                                                             Szőkéné Bakay Beatrix, lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémáink

 

Jézus mondja: ,,Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi  egyek vagyunk: én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." (János 17, 22-23.)

Egyéni Közösségi
1.hét: November 19-25. Házastársak közötti őszinteségért Több szolgálattevőért a gyülekezetben
2.hét: November 26- December 2. Testi egészségért A dicséret lelkének kiáradásáért
3.hét: December 3-9. Szülői nagyszülői bölcsességért a nevelésben Gyülekezetünk szellemi megújulásáért
4.hét: December 10-16. Személyes szolgálati helyem megtalálásáért A gyülekezeti újság áldásos működéséért

,,Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek! Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni." (János 7,37-38.)

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Templomszentelés

 

Reményik Sándor : Templomok

 

Én csak kis fatornyú templom vagyok, nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő

A szellemóriások fénye rámragyog, de szikra szunnyad bennem is: ERŐ

S bár irigykedve holtig bámulom, a dómok súlyos drága titkait,

Az én szívem is álmok temploma, és Isten minden templomban lakik.

 

        Nagyon szeretem ezt a verset, mert ilyenkor mindig az Ősagárdi templomra gondolok. Emlékszem pár éve, amikor felújították és a vakolat leverése után előkerültek a kövek. Számomra valami nagyon kedves dolog tárult fel e templom láttán. A szívem azóta is megtelik hálával, a szemem könnyel. Igen hálás vagyok az elődeinknek, hogy van Ősagárdnak temploma. Hálás vagyok, hogy nem kímélték magukat és odaszánva a munkájukat, az életük részét, felépítették nekünk ezt a templomot. Gondoltak ránk. Gondoltak rám és gondoltak rád is, aki most olvasod e sorokat, vagy éppen bent ülsz a padokon.

      Az ő életükben első helyen volt Isten. Neki szerették volna, az iránta érzett szeretetüket, imádatukat bizonyítani. Templomot szerettek volna építeni az egyedüli örök Istennek Ősagárdon. Hogy legyen hol laknia.

      Számomra ez a hely a menny előcsarnoka. Életem minden fontos eseménye itt lett megpecsételve Isten Szelleme által. Bizony mikor belépek e szent helyre és elolvasom a homlokzatra írt igét – „Oldd le a te sarudat lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz!” 2.Mózes 3.5. - megrettenek egy pillanatra, mert ilyenkor a magasságos Isten közelében a bűn óriássá tud lenni, ezért ha közeledni akarok Hozzá, meg kell

vallanom bűneim, hogy ő kedvét lelje abban, hogy megbocsásson.

        "Kicsoda olyan Isten mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. " Mikeás 7.18-19.

    

     Köszönöm drága mennyei Atyám, hogy szeretsz ma is bennünket. Köszönöm, hogy szereted Ősagárd népét és nem mondasz le róla. Köszönöm, hogy Te ma is türelmesen várod hogy ez a nép ne csak szájával közeledjen hozzád, hanem teljes szívével, lelkével, elméjével. Köszönöm, hogy hozzánk való hűséged az egekig ér, szereteted a fellegekig. Kérlek áldd meg ezt a népet a Te jótetszésed szerint, hogy bővölködhessen a Te javaiddal, hogy megdicsőíthessen Téged ez nép.

 

    T e m p l o m s z e n t e l é s     vagy     b ú c s ú ?

 

    Te mit tartasz ezután ?

 

   beküldő: mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A döntő emelkedő

 

„Vedd a te fiadat…”  1.Mózes 22,2.

 

Isten parancsa ez: „Vedd MOST”, nem pedig „nemsokára”. Furcsa, hogy ennyire vitatkozunk!Tudjuk, hogy mi a helyes, de mentségeket próbálunk keresni, hogy ne kelljen mindjárt megtennünk. Nem lehet „nemsokára” felmennünk az Isten által mutatott magaslatra: most kell megtörténnie! Miután az odaáldozás megtörtént az akaratomban, azután történik meg a valóságban.

„És Ábrahám felkelt jó reggel…és elindult arra a helyre, amelyet neki Isten mondott.” Milyen csodálatosan egyszerű Ábrahám engedelmessége. Amikor Isten szólt, többé nem tanácskozott testtel és vérrel. Őrizkedj attól hogy testtel-vérrel, azaz saját rokonszenveddel vagy belátásoddal tanácskozzál – ezek nem Istennel való személyes viszonyodon alapulnak. Ezek versengenek egymással és akadályozzák Isten iránti engedelmességedet.

Nem Ábrahám választotta ezt az áldozatot. Mindig vigyázz arra, hogy ne magad válaszd ki a szolgálatot: önfeláldozásod betegség is lehet. Ha Isten édes itallal töltötte meg poharadat, idd ki hálaadással; ha keserűvel, idd ki a Vele való közösségben. Ha Isten gondviselése nehéz időket választott neked, menj át rajtuk, de ne te magad válaszd ki vértanúságod színhelyét. Az olvasztótégelyt Ábrahámnak Isten választotta ki, és Ábrahám nem akadékoskodott, rendületlenül ment át a próbán. Ha nem vagy Vele élő összeköttetésben, könnyen keménységgel vádolod Istent. Át kell menned tűzpróbán, mielőtt jogod lehetne ítélni, mert éppen az olvasztótégelyben jobban megismered Istent. Isten a legmagasabb célon munkálkodik mindaddig, amíg az ember szándéka megegyezik az Ő szándékával.

(Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett c. könyvéből)

 

Beküldő: R.L.Zs.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az igazi megtérés

 

A megtérés egy olyan szó, amely a köztudatban élő formájában igen messze sodródott eredeti jelentésétől. Legtöbb ember a megtérésen azt érti: sajnálja, hogy bűnt követett el, és megígéri, hogy többé nem teszi. Ez azonban teljesen különbözik attól, amit a Biblia megtérésnek hív. Például megtörténhet, hogy egy személy egyik este nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt. Másnap reggel, amint dübörgő fejjel és görcsbe ránduló idegekkel tántorog a gyógyszeres fiók felé, így esküdözik: „Soha többé! Soha az életben le nem megy többet egy korty a torkomon!” Még ha betartja is az ígéretét, de nem adja át az életét Istennek, akkor nem tért meg igazán. Hangot adott ugyan bűntudatának és sajnálkozásának, ez azonban nem az isteni megtérés.

A megtérés elválaszthatatlan az Istenhez való fordulástól. Mikor megtérünk, tudatos döntést kell hoznunk, hogy elfordulunk a bűntől, mert a bűn sérti Istent, az életünket pedig Isten irányába fordítjuk; el kell határoznunk, hogy Neki való engedelmességben fogunk élni. Az isteni megtérés nem csak a viselkedésünk, hanem a felfogásunk megváltozását is magában foglalja. Életünket teljesen átadjuk Istennek. A Szentírás azt mondja, „az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.” (2Kor.7,10)

A megtérésre való felhívás visszatérő témája a Szentírásnak. Keresztelő János is ragaszkodott ahhoz, hogy tanítványai teremjenek a megtéréshez illő gyümölcsöket (Máté 3,8). János azt akarta, hogy az emberek ne csak higgyenek Jézusban, a Messiásban, hanem demonstrálják is, hogy életüket elfordították a bűntől, azáltal, hogy bemutatják az igazi megtérés bizonyítékait. Jézus ezért parancsolta, hogy „a megtérésnek és a bűnök bocsánatának” kell prédikáltatni „minden pogányok között Jeruzsálemtől kezdve”(Lukács 24,47) Péter is ezt mondta a hallgatóságnak, hogy „térjetek meg és keresztelkedjetek meg”(ApCsel 2,38). A megtérésnek azonban nem csak negatív oldalai vannak: nem csak a bűnök elhagyásából áll. Van valami, ami ennél

sokkal több. A megtérés pozitív oldala az, amikor elhatározzuk, hogy szellemi életünk irányát megváltoztatva Istent fogjuk követni. Ez az igazi, Isten szerint való megtérés!

Mivel a megtérés magában foglalja az Istenhez való fordulást, szoros kapcsolatban áll a hittel. Pál azt mondja: „Bizonyságot tettem mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől.”(ApCsel 20,21)

A hit tulajdonképpen bizalmat jelent. Isten az Ábrahám életében folyamatosan megmutatkozó hitet állítja elénk követendő példáként. Azt akarja, ha mond valamit nekünk, azt igaznak fogadjuk el, és ennek megfelelően reagáljunk. Ha engedelmességet kér, engedelmességet vár el. Nem tűri, hogy csak a szánkkal szolgálunk Neki! Jézus azt mondta a vallásos embereknek: „Miért mondjátok nekem:Uram, uram! Ha nem cselekszitek, amiket mondok?” (Lukács 6,46) Az igazi hit mindig megcselekszi azt, amit Isten parancsol.

 

A Jézushoz való megtérés: természetfölötti történés, ezért joggal számíthatunk arra, hogy radikális változás fog megtörténni a megtértek életstílusában. Jézus mennybemenetelekor azt a megbízást hagyta hátra az egyháznak, azaz nekünk, hogy tanúi legyünk a világban.

(részlet Tony Coffey: Katolikus voltam c.könyvéből)

 

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek¸és íme, én veletek leszek minden napon a világ végezetéig.”

          (Máté 28,18-20.)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Krisztus a testté lett Ige

 

„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam”  (János 14,6.)

 

Jézus Krisztus az út. A megtérés és a vízzel és Szentlélekkel való megkeresztelkedés az egyedüli út Isten országába! Nincs más út! (János 3,5-7.) Meg kell térni, és meg kell halni a bűnnek, a testi kívánságoknak. De a keresztségben fel is támadunk új életre! „Élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus.” (Galata 2,20.) Ez valóság!

Persze, ha nem hisszük el, ha nem törődünk ezzel, akkor törékeny valóság.

 

„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppúgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az Ő nagy szeretetéért, mellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért.” 

(Ef.2,1-6.)

 

Vigyázzunk, ha a test kívánságait követjük, emberi természetünk vezetése alatt vagyunk, nem a Szentlélek vezet minket!  Ne vessük el az Ő mérhetetlen kegyelmét!

Jézus Krisztus az igazság. Megtérésünkkor Őt, azaz Isten Igazságát fogadjuk a szívünkbe!

És Ő az élet. Csak akkor élhetünk, ha Benne, Vele és Általa élünk! Különben halottak vagyunk.

Azt írja az Ige, hogy Krisztus a testté lett Ige. ( János 1,14.)

Tehát az Ige az út, az igazság és az élet!

Az ige az út, melyen keresztül megismerhetjük Istent, és az Ő országát, akaratát, vezetését!

Az Ige Isten igazsága. És a miénk! Bármikor olvashatjuk, olthatjuk szomjunkat!

És az Ige az élet. Ha olvassuk, hallgatjuk és meg is tartjuk azt (azaz Isten igazságát), akkor élünk! Megismerjük az Istennel, Krisztussal és a Szentlélekkel való közösséget! Megismerjük, hogyan lehet gyakorlati módon Krisztusban élni.

Az Ige az élő Úr Jézus Krisztus maga!

Az Igével való közösségünk, Krisztussal való közösségünk!

Krisztussal vagyunk, mikor olvassuk, hallgatjuk Isten igazságát!

 

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert; Ő jött el a világba, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.”  (János 1,9-13.)

 

Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


ALÁZAT

 

Az „alázat” fogalma a „szolgálatkész” melléknévből vezethető le. Az alázat egy szolgáló, szolgálattevő személy érzülete. Ezt az alábbi történet is jól szemlélteti:

1999 nyarán az USA romániai nagykövete munkatársaival és számos riporter kíséretében, felkereste a Beiusban (Románia) működő egyik keresztény árvaházat. Román és amerikai zászlókat lengető, boldog gyereksereg fogadta a küldöttséget. Pár méterrel arrébb álldogált egymagában 3-4 év körüli cigány kislány. Ő újonc volt még az otthonban és ezért még kissé félénk volt. Szüleitől elhagyatottan került be az állami gondozóba, ahol vaságyának egy sarkába kötözve tartották; a másik sarkában egy másik gyerek ült szintén megkötözve. Egy amerikai dal hangjai mellett a nagykövet kiszállt a limuzinjából és nem a gyerekek éneklő csoportjához, hanem a távolabb álldogáló kislányhoz lépett. Hogy jobban szemügyre vehesse a kis cigánylányt letérdelt előtte, rámosolygott és megsimogatta.

Az ilyen viselkedés szemlélteti egy szolgáló lelkületét. Ennek kiteljesedését találjuk meg Jézusnál, mivel Ő ezt mondta Önmagáról: Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28)

Az alázat a saját akaratunk háttérbeszorítására való készség, és arra való készség is, hogy magunkat Isten akaratának vessük alá! A Biblia ezt mondja nekünk Jézus Krisztusra vonatkozóan: Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a Te akaratodat. (Zsidó 10,9) Amikor Jézust a Gecsemáné-kertben a legnehezebb  óráiban a Sátán a halál szélére szorította, Jézus akkor is az Atya akarata alá rendelte a sajátját: Atyám… ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd! (Lk 22,42)

Az alázat Isten akarata alá helyezi az egyént! Jézus Krisztusról olvassuk: Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom. (Jn 19,28). Jézus mindent megtett azért, hogy „beteljesedjék az Íras”. Számára abszolút elsőbbsége volt Isten Szavának. Pál apostol írja: Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. (2Kor 10,5) Ily módon az alázat ahhoz való bátorság, hogy az élet minden kérdésében értelmünket Isten Szavának vessük alá!

Az alázatban való járásra szólít fel Pál a Fil 2,3-ban: Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. A következőkben Pál Krisztus Jézust állítja példaképnek, Aki földi ittléte alatt azonosult a társadalom számkivetettjeivel. Ezzel Jézus valódi szolgálati lelkületét bizonyítja az emberek felé, és ebben a szellemiségben való járásra szólít fel minket is.

Az alázatos – Isten rendelkezése szerint – a földi hatalmasságoknak is aláveti magát. Amikor Jézust az adópénzek megfizetéséről kérdezték, Ő így válaszolt: … adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené. (Mk 12,17) Pál megírja a római keresztényeknek, miket kell követniük: Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellen szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra.(Róma 13,1-2)

Az alázatosság nem utolsó sorban az örömteli dolgokra való készség is: Szolgáljatok az Úrnak örömmel…! (Zsolt 100,2) A legutolsó páskaünnepen, röviddel a Golgota előtt Jézus még egyszer, nagyon plasztikus módon mutatta be tanítványainak, mit is ért az alázat alatt. Kötényt kötve maga elé, minden tanítványának, Júdásnak is, megmosta a lábát. Ezzel a legalávalóbb rabszolga munkáját végezte el. Tette mindezt azzal a tudattal, hogy előtte volt még a kereszt, és hogy tanítványai elhagyják, megtagadják, elárulják Őt (Jn 13,1). Ez a valódi alázat is igazolja a Fil 2,6-8 szavait: mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.  (Éjféli Kiáltás c. folyóiratból S.R.)

 

Két gondolatot szeretnék kiemelni a fenti cikkel kapcsolatban. Az egyik a „szolgálatkész”-ség. Mégpedig a szűkebb körrel, a helyi gyülekezettel, kicsit tágabb körben a falu, a helyi közösséggel kapcsolatban. Gondolok arra, hogy egyre kevesebben vannak, akik szolgálatot vállalnak, akik a közösségért a saját egyéni dolgaikat a háttérbe helyeznének. Itt nem nagy dolgokra gondolok, csak 1-2 napra, már az is sokat számít. Ha ilyenkor érvényesülne: szeresd feleberátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást! (Gal 5,14b-15)

A második pedig, hogy saját akaratunkat a háttérbe tudjuk szorítani, hogy azt Isten akaratának vessük alá. Itt is a szeretetet szeretném kiemelni, mégpedig az Ige alapján, és nem a saját elképzelésem szerint. János apostolnak első levelében a 4.rész 20. és 21. versében van leírva: Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti  a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van Őtőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga atyjafiát is. Itt szeretném még kiemelni a megbocsátást. Itt is úgy, mint saját akaratunk alárendelését Isten akaratának, úgy ahogyan Jézus Krisztus tanította, és nekünk leíratott, és megírva találjuk Máté evangéliumának hatodik részében a „Mi Atyánk” imádsága (9-13) után a 14. és 15. versben: Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat, megbocsátás nélkül mi sem kapunk megbocsátást, ha nem cselekszünk irgalmasságot, mi sem kapunk irgalmat.

Ezeket azért írtam, hogy elgondolkodjunk ezeken a dolgokon, és hogy adja meg az Isten kegyelmesen nekünk, hogy a saját akaratunkat és a saját igazságunkat alá tudjuk vetni Isten akaratának és Isten igazságának. Mint ahogy Krisztus Jézus is alá vetette magát az Atya akaratának és hű volt halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezt tette Ő miértünk, mi mit teszünk Őérette?

Sok szeretettel minden kedves gyülekezeti tagnak és mindenkinek, aki olvassa e sorokat.

Laczkovszki Zoltán

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten ellensége megkísérti Jézust

(Mt .4,1-12., 14, 3-5. , Márk 1,12-14., 6,17-20.)

 

Miután Jézus megkeresztelkedett folyóban, kiment a sivatagba, hogy imádkozzon. Ott aztán találkozott Isten ellenségével, a Sátánnal. Jézus negyven napot és negyven éjszakát töltött a sivatagban, és ezalatt semmit nem evett. Jézus azért tette ezt, hogy gondolatait teljesen Istenre tudja összpontosítani. Isten ellensége ezért ennivalóval próbálta Jézust  megkísérteni. „Ha Isten Fia vagy, parancsold meg ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré!” – mondta Jézusnak a Sátán. De Jézus így válaszolt: „Nem az ennivaló a legfontosabb dolog az életben. Az az igazán fontos, hogy közel legyünk Istenhez, és megtegyük, amit kér tőlünk!” Ekkor Isten ellensége egy magas helyre vitte Jézust. Megmutatta neki a palotákat és a föld összes messzi királyságát, majd így szólt: „Ha hajlandó vagy imádni engem, neked adom ezeket a királyságokat!” Jézus így válaszolt: Vedd tudomásul, hogy én egyedül az Úristent szolgálom!” Isten ellensége végül Jeruzsálembe vitte Jézust, és odaállította Őt a templom tetejének szélére. „Gyerünk, ugorj le innen!” - kiáltotta – „Ha Isten valóban szeret, ide küldi angyalait, hogy elkapjanak téged!” „Ne tedd próbára az Úristent!” – felelte Jézus. Majd hozzátette: „Most pedig menj innen! Nem fogom teljesíteni az akaratodat, mert azért jöttem, hogy az Atya akaratát tegyem!” Amikor Isten ellensége eltávozott, angyalok jöttek Jézushoz, hogy gondját viseljék. Amikor Jézus elhagyta a sivatagot, a Szentlélek ereje volt Vele.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Hiszek a Mindenható Istenben

 

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.”  (1.Péter 5,7.)

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt.”  (Filippi 4,6.)

Mikor lehetünk biztosak abban, hogy gondunkat VALÓBAN letettük Isten kezébe?

Ha hálát tudunk adni, meg tudunk nyugodni, Atyánk kezére bízva magunkat, annak ellenére, hogy emberi ésszel akár kilátástalannak tűnő körülmények között állunk. Ha magunkra vagy a körülményekre nézünk, sokszor nem tudunk szívből hálát adni, sőt talán azt sem hisszük el, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden a javára van”. De aki VALÓBAN hisz és bízik Istenben, az MINDENKOR arra tekint, Akinek semmi sem lehetetlen! A megoldhatatlannak látszó helyzetekben dicsőítheti meg magát leginkább az Úr, mind a saját, mind a körülöttünk élők életében!

Adj hálát, bármilyen helyzetben vagy! Bízhatsz Istenben, „Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk?” (Róma 8,32.) Ő jobbat készített nekünk, mint mi azt el tudnánk képzelni! (1.Kor.2,9) „Íme, boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes!” (Jakab 5,11.)

Ha HÁLÁT tudsz adni MINDEN KÖRÜLMÉNY között, AKKOR teszed le az életedet, a problémádat VALÓBAN az Úr kezébe! „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy AMI LÁTHATÓ, A LÁTHATATLANBÓL ÁLLT ELŐ!” (Zsidó 11,3.) „A HIT A REMÉLT DOLGOKBAN VALÓ BIZALOM ÉS A NEM LÁTHATÓ DOLGOK LÉTÉRŐL VALÓ MEGGYŐZŐDÉS.”(Zsidó 11,1.) „Hitetek próbája állhatatosságot eredményez!” (Jakab 1,3.)

„Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által, örökkön-örökké!” (Róma 16,27.)

Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Tudósok, akik hittek Istenben

             

   Általános szabály manapság azt tanítani, hogy ha valaki tudós, akkor nem hihet a Bibliában. Mégis ha valaki tanulmányozza a tudománytörténetet, és olvas azokról a valódi tudósokról, akik feltaláltak valami érdemlegest, ugyancsak elcsodálkozhat azon, hogy közülük milyen sokan hittek Istenben, vagy voltak igazi keresztyének.

    Lássunk néhány példát:

    Johannes Kepler / 1571 - 1630 / - A csillagászat területén kifejtett munkásságáért és felfedezéseiért úgy emlegetik, mint  "az ember, aki elindította azt a folyamatot, mely a babonát logikus gondolkodással helyettesítette." Az általa fölállított bolygómozgási törvények indították el útjára a modern csillagászatot.

    Robert Boyle / 1627 - 1691 / - A modern kémia úttörője. A gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés ma is Boyle - törvényeként ismert. Nem látott ellentmondást a tudomány és a hit között. Erős volt a hite Jézus Krisztusban, mint Megváltójában és Urában.

    Sir Isaak Newton / 1642 - 1727 / - Ő volt az egyik legnagyobb tudós, akinek oly felfedezések tulajdoníthatók, mint a gravitáció törvénye, a dinamika törvénye és a differenciál - és integrálszámítás. Newton szerette Istent és hitt igéjében. Tanulmányozta a Bibliát.

 

     Loius Pasteur / 1822 - 1895 / - Ő volt a mikrobiológia és bakteorológia újdonsült tudományának a megalapítója. Feltalálta a védőoltást, az immunizálást és a pasztörizálást.

     James Clerk Maxwell / 1831 - 1879 / - Elektromágneses elmélete és a vele kapcsolatos téregyenletek kövezték ki az utat a 20.századi fizika számára. A fentieken kívül még sok hithű tudós ismert: pl. Fleming az elektronika úttörője, Lister, aki feltalálta a steril sebészetet, Simpson az érzéstelenítést, Mendel genetika. Mindegyik vallotta hogy a tudomány nem áll ellentétben a Krisztusba vetett hittel. Bőséges bizonyíték van arra, hogy bár emberek írták a Bibliát, mégsem emberi elme terméke - írta Fleming.

    (Részletek Dr.Farid Abou - Rahme: Azt mondta Isten c. könyvéből)  Beküldő: M.P.E.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A madárijesztő


Egyszer egy vadász megsebesített egy tengelicét. A tengelice ideig-óráig még eléldegélt azon, amit a földön talált, de aztán megérkezett a rettenetes, fagyos tél. Amikor egy hideg reggelen ennivalót keresett, megpihent egy madárijesztőn. Tekintélyes madárijesztő volt, szalma testét régi ünneplő ruhába öltöztették, a feje egy nagy, narancssárga tökből, a fogai kukoricaszemekből készültek, orraként egy répa, szemeként két dió szolgált.
- Mi újság, tengelice? - kérdezte a madárijesztő, mint mindig.
- Semmi jó - sóhajtott a tengelice. Kis híján elpusztulok ebben a hidegben, mert sehol sem találok menedéket. Az ennivalóról ne is beszéljünk. Azt hiszem, nem érem meg a tavaszt.
- Ne félj! Bújj be ide a zakóm alá. A szalmám száraz és meleg.
Így talált otthonra a tengelice a madárijesztő szalmaszívében. Már csak ennivalót kellett szereznie. De hol vannak ilyenkor rügyek és magok?
Egy nap, amikor a zúzmara jeges szárnya mindent belepett, a madárijesztő lágyan azt mondta a tengelicének:
- Tengelice, edd meg a fogaimat: finom kukoricaszemek!
- De akkor neked nem lesz szájad!
- Legalább bölcsebbnek fogok látszani.
A madárijesztő száj nélkül maradt, de boldog volt, hogy kis barátja él. És rámosolygott a diószemeivel.
Néhány nap múlva a répaorr következett.
- Edd meg! Tele van vitaminnal - mondta a madárijesztő a tengelicének.
Hamarosan a diókra került a sor.
- Majd mesélsz nekem - mondta ő.
Végül a madárijesztő odaadta a tengelicének a tököt, ami a feje volt.
Amikor megérkezett a tavasz, a madárijesztő nem volt többé. De a tengelice élt, és felröppent az azúrkék égbe.
/Bruno Ferrero nyomán /

 

Erről a történetről Nekem egy kicsit a gyertya példája jutott eszembe. Ugye, a gyertya, amikor ég akkor szolgál, hiszen világosságot ad, de a szolgálatba "bele is hal", hiszen egy idő után elég és elfogy! Mi vajon, én vajon tudok-e úgy élni, hogy feláldozom magam Jézusért!?

          Beküldő: Kindricz Tünde

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az ősi határkő

 

      " Ne mozdítsd el az ősi határt, melyet őseid jelöltek ki. " /Példab.22.28./

 

        Egy kis ízelítőt szeretnék adni minden kedves testvérünknek, legyen az nő, avagy férfi. Azt szeretném közzéadni, hogy mivel is foglalkozunk 2 hetente az asszonyórán.

      Ez év február 4.-e óta Beth Moore : Szabadságra Törve című könyvét tanulmányozzuk. Nagyon értékes tanulmány. Egy pár cím a könyvből: - igakötelek eloldozása, - megelégedést találni Istenben, - élvezni Isten jelenlétét, - büszkeség akadálya, - törvényeskedés akadálya, - ősi romok meglátogatása /generációs bűnök /, - ősi határkő. Tulajdonképpen itt tartunk most. A könyv elején szinte. De érdemes lassan megfontoltan haladni ezzel a tanulmánnyal, mert meg kell emészteni a hallottakat.

      Az ősi határkő a Tízparancsolat. Sajnos mindannyian elmondhatjuk ,hogy ezt az ősi határt már megpróbáltuk a magunk életstílusához formálni .

      " Isten parancsolatai a fundamentális ősi határkövek. Nem pedig a nap tíz legjobb ötlete. Ő az Ú,r a mi Istenünk és az Ő igéje örök - ami azt jelenti , hogy minden generáció számára íródott. A Tízparancsolat olyan ősi határkövet jelképez, melyet nem mozdíthatunk el annak érdekében, hogy megfeleljen saját életstílusunknak. Lehet azon gondolkodni, hogy mi köze a Tízparancsolatnak a generációs bűnökhöz, béklyókhoz. A generációs béklyó és a generációs bűn közötti kapcsolat nehéz körfogást eredményez. Valaki úgy dönt, hogy elmozdítja az ősi határkövet és saját törvényei szerint él. A határkövön kívüli élet béklyókhoz vezet. A béklyók bűnökhöz vezetnek. A bűn még több béklyóhoz vezet. A körforgás addig nem áll le, amíg valakinek nincs elég bátorsága ahhoz , hogy az Isten által kijelölt ősi határkő mögé vonuljon vissza."

Amennyiben meg szeretnénk szüntetni a családunkban fennálló generációs bűnök körforgását, amelyek lehetnek: alkoholizmus, depresszió, paráznaság, öngyilkossági hajlam, agresszió, meg nem bocsátás, szitkozódó beszéd, dohányzás, túlzott félelem és még lehetne sorolni tovább is. De ezt mindenkinek magának kell az Ige fényében meglátni és felismerni, elhagyni. Ne felejtsük el, az ige azt mondja, hogy ha már gondolatban is megtettük ezeket a bűnöket, akkor azok valósakká válnak.

      Úgy gondolom egyikünk sem szán ilyen örökséget az utódai számára. El kell jutnunk odáig, hogy amikor gyermekeink örökségére gondolunk, akkor a szellemi örökséget tartsuk előbbre az anyaginál. Az anyagi örökség mulandó. A szellemi örökségtől függ az üdvösségük, mert ezek a szellemi dolgok nem engedik szabadon gyermekeinket, unokáinkat a Krisztushoz vezető úton. Legyünk bátrak és akarjunk beállni az ősi határkő mögé, hogy jó örökséget örökíthessünk át.

      Befejezésül még egy részlet a könyvből:

      "Amikor kicsi voltam, Dibby nevelőnőm unokatestvérének volt egy korcs kutyája, amelyik terhes volt. Egy nap a fűnyíró levágta a két hátsó lábát. Az orvos össze tudta varrni, így meg tudta szülni a kölyköket. Megtanult járni is, előre lépett kettőt azután felrántotta a hátsó felét. Hat kölyöknek adott életet, mindegyik egészséges volt, de járni mindegyik úgy járt, ahogy anyjuk."

      Igen, a gyerekeink minket utánoznak, mert mi vagyunk a példaképeik és bíznak bennünk, azt gondolják hogy minden amit mi teszünk az helyes Pedig lehet hogy mi is úgy tanultunk járni,  hogy kettőt előre léptünk és feldobtuk a hátsónkat. Ez a generációs örökség , ami beépül az életstílusunkba és nem vesszük észre, hogy a járás sokkal egyszerűbb ha Krisztus lábnyomába lépkedünk.

 

Szeretnék bátorítani minden nő és asszonytestvért ,hogy jöjjenek el ezekre az alkalmakra, áldást nyernek maguk és családjuk számára.

        Beküldő : M.P.E.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten TÉGED is elhívott!

 

Az Egyházban ma, - legyen bármilyen felekezetről szó – sokkal inkább a közömbösség, a langyosság a jellemző hozzáállás Isten országában való munkálkodásához, mint az őskeresztények vagy az azóta megtapasztalt történelmi ébredések tüze (reformáció; John Wesley metodista ébredése az 1700-as években, stb.).

Az eleve elrendelés tana sokakat „elaltat”, hiszen „ha valamit Isten meg akar tenni, azt megteszi.” Egy dolgot ne hagyjunk ki a számításból! Isten embereket hív el az Ő tervének megvalósítására, mint ahogy Noét, Ábrahámot, Mózest, Keresztelő Jánost, Pált (stb.). Páran, mikor Isten megszólította őket saját alkalmatlanságukra hivatkozva, nem akarták elfogadni az elhívást. Senki nem tud saját erejéből szolgálni, egyedül Isten Szelleme az, aki képessé teszi az embert arra. Lássuk meg, testvéreim, hogy Isten nagy emberei – akár a Biblia lapjain szereplők, akár a történelem során éltek, - ugyanolyan közönséges emberek voltak, mint mi. Nem voltak erősebbek, okosabbak, mint mi, de meghallották az Úr szavát és jó választ adtak! Isten az, aki az ő tökéletes tervének betöltéséhez kiválaszt valakit és felruházza mennyei erővel annak véghezvitelére.

Nem régen olvastam Mózes elhívásának ill. az egyiptomi 10 csapás történetét. Ahogy haladunk előre a történetben, Mózes – aki nem akart beállni a feladat elvégzésébe – egyre erősödik a hitben, egyre magabiztosabban áll ki Isten és a népe ügyéért a félelmetes fáraó elé! Ahogy megtapasztalja Isten hűségét, erejét, jeleit, úgy telítődik hittel, bizalommal, úgy jön rá ő maga is, és ismeri fel, hogy a Mindenható, Teremtő Isten az egy igaz isten!

A Szentírásból megtudjuk, hogy „ki kell lépni hitben”, szólni, cselekedni kell Isten beszédét, hogy bekövetkezzen az! Isten mindannyiunkat megpróbál: a láthatóra vagy a láthatatlanra nézünk-e?! Elgondolkoztál már azon, milyen csodálatos, hogy mi már az Újszövetség idejében élhetünk? Személyes kapcsolatunk lehet Atyánkkal, Krisztussal és a Szentlélekkel! Az Ószövetség idején csak Isten elhívott embereinek lehetett élő közössége Vele: a királyoknak, papoknak, prófétáknak. A nép távol maradt, nem ismerhette Istent, csak a „közvetítőkön” keresztül tudhatta meg Isten akaratát. Az Újszövetségben, ma is, a Krisztussal való élő közösség, egy új élet az, ami a miénk lehet Isten kegyelméből! Jézus mindannyiunkat, akik Benne hiszünk, elhívott: „Tegyetek tanítványokká mindenkit! Hirdessétek az evangéliumot!”

Meghallod-e a hangját és mit válaszolsz az Ő örökérvényű elhívására?

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartására való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott el titeket.”  (1. Péter 2,9.)

Beküldő: D.O.

 

Uram, küldd el nekünk a dicsőséges rendetlenség idejét! Ó, küldd el a Te szeledet, amely megmozgatja a tengert, és a kikötőben békésen pihenő testvéreinket felrázza! Ó, essen ránk a tüzed újra-az a tűz, amely a legkeményebbeket is megindítja! Add, hogy ez a tűz először a Te tanítványaidat érintse meg, aztán kiterjedjen a környezetükre is! Ó Urunk, működj együtt velünk ma, ahogyan akkor régen tetted! Könyörgünk Hozzád, hogy ne késlekedj, cselekedj azonnal! Rombolj le minden gátat, amely akadályozza a Te erődet! Adj tüzet szívünkbe és nyelvünkre, hogy prédikálhassuk a békesség üzenetét, Jézusért. Ámen!

(Charles Spurgeon imája)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Séta a Szentlélekre figyelve

 

Nagymamámmal sétáltunk a Városligetben és ámulva néztük az őszi színekben pompázó hatalmas fákat.

-   Milyen hatalmas fák! És milyen hihetetlen, hogy a gyökerük is ilyen hatalmas! – mondta a nagymamám.

Abban a pillanatban mutatott valamit a Szentlélek: a látható megmutatja a láthatatlant. A fák gyökérzete, hasonlatos nagyságra és alakra a lombkoronájukhoz. Ha ránézünk egy fára, tudhatjuk, milyen a gyökere a föld alatt. Ugyanígy a mi életünk, a gondolataink, szavaink, tetteink mind-mind utalnak a szívünkre, megmutatják a „gyökereinket”: miben hiszünk, vagy épp miben nem; „miben gyökerezett meg az életünk”? Krisztusban? Önigazultságban? Törvénykezésben? Pénzhajhászásban? Munkamániában? Mire van időd – és mire nem jut? Mi/ki  fontos neked – és mi/ki nem annyira? Mire szánod oda magad, mibe adsz bele mindent – és mik az elhanyagolható dolgok az életedben?

Keresztényként ez még inkább szembetűnik! Hiszen nekünk, hívőknek másnak kell lennünk, mint világi társainknak… Krisztus követése nem a vasárnapi kereszténységet, még csak nem is a kegyes életvitelt jelenti. Akkor Urunk nem dorgálta volna meg a farizeusokat! Krisztus nem követendő vallást, hanem életformát hozott a földre.

„Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol!”   (Máté 12,30.)

Mit mutat az életed? Krisztussal vagy? Mit gyűjtesz nap, mint nap? Tetszik az Úrnak? Vagy eltékozolod az Ő ajándékát? A talentumaidat elástad, nem is foglalkozol velük, vagy munkálkodsz Istenedért?

„Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amijét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle.”  (Lukács 8,18.)

Isten látja, hogy elhívásához méltó életet élsz-e!

„Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert

én az Atyához megyek. Aki befogadja parancsolataimat, és

megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem azt szeretni fogja az én Atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.”  (János 14,12.21.)

„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek…Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!”

 (Máté 5,13.16.)

„Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél  tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád”  (Jelenések 3,1-3.)

„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek az én számból!”  (Jelenések 3,15-16.)

Isten lát, ismer téged. Ő türelmes, hosszútűrő, kegyelmes, féltőn szerető Atya. És igazságos. Az Ő Igéje, Krisztus élete a mi mérőzsinórunk.

Ha Krisztus most jönne vissza, mit mondana neked?

„Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik elhagyatik”  ( Lukács 17,36.)

„Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dícséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most nem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”  (1.Péter 1,7-9.)

„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj”

(Máté 3,10.)

 

Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Kinek a feladata a gyermekmisszió?

 

Ha közvélemény-kutatást tartanánk a gyülekezetünkben erről a kérdésről, bizonyára a leggyakrabban hallott válaszok a következők lennének: a lelkész, a hitoktató, a vasárnapi iskolai tanító feladata a gyermekmisszió, de semmiképpen sem az enyém, hiszen én ezt nem tanultam, nincs hozzá adottságom, nincsenek gyermekeim.

A gyermekmisszió célja az, hogy gyermekeket Krisztushoz vezessünk, és az újonnan született gyermekeket bibliai igazságokra tanítsuk, hogy lelkileg növekedjenek.

Ezt a feladatot Isten elsősorban az apákra (a hívő szülőkre) bízta. Ti apák … gyermekeiteket … neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Efézus 6,4. (vagy Zsolt. 78,5). Másodsorban a helyi gyülekezet lelkészeire és gyermekmunkásaira, mivel Krisztus „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul (Efézus 4,11). Isten népének azonban itt nem zárul le a felelőssége. Körülöttünk élnek olyan gyermekek, akiknek nincsenek hívő szülei, és a templomba sem fognak eljönni. Lehetnek ők a rokonaink, a szomszédaink, a gyermekeink játszó-, vagy iskola társai. Ha mi nem hirdetjük nekik az evangéliumot, akkor talán soha sem fogják azt meghallani. Lehet, hogy Isten éppen téged küld hozzájuk. Mindnyájunkra vonatkozik Jézus parancsa: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek ( Márk. 16,15). A gyermekmisszió tehát nem csak a lelkész és néhány erre a szolgálatra vállalkozó gyülekezeti tag feladata és felelősége, hanem az egész gyülekezet Istentől kapott küldetése.

A gyermekmisszióban szükség van tanítókra, akik tanítják a gyermekeket. Szükség van segítőkre, akik segítenek a fegyelmezésben, öltöztetésben, stb. De szükség van imádkozókra is, akik rendszeresen könyörögnek a gyermekmunkásokért és a gyermekekért. Nagy szolgálatot végeznek azok a nagyszülők vagy szomszédok is, akik fáradtságot nem ismerve elhozzák a gyermekeket az alkalmakra. Nagyobb családokban problémát jelenthet a gyermekek hittanórára való eljuttatása. A gyermekek kisérésével is segíthetnéd a gyermekmissziót. Ha Isten rád bíz egy gyermeket, imádkozz érte rendszeresen, hozd el egy gyermekkirándulásra, vagy kézműves délutánra a gyülekezetbe, ahol a gyermek érdeklődését felkeltik Isten iránt. Később talán rendszeresen is hozhatod majd őt a gyülekezetbe. Vannak gyermekek, akiket nem engednek el a templomba, de eljöhetnének hozzátok egy születésnapi-, karácsonyi-, vagy húsvéti ünnepre. Te lehetsz itt a házigazda, és valaki más pedig segítene neked a tanításban. Később lehetne ez egy rendszeressé váló gyermekalkalom is. Így lehetnél te a gyülekezet kinyújtott karja a környezetedben élő gyermekek felé.

A gyermekmisszió célja tehát az, hogy gyermekeket Krisztushoz vezessünk. Ez a szolgálat az egész gyülekezet ügye, hiszen belőlük lesz a jövő gyülekezete. Itt mindenki megtalálhatja a maga feladatát. Kezdj el már ma imádkozni azért, hogy meglásd, mit bíz Isten rád ebben a szolgálatban.

                                                                                                                                   id.Draskóczy Gábor

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Erős vár a mi Istenünk

/ 46. Zsoltár /

 

Isten a mi oltalmunk és erősségünk,

Mindig biztos segítség

A nyomorúságban.

Azért nem félünk, ha megindul is

A föld,

És hegyek omlanak a tenger mélyébe;

Ha háborognak és tajtékoznak is vizei,

És tombolásától megrendülnek

A hegyek.

 

Egy folyam ágai

Örvendeztetik Isten városát,

A Felségesnek szent hajlékait.

Isten van benne, nem inog meg,

Megsegíti Isten reggelre kelve.

Népek háborognak, országok inognak,

Ha az Úr mennydörög,

Megretten a föld.

A Seregek Ura velünk van,

Jákób Istene a mi várunk.

 

Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit,

Aki bámulatos dolgokat

Művel a földön.

Háborúkat szüntet meg

A föld kerekségén,

Íjat tör össze, lándzsát tördel szét,

Harci kocsikat éget el.

Csendesedjetek el, és tudjátok meg,

Hogy én vagyok az Isten!

Magasztalnak a népek,

Magasztal a föld.

A Seregek Ura velünk van,

Jákób Istene a mi várunk.

 

 

 

„Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az Ő nevét!

 Az Úrhoz folyamodtam és Ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.

Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.

Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik!

 Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.

 Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?

Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot! Hagyj fel a rosszal és cselekedjél jót! Törekedj békességre és kövesd azt!”  (34. Zsoltárból)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Draskóczyné Dinnyés Orsolya

draskviolin@t-online.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image