Ősagárdi hit 2007. Október

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2007. Október

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Októberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

,,Ha valaki nem születik újonnan víztől, és Lélektől nem mehet be az Isten országába"

(János3,5.)

                            2007. október.  I. évfolyam  3.szám
Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Táboron kívül
Imatémáink A hálaadás fegyelme
A tékozló fiú történetének üenete Bizonyság
Hol vagy? Gyerekeknek
Imádkozni azt.... Hit
Neked ki a példaképed? Szemelvény
Szeretettel fenyít Mi Atyánk
A királlyal élők Felhívás
Te istennel jársz?  

 

 

 

 


Köszöntő

„Buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma!”   (Zsidó 3,13a.)

 

Kedves Olvasók!

 

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mennyire buzdító, bátorító ez a gyülekezeti újság! Nem elégszik meg azzal, hogy megcirógassa lelkünket néhány szépen formált, kedveskedő üzenettel. Nem felszínes vállon veregetéssel kopogtat otthonaink ajtajain, hanem tovább segít a Krisztus keresésben. Bizonyságtételei intő, gondolkodásra, elmélyülésre segítő, erősítően lelkesítő gondolatai, a Szent Lélek tüzében formálódtak. Betöltik küldetésüket: irányt mutatnak, fényt derítenek számunkra a hit országútjain.

Nagyszerű látni, hogy egyre többen ragadnak tollat testvéreink közül, hogy engedelmeskedve az igének „buzdítsanak minden egyes napon!” A világ, az ó-természetünk és a Sátán kísértései közepette szükségünk van a buzdításra, hogy megálljunk a hit harcában.

Észrevetted testvérem, milyen állhatatlan, hamar csüggedő nép vagyunk? Isten éppen ezért nem testvérünk, felebarátunk ítélőbíráinak állított minket egymás mellé gyülekezetünkben, községünkben, hanem azért, hogy buzdító szóvá váljon hitéletünk egymás számára. Azért, hogy az erősebb hordozza, emelje, segítse a gyöngét. Hogy felszítsuk egymásban a már hamvadni látszó lángot! Isten országában ugyanis nincs te és én, ott csak a MI létezik. Mi, a Krisztus Teste! Együtt kell befutnunk a Mennyei célba! Jézus Urunk azt akarja, hogy mindannyian ott legyünk vele a Mennyben. Biztosan találsz ebben a számban is hitmélyítő, buzdító írást, hogy megerősödj! Hogy felépülj, hogy újra, vagy tán először kimondd: ÉL AZ ÉN MEGVÁLTÓM!

Ugye kedvet kaptál arra, hogy te is buzdíts és bátoríts ma valakit?! A te szolgálatod sem hiábavaló az Úrban! Írd meg bizonyságtételedet, hogy épülhessünk a te hited által is!

Áldott felbuzdulást és buzdítást az Úr szeretetére!

Szőkéné Bakay Beatrix

lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémáink

Jézus mondja: ,,Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi  egyek vagyunk: én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." (János 17, 22-23.)

  Egyéni Közösségi
1.hét: Október 22-28. A bűnbánat lelkének kiáradásáért szívembe Gyülekezetünk egységéért
2.hét: Október 29-Novenber 4. Hitem mélyüléséért Gyermekekért, fiatalokért
3.hét: November 5-11. Szent Lélek gyümölcseinek érlelődéséért bennem Középkorúakért
4.hét: November 12-18. Családom hitre jutásáért Idősekért

,,Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét, a békesség kötelékével. Egy a Test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy akeresztség,, egy az Istene és az Atyja mindeneknek, Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben." (Efézus4, 3-6.)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A tékozló fiú történetének üzenete

(megtalálható : Lukács 15,11-32.)

 

„A fiatalabb ezt mondta apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!”  (Lukács 15,12.)

Amikor elfordulunk Istentől, kikérjük a vagyonunkat, azaz, Isten nélkül rendezzük be az életünket. Senki ne szóljon bele az életembe, főként ne Isten! De amikor Isten kegyelméből eljutunk a vályúhoz, - mert ez Isten kegyelme! – rádöbbenünk a helyzetünkre, és arra, hogy éhen hal a lelkünk az Atya nélkül.

A tékozló fiú megbánja bűneit, és magába száll, bocsánatot kér a Mennyei Atyától. Ez a bűnbánat. Ez a megtérés első fele. A második fele az, amikor felkel, és elindul haza, az Atyjához. Az Atya várja őt, sőt elébe megy az úton! A fiú hazamegy; ez azt jelenti, hogy átadja a teljes uralmat az élete felett! Ez a legnehezebb! Megbánjuk bűneinket, de hogy mindenben Istenre tudjuk bízni magunkat, az nagyon nehezen megy! Miért? Mert még nem ismerjük Istent teljes valójában.

A bűnbocsánat a múlt rendezése.

Az uralom átadása az újonnan születés.

De mit mond az ige az otthon maradt fiúról? „Fiam, te mindig velem vagy, mindenem a tiéd.” (Lukács 15,31.) Az otthon maradt fiú azokat jelképezi, akik gyakorolják a vallást, eljárnak templomba, de a szívük valójában távol van az Atyától. Azt hiszik, hogy ők jó helyen vannak, nem élnek olyan bűnös életet, mint a tékozló testvér, nem látják saját bűnös, elveszett állapotukat. Nekik is éppen úgy meg kell térni, újonnan kell születni, hogy megláthassák Isten országát. Nem elég a vallás gyakorlása, új életre van szükségük.

Míg az egyik az Atyai háztól van távol, a másik az Atyai szívtől van távol. Isten annak örül, ha mindkét testvért a keblére ölelheti az Ő országában!

Beküldő: R.L.Zs.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Hol vagy?

 

Mikor hallottad Istenünk szavát, Atyánk kérdését utoljára?

Mikor szólalt meg a lelkiismereted?

„az Úristen kiáltott az embernek, és kérdezte: Hol vagy?” 

(I.Mózes 3,9.)

Jó helyen vagyok, - mondod – már a vallásban nevelkedtem, megkereszteltek, konfirmáltam, azóta is járok templomba.

„Térjetek meg!(változtassátok meg gondolkozásotokat és cselekedeteiteket) …és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket”  (Máté 3,1-2.)

„De amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok!...Van, aki csak hallgatja Isten tanítását, de nem engedelmeskedik neki.  (Jakab 1,22-23.)

„Az Úr szent életre hívott el minket, és nem arra, hogy bűnben éljünk. Ezért, aki nem akar engedelmeskedni ennek a tanításnak, az nem emberek tanácsát utasítja el, hanem Istennel szemben engedetlen.”  (I.Thessz.4,1-8.)

Szeretsz engem? – kérdezi az Úr Jézus Krisztus.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel!”  (Máté 22,37.)

„Senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Hiszen vagy gyűlöli az egyiket, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti.”  (Máté 6,24.)

Ismersz engem? – kérdezi a Szentlélek.

„Akik régi emberi természetük szerint élnek(megtérés és keresztség előtti természetünk), azok egyre csak arra

törekednek, amit ez a régi természet kíván. Akik azonban a Szentlélek szerint élnek, azok azzal foglalkoznak, amit a Szentlélek

 

kíván…akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem tetszenek Istennek.”  (Róma 8,5-7.)

„A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes.”  (I.Kor.2,14.)

„Isten már kezdettől fogva arra választott ki, hogy megmeneküljetek. Ezt a Szentlélek által éritek el, aki szentté tesz benneteket, és az igazságban való hit által.”  (II.Thessz.2,13.)

Hiszed, hogy Atyánk vezet téged a hitben - személyesen téged? Ismered Őt?

„Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz…és egyre jobban és mélyebben megismeritek  az Istent.”

 (Kolossé 1,9-10.)

Töltesz időt Jézus Krisztus társaságában?

„Isten teljesen megbízható és ígéreteit megtartja! Ő hívott el arra bennünket, hogy teljes életközösségben éljünk Fiával, Jézus Krisztussal, aki a mi Urunk.”  (I.Kor.1,9.)

Kifejezed örömöd és hálád amiért Isten kegyelméből ismerheted Őt, megtérhettél, bűnbocsánatod van és hihetsz Benne?

„Mindig örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Minden helyzetben adjatok hálát Istennek – mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban.”  (I.Thessz.5,16-18.)

„Emlékeztetlek testvéreim benneteket arra az örömhírre, amelyet ti is elfogadtatok. Ez a hitetek alapja, és ezen keresztül fogtok megmenekülni. De csak ha hűségesek maradtok ahhoz az üzenethez, melyet mondtam nektek. Ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Térjetek észre és ne vétkezzetek végre! Mert vannak közöttetek , akik nem is ismerik Istent igazán.”

(I.Kor.15,1-2.34.)

Teszel bizonyságot a környezetedben a mi Urunkról; hirdeted az örömhírt, amire Krisztus elhívott mindannyiunkat?

„Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek  mennyei Atyám előtt.”  (Máté 10,32.)

„Mert a szívünkkel hiszünk, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, és a szánkkal mondjuk el másoknak, amit hiszünk, hogy megmeneküljünk.”  (Róma 10,10.)

Az Úr dicsőségére igyekszel élni: gondolkozni, beszélni, cselekedni?

„Mindent, amit csak tesztek, vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyetek és mondjatok! Így adjatok hálát szüntelenül Istennek, az Atyának!  (Kol.3,17.)

Isten tudta, hogy hol van Ádám, és azt is tudja, te hol vagy.

„Ádám így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem…”  (I.Mózes 3,10.)

 

Ádám  félt, mert nem töltötte be Isten feltételeit.

Ha úgy érzed, a kérdésekre nem tudtál Istennek tetsző válaszokat adni, kiálts Hozzá:

Mennyei Atyám! Bocsáss meg nekem, hogy eddig nem vettem komolyan, nem töltöttem be az én elhívásomat! Bocsáss meg, hogy olyan távolinak tűntél! Úr Jézus Krisztus bocsáss meg, hogy eddig nem Te voltál az igazi Ura az életemnek! Bocsáss meg Szentlélek, hogy nem hallottam meg vezetésedet!

Úr Jézus Krisztus, Te vagy az én Megváltóm, Szabadítóm, Gyógyítóm! Szeretnék ezentúl valóban Veled járni! Taníts meg hálaadó és örvendező szívvel élni minden nap, hogy meglássák rajtam, ki az én Uram! Erősítsd meg a hitemet, és tisztíts meg engem, kérlek vezess el a Szentlélekkel való igazi élő közösségre! Taníts engem a Te Igédből! Szeretnélek szeretni!

Ámen

Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imádkozni azt jelenti: Ezt az egy nevet  újra és újra szeretettel kiejteni:

 J É Z U S

 

Imádkozni azt jelenti :Jézussal  az Atya elé járulok; ha Ő a szószólóm vajon visszautasíthatja Őt az Atya?

 

Imádkozni azt jelenti: Lélekben bűneimmel együtt Jézus sebeiben elrejtőzni, hogy így meggyógyuljak.

 

Imádkozni azt jelenti: Hittel lépni az ellenség földjére, és a kereszt győzelmi zászlóját kitűzni.

 

Imádkozni azt jelenti :Őrként szolgálni az Ő várfalán,nem hallgatni éjjel és nappal, mindaddig, míg a feloldás, a segítség és a gyógyulás az emberek lelkében meg nem érkezik.

M.Basilea Schlink

Amikor dolgozunk, mi tesszük a dolgunkat, de amikor imádkozunk Isten végzi a munkát. Bill Hybels

Beküldő: Misjákné Erzsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


NEKED ki a példaképed?

 

            Szerintem ez egy meglehetősen fontos kérdés. Fontos, hogy az ember tudja, hogy ki az, akire bátran feltekinthet kételkedés nélkül. Erre a kérdésre mindenki saját meggyőződése alapján tud válaszolni. Más egy keresztény ember és egy világi ember, más egy fiatalnak és egy idősebbnek, sokaknak nincs is példaképük.

            Véleményem szerint, egy világi fiatal, többnyire híres színészeket, énekeset tekint példaképnek. Én úgy gondolom, hogy egy fiatalnak különösen fontos, hogy legyen egy ilyen személy az életében, de az nem mindegy, hogy ki ez a személy, és hogy milyen életet él.  Egy fiatal felnőttnek kellőképpen, hisz ő az, aki a még abban a korban van, ahol számítanak az effajta döntések, ahol még a legjobban befolyásolható, irányítható.

            Mind a keresztény, mind a világi fiataloknak egyaránt fontos a példakép kérdése. Sőt szerintem egy kereszténynek, talán még fontosabb, hiszen fontos, hogy lássa, hogy Isten, a hit, mennyire képes megváltoztatni egy ember életét, hogy lássa érdemes ezen az úton járni. Hogy legyen valaki, aki, amikor a lehető legmélyebben van, tudjon kire felnézni és bízni benne, hogy ez nem hazugság, nem rossz, hanem biztonságot, szeretet, bátorságot ad és hogy nem kell félnie.

            Szűkítve a kört a mi ősagárdi fiataljainkra, szerintem bátran kijelenthetem, hogy számunkra egyetlen egy példakép van és az, Jézus Krisztus. Ő az, akiben erőt, vigaszt, bátorságot, örömöt és szeretet kapunk. A gyülekezetből szeretnék kiemelni egy embert, akit legalábbis én személy szerint-de szerintem a többiek is- ilyen személynek tekintek. Nem szeretném megnevezni, mert Isten úgyis tudja, hogy ki a személy és ezt nem tartom fontosnak. Az ő életén annyira látszik, hogy Isten mennyire munkálkodik az ő életében.

      Olyan jó hallani, amikor kis, apró csodákat elmesél, amik az életében, munkahelyén történtek. És hogy, mekkora öröm tölti el őt ilyenkor és annyira látni, hogy mennyire szereti Istent és Isten is őt. Sokszor elgondolkozok ezeken, a történeteken és arra gondolok, hogy köszönöm Istenem, hogy őt úgymond nekem, nekünk adtad. Fontos személy, szerintem, a gyülekezetben, és annyira látszik rajta, hogy egyre többet akar Istennek szolgálni, és hogy minket is mindig erre buzdít, hogy akarjunk, és ne féljünk Istennek szolgálni, mert megéri!

 

Köszönöm a kedves olvasókkal és testvérekkel, hogy ezt megoszthattam Önökkel és remélem sikerült elgondolkodtatnom, hogy Önnek… NEKED ki most… és hogy ki lehet a te példaképed?

 

Beküldő: Misják Johanna

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel fenyít

 

Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül" (Jer 30,11).

Végzetes jel lenne, ha az Úr nem fenyítene minket. Azt jelentené, hogy lemondott rólunk, mert bálványimádók lettünk. Isten óvjon minket ettől. Ha állandóan csak jól menne a sorsunk, az félelemmel és rettegéssel kellene, hogy eltöltsön bennünket, hiszen akiket az Úr szeret, azokat megfeddi és megfenyíti. Akiket viszont semmire sem becsül, azoknak engedi, hogy gondtalanul hizlalják magukat, mint a barmot hizlalják a vágóhídra. Mennyei Atyánk szeretetből használja a vesszőt, amikor gyermekeit neveli. Isten fenyítése azonban mértékkel történik. Szeretetét határtalanul árasztja ránk, de fenyítése bizonyos határok között marad. A régi törvény szerint az izraelita ember csak negyven botütést kaphatott egy híjával. Ehhez az ütéseket gondosan számlálni kellett, nehogy túlságosan meggyötörjék az elítéltet. Így számlálja Isten a hívő gyermekeire mért csapásokat. A büntetés mértékét Isten bölcsessége, együttérzése és szeretete szabja meg. Ne jusson eszünkbe, hogy fellázadjunk az ellen, amit az isteni bölcsesség a mi javunkra rendel el.

 

Uram, ha Te állsz mellettem és Te számlálod poharamba a keserű cseppeket, akkor örömmel kell elfogadnom ezt a keserű poharat, hiszen az a kívánságod, hogy kiürítsem. Szeretném tudni azt mondani rá: Legyen meg a Te akaratod " Ámen.

(C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből)

Beküldő: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A Királlyal élők

 

Nem számít, hogy milyen és mekkora a sötétség: nekünk Isten akaratát kell szem előtt tartanunk, azt, hogy a kapott fényben megmaradjunk és kinyilatkoztassuk azt az emberek számára. Hogyan? A Szentlélek által. Sokan akarják a betűt a Szentlélek fölé emelni, ám Jézus Krisztus ezt nem tette meg. Ő nem azt mondta, hogy „El kell mennem, de nektek adom ezt a Könyvet, hogy az igazsághoz vezessen titeket…” Nem, Ő azt mondta, hogy amikor elmegy, az Ő Lelkét fogja hozzánk küldeni, aki elvezet majd minden igazságra (János 16,7)

Ez nem a Szentírás lekicsinylése, ellenkezőleg! Szükségünk van a Szentlélekre, hogy megérthessük, és jól érthessük a Bibliát. Ezért még inkább törekednünk kell megismerni Isten Lelkét, engedelmeskedni Neki, és az Ő templomává válni!

Ha tudnánk, hogy az Elnök eljön hozzánk, és egy hetet az otthonunkban tölt velünk, a legkevesebb az lenne, hogy házunkat kitakarítanánk, mint még soha azelőtt. Igyekeznénk megtudni, hogy mi a kedvenc étele, mi az, amit egyáltalán nem szeret, és talán még felfogadnánk egy szakácsot is, hogy ételét elkészítse.

Mennyivel inkább fel kell készülni a Szentlélek fogadására is, aki nem csupán ellátogat hozzánk, hanem bennünk is él majd ?!

Az Efézusiaknak írt levél 4,30-32-ben Pál apostol elmondja, hogy mivel bántjuk, sértjük a Szentlelket, és mivel, milyen magatartással okozunk örömöt Neki.

„Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

A Szentléleknek az okoz legfőképpen szomorúságot, ha hagyjuk a keserűséget magunkban meggyökerezni, amely haragot, szorongást, zúgolódást, rágalmazást és rosszakaratot terem. Ilyen viselkedést látva lenne-e meggyőző érv arra, hogy

az Elnök veled maradjon a házadban? Így bizonyára egyetlen vendég sem maradna meg nálunk. Mennyivel inkább finomabbnak, lágyabbnak kellene lennünk a Szentlélek jelenlétében!

A holnapra való felkészülésben legfontosabb az, hogy megmaradjunk az Úrban, vagyis megmaradjunk a Lélekben. Ha megmaradunk Őbenne, akkor a Lélek gyümölcsei bizonyságok, bizonyítékok lesznek az életünkben, és nem keserűségnek, haragnak, szorongásnak, rágalmazásnak, vagy rosszhiszeműségnek rohadt terméseit fogjuk érlelni. Szívünkben békességet akarunk, amely erősebb a minket körülvevő viszálynál és csapásnál. Felülkerekedünk a gondokon, nem saját erőnkből, hanem a Szentlélek által. Tanuljunk meg ellenállni az összeroskadás (nem bírom tovább) csábításának, amely a Szentlelket elszomorítja. Helyette próbáljunk megragadni minden nehéznek, kilátástalannak tűnő helyzetet arra, hogy a Szentlélek gyümölcseiben növekedjünk.

Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róma 8,28.)

Az utolsó napokban élünk. Ha a szívünk keserűséggel, félelemmel, vagy gonosz vágyakkal van teli, nem leszünk képesek megállni az ördöggel szemben. Minden nap úgy kell önmagunkra, a szívünkre tekinteni, mint egy épülő várra, az igazság és igazságosság erődjére, amely elég erős ahhoz, hogy az ostromot kiállja. Az erődítmény falai a szabadítás, és kapui a dicséret (Ézsaiás 60,18.). Erődünkön belül a leghatalmasabb erővel bírunk – a Szentlélekkel.

A hívő életünk sikere nem az Istentiszteleten dől el, hanem az otthonunkban, miután hazamegyünk. Olyan mértékben rendelkezünk valóságos lelki hatalommal, amilyen mértékben, amennyire Krisztusban élünk, az Ő királyi tekintélye alatt, s ez a Szentlélek által működik. Ha mi Őbenne élünk és Ő bennünk, bármit kérhetünk, amire szükségünk van, és Ő megadja azt, ahogy megígérte.

Mi lehet ennél fontosabb?

Meg kell erősítenünk az üdvösség, megigazulás falait. Erőssé kell tennünk a dicséret kapuit. Amikor ezeket szívből megcselekedtük, akkor leszünk képesek növekedni.

(Rick Joyner)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Te Istennel jársz?

 

Az egész úgy kezdődött, hogy a legkisebb leányom, Zsófia, úgy gondolta, hogy jön velem a templomba. Mondtam neki, hogy gyorsan öltözzön fel, mert már nem sok idő volt az Istentisztelet kezdetéig. De az öltözködés során probléma akadt, mégpedig a ruha milyenségével kapcsolatban. Én mondtam, hogy szép, ünneplő ruhában jöjjön, ő pedig a régiben akart jönni. Mivel nem jutottunk egyezségre és az idő is sürgetett, ő otthon maradt.

Ezzel kapcsolatban jutott eszembe a példázat a királyi mennyegzőről (Máté 22, 1-14.). Amikor a király bement a vendégekhez, volt ott egy ember, akin nem volt mennyegzői ruha. Ez a ruha nem a saját ruhánk (cselekedeteink, jó tetteink ), hanem a Jézus Krisztustól kapott ingyen ruha, kegyelemből. Ezt a ruhát csak elfogadni lehet, kiérdemelni nem. Mi hogy vagyunk ezzel? Elfogadjuk?

Ha elfogadtuk, vigyázzunk rá. A tékozló fiút is felöltözteti , Atyja. Nekünk is ilyen Atyánk van. Ilyen irgalmas és bőkezű. Mi hogy viszonyulunk ehhez? És vajon ilyen nagy szeretet láttán, megtapasztalásán még mindig a régi kell? Az ó, a régi természet? Vagy pedig az új, amit Jézus Krisztus ad, amit az Ő vére tisztára mosott?

Öltözzük fel az új Embert, amely el van rejtve Jézus Krisztusban. De azért ne legyen láthatatlan, hanem látszódjék rajtunk az új Élet! Meglássák, felismerjék hogy valami megváltozott az életünkben. Hálából szánjuk oda magunkat Élő és Szent Áldozatul Istennek!

Ehhez kapcsolódik még a Jelenések könyvéből a 19, 6-11. Jel. 19,8: „és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedetét jelenti.” Ezek nem azok a cselekedetek, amiket mi gondolunk ki, hanem amelyeket Isten készített elő azoknak, akik Őt szeretik.

Nem azt kell kérnünk, hogy Isten adja az áldását a mi cselekedeteinkre, hanem kérni kell az Ő vezetését, hogy mi járjunk Ővele!

Noé és Énok az Istennel járt, vagyis kereste és meg is cselekedte Isten akaratát. És Isten bizonyságát is adta, hogy ez kedves volt Őelőtte. Ismerjük mindkettő végét. De még sokat fel lehetne sorolni.

A nagy kérdés az, hogy mi Istennel járunk-e?

 

Isten áldását kérem az egész gyülekezetre: Laczkovszki Zoltán, felügyelő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Táboron kívül

4.Mózes 12,6-8.:

„Az Úr ezt mondta… Halljátok meg beszédemet: Ha van az Úrnak prófétája köztetek azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes, a szolgám! Őrá az egész házam van rábízva. Szemtől szembe beszélek  vele, világosan nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám, Mózes ellen?”

 

Ismerős ez történet mindannyiunknak. Mirjám az Úr szolgája ellen szólt, akire Isten a népét bízta. Ezt Isten nem hagyhatta büntetés nélkül, Mirjámnak viselni kellett büntetését: el kellett hagynia a tábort. Sajnos ez a történet ma is megtörténhet bárkivel, aki Isten szolgája ellen szól. Ahogy Mirjám elfelejtette, hogy Mózes neki nem csak testvér, hanem elsősorban Isten kiválasztott embere. Így a ma élő keresztény testvérek is könnyen megfeledkezünk arról, hogy a lelkészek, azok Isten kiválasztott emberei, akikre a népét bízta. Ezért, amikor a hallásunk nem az IGÉre fókuszál, mert beengedtük a bűnt az életünkbe, ilyenkor jön az örök hazudozó, ámító, hitető és behúz a csőbe. Nem kell sok ahhoz, hogy Mirjám bűnébe essünk.

Rosszat szólunk Isten szolgájáról, amit Isten MA sem hagy büntetés nélkül.

Feltehetjük a kérdés: Hogyan lehet ma megvalósítani a táboron kívüli életet?

Személyes bizonyságtételem erről szól.

Kizárólag az Igén keresztül, amit a Szent Szellem jelent ki. Ez úgy történik, hogy amikor olvasom az igét a Szent Szellem a lelkiismeret által jelez és tudom, hogy ez az igerész személy szerint nekem szól. De itt nem szabad megállni, mert az igének nem csak hallgatói kell, hogy legyünk, hanem megtartói is. Ez a nehezebb része az Úrral való járásnak.

Tehát imádságban, könyörgésben Isten elé tárom szívemet, az Ő jelenlétében gondolkodom az adott helyzetről, és ő megindul könyörgésemen és útmutatást ad. Lépésről lépésre megmutatta, hogyan lehet ma, a 21.században „táboron kívül lenni” 7 napon keresztül. A megoldás egyszerűnek tűnik, de higgyétek el, mégsem könnyű 7 napon keresztül nem találkozni, nem beszélgetni senkivel az imatársak közül. Nagyon tudatosan kerülni, elkerülni minden találkozást, beszélgetést. Ez idő alatt minél több időt tölteni az Úr jelenlétében. Bűnbánatot tartva, böjtölve, imádkozva. Sokfajta bűn jelent meg már az életem folyamán, de még ennyire egyik sem viselt meg, mint Mirjám bűne. Még sohasem szégyelltem magam úgy Isten jelenlétében magam, mint most.

A poklosság szörnyű betegség, de a BŰN szintén szörnyű, amikor magadon érzed a következményét, a bűzét, rothadását.

Ezalatt a hét alatt felismertem magamban a nyelv bűnét (Jakab 3,6), a törvénykezés bűnét (Máté 7,3) is.

25 éve, hogy átadtam az életemet az Úrnak, de még ma is ugyanolyan érthetetlen és fel nem fogható számomra az Úr irántam való kegyelme, szeretete. Mert Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem, hogy éljen és eljusson az IGAZSÁG megismerésére.

Szeretettel intek mindenkit, hogy Isten szeme fényét, szolgáit ne bántsák, mert következményeit viselnünk kell. De ha már megtörtént, ahogy velem is megtörtént, ne maradjon senki a bűn állapotában, hanem járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához.

„Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!”  51. Zsoltár 19.

Beküldő: M.P.E.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A hálaadás fegyelme

 

Az I.Thessz.5,18-ban olvassuk: „Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok”. Ehhez szükség van fegyelemre, ha másért nem, hát azért, mert nem mindig érzünk hálát mindazért, ami történik velünk! Mégis, mielőtt elkezdhetnénk hálát adni Istennek a nehéz körülményekért, szokásunkká kell válnia annak, hogy a jó dolgokért hálát adunk. Ez teljesen nyilvánvaló dolog, sokan mégis természetesnek vesszük az élet jó dolgait, a természetieket és a szellemieket, és elfelejtjük megköszönni Annak, Aki mindezeket adta. Annyira belefeledkezünk abba, hogy csak kapni akarunk, hogy meglopjuk Istent a hálától, ami Őt megilleti, és az imádságunknak is önző céljai lesznek, és ezáltal Isten jelenlétében inkább koldulók leszünk, mint dicsőítők.

Ezért Pál lelkére köti a filippieknek, hogy a kérés mellett hálát is adjanak: „semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé” (Fil. 4,6.) Észrevetted már, hogy amikor őszintén megköszönünk valamit, akkor automatikusan a másik szemébe nézünk és mosolygunk? Ha a hálaadásban az arcunkat Isten felé fordítjuk, megerősítjük meghitt kapcsolatunkat Vele, aminek alapja, hogy hálatelt szívvel bízunk Benne.

A szavakkal: „minden körülmények között”, néha nehéz kibékülni. Gyakran szívesebben panaszkodnánk keserűen a körülményeink miatt Isten előtt. Itt van nagyobb szükség a fegyelemre, de annak elhatározása, hogy ilyen helyzetben is hálát adunk Istennek, nem valamiféle ésszerűtlen parancshoz való értelmetlen alkalmazkodást jelent, és nem is kell képmutatóvá lennünk. Meg lehet érteni, ha úgy érzünk, hogy: „hogyan várhatja el Isten, hogy hálás legyek azért, leépítés miatt elbocsátottak/valaki rákos lett/túlléptem a hitelkeretemet/nem tudom fegyelmezni a gyerekeimet stb.?” Az az igazság, hogy ha felajánljuk az életünket Istennek, akkor semmi nem történhet, ami elválaszthatna az Ő szeretetétől, hűségétől és kegyelmétől, semmi, ami ne az Ő gondviselése védelmében történne életünkben. Akkor történik a baj, amikor nem igazán hiszünk ebben! A Róma 8,28-nam olvashatjuk: „azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.” Ez nem azt jelenti, hogy minden, ami velünk történik, az Istentől jön, és természetesen nem kell hálát adnunk neki a gonoszságért, de hálát adhatunk azért a tényért, hogy Ő mindenben, minden körülmények között kimunkálja a jót. (Fontos, hogy Jób történetében a gonosznak engedélyt kellett kérnie Istentől, mielőtt bajt hozott Jóbra, és mindent, ami történt, Isten engedett meg, hogy megvizsgálja Jóbot. A gonosz sehol nem mehetett túl azon a ponton, ameddig Isten engedte. Mégse feledkezzünk meg arról, hogy a Róma 8,28 ígérete azoknak szól, akik szeretik Istent!) Isten a rosszat le tudja győzni a jóval, az élet legkeserűbb élményeit is át tudja változtatni kegyelmének megtapasztalásává, és szomorú történeteknek is dicsőséges befejezést tud adni.

Sajnos társadalmilag elfogadottabb a zúgolódás és panaszkodás, mint a hálaadás és a dicsőítés; és még ennél is szomorúbb, hogy sokan inkább a társadalmi szokásokhoz alkalmazkodnak, mint a Szentlélek vezetéséhez. E tekintetben engednünk kell, hogy Isten ereje megváltoztathasson bennünket, és nem szabad az énképünket megváltoztathatatlannak, vagy a társadalmi szokásokat megszeghetetlennek tekintenünk. Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy a dicsőítésben őszinték legyünk, és készek legyünk érthetően megmagyarázni hálánk okát az álmélkodó hitetleneknek.

 Ha minden olyan alkalommal, mikor zúgolódni, panaszkodni szoktunk, vagy amikor általában negatív gondolatoknak engedünk teret, úgy döntenénk, hogy ezek helyett inkább hálát adunk és magasztaljuk Istent, akkor elmondhatnánk, hogy a legjobb úton haladunk arra, hogy a  mindennapi életünket dicsőítésként Istennek ajánljuk.

 

A dicsőítés az egyik eszköz ahhoz, hogy hirdessük Isten valóságát az életünkben, megismertessük az Ő személyét és tetteit a világgal.

(Graham Kendrick: A dícsőítés – mint életforma c. könyvéből)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Bizonyság

 

„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.”  (103.Zsoltár 1-3.)

 

Nem rég volt egy elég kellemetlen betegségem. Nem nagyon tudtam járni, mozogni sem igazán. Be kellett feküdnöm a kórházba egy műtétre. Az operáció reggel volt, délelőtt bejött az orvos, és azt mondta, hogy másnap reggel jön a gyógytornász, és „elvisz sétálni”. Ez azt jelentette, hogy egy gurulós járókerettel sétáltam a folyosón.

De a műtét után közvetlen, még kicsit kómásan, én csak mosolyogtam ezen, hisz amíg beteg voltam sem tudtam rendesen járni, és hát most, hogy felvágták a hátam (ráadásul a seb is bevérzett), biztos voltam benne, hogy nem fog menni. De másnap reggel, mikor speciális technikával felállított a tornász, és megkapaszkodtam a keretben, nem éreztem fájdalmat! Egy év szenvedés után! És jártam!

 

Az esti vizitnél fülig érő szájjal mondtam az orvosnak:

- Doktor úr, maga csodát tett velem!

Ő rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta:

- A csodát nem én tettem.

Kicsit elszégyelltem magam, mert igaza volt. Isten gyógyított meg, az orvos „csak” eszköz volt a kezében.

Ami még nagyobb üzenet: „megbocsátja minden bűnödet”.

Elhisszük ezt?

Kérjük Tőle?

Áldjuk ezért?

 

Beküldő: Draskóczy Gábor

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gyerekeknek

 

Jézus megkeresztelkedik

(Máté 3,1-17; Márk 1,1-11; Lukács 3,1-22;

János 1,29-34)

 

Volt Jézusnak egy unokatestvére, akit Keresztelő Jánosnak hívtak. János Erzsébet fia volt, Erzsébet pedig Mária régi kedves barátnője. Amikor János felnőtt, Istentől megbízást kapott, hogy egy egészen különleges üzenetet közvetítsen az embereknek. „Készüljetek!”- kiáltotta János. „Készüljetek, mert eljön az, akire vártunk!”

A sokaság a folyóparton ülve hallgatta János beszédét. János megkeresztelte az embereket, és azt is elmondta nekik, hogy a keresztég egy jel: annak a jele, hogy Isten tisztára mosta őket. ”Kérjetek bocsánatot Istentől! Kezdjétek elölről, tiszta lappal!”- mondogatta János az embereknek. Majd felnézett, hogy köszöntse a következő embert a sorban. Jézus volt az! A két unokatestvér szótlanul nézett egymásra. Majd Jézus belépett a folyóba, és János őt is megkeresztelte. Jézus kilépett a vízből, és imádkozni kezdett. Ekkor hirtelen úgy tűnt, mintha kettévált volna az ég, és leszállt belőle Isten Szentlelke. Olyan volt, mint egy galamb, ahogy Jézus feje fölött lebegett. Ez mindenkinek, aki csak látta megmutatta, hogy Jézusban ott lakott a Szentlélek. Abban a pillanatban hang hallatszott az égből:”Te vagy az én Fiam. Mindig is szerettelek.” Isten hangja volt ez. Isten így üzente meg az embereknek, hogy hallgassanak Jézus szavára.

 

Jézus és barátja

(János 1,19-34.)

 

A vallási vezetők egy napon megkérdezték Jánost: „Ki vagy te?” János így felelt: „Nem a Krisztus vagyok.”, mert tudta, hogy Jézus a Messiás, vagyis a Krisztus. „Én vízzel keresztelek, de van valaki, aki most is itt áll a tömegben. Még arra sem vagyok méltó, hogy ennek az embernek a rabszolgája legyek.” A farizeusok erre körülnéztek, de senkit nem láttak, aki fontos embernek tűnt volna. Pár nappal később János ismét megpillantotta Jézust a tömegben, és felkiáltott: „Ott van az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit! Én eddig csak vízzel kereszteltem, de Ő Isten Lelkével keresztel majd meg benneteket!”

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Hit

 

Ha van hitünk Istenben, ez azt jelenti, hogy hiszünk szavában, anélkül, hogy a dolgok valószínűségét vagy lehetőségeinket latolgatnánk – ahogy emberi módon tennénk - ; anélkül, hogy a természetes körülményekre tekintenénk; anélkül, hogy az Ő ígéretének útjában álló akadályokat mérlegelnénk. Amikor bizakodva látjuk, hogy működik életünkben az Ő gondviselése, az még nem hit. (Carrie Judd Montgomery : Hit imája c. könyvrészlet)

                        - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amíg az emberek Isten helyett önmagukra néznek, csak azt kaphatják, amit önmaguktól remélhetnek.

Amíg az emberek a bűn mellett döntenek, szívükben nemet mondanak Istennek.  (ismeretlen szerző)

-  - - - - - - - - - - - - - - - -

Hiszel Istenben?

Sátán is hisz.

 

Hiszel a Mindenható, Csodatevő Istenben?

Sátán hisz.

 

Hiszed, hogy Krisztus legyőzte kereszthalálával és feltámadásával a halált, a bűn erejét, és e világ fejedelmét?

Sátán nem csak hiszi, ő tudja. És nem akarja, hogy te megingathatatlanul higgy ebben, nem akarja, hogy tudd, győztes vagy, mert Krisztusban új teremtés vagy, mert Ő megváltott téged, kifizette Sátánnak a váltságdíjat!

 

Hiszed, hogy átmentél Isten országába és újjászülettél?

Sátán tudja. És fél, hogy te is ráébredsz, hogy ez mennyire valóságos dolog! Mert többé nem lenne hatalma feletted.  (D.O.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A hit elhiszi, amit nem lát, és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz.

Míg a bűnt szereted, titkos kapcsolat van közted és a sátán között.  

A hitetlenség a nehézségekre néz, a hit pedig az Úrra! 

( R.L.Zs.)

                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.  (Zsidó 11,1.)

Aki valóságosan hisz az Igében, az így beszél: „Amiről Isten azt mondja, hogy igaz, az igaz.” Tehát nyugodtan rábízom

magam az Ő beszédére, függetlenül attól, hogy érzékszerveim miről tanúskodnak.

A hit utánzatai között szerepel a reménység és az értelmi meggyőződés.

Értelmileg is el lehet fogadni, hogy a Biblia Istentől származó kijelentés, és minden szava igaz. Ám a válságos időkben ez mégsem működik, mert elismeri ugyan e csodálatos Könyv igaz voltát, de nem cselekszik a kijelentés szerint.

A reménység azt mondja: „valamikor majd megkapom”, a hit ellenben így szól: „most megkaptam”. Az értelmi meggyőződés viszont így hangzik: „Csodálatos. Meg kellene kapnom, tudom. Valami oknál fogva mégsem kapom meg. Nem értem miért.”

A hit az Igéről való elmélkedés és az Ige megcselekvése által fejlődik. Ha csak olvassuk a Bibliát, és elmélkedünk rajta, még nem épül a hitünk. Ez helyet készíthet a hit számára, de a hitünk úgy fejlődik, ha az Igét naponta alkalmazzuk – ha mindennapos életvezetésünk és megvallásunk részévé válik.

(E.W.Kenyon)

                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„HA csak akkora HITETEK LENNE, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen, oda! , bizony az oda is menne. SEMMI SEM LENNE LEHETETLEN SZÁMOTOKRA.”  (Máté 17,20.)

 

,,Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: ,,Hitem, azért szóltam", mi is hiszünk, és azért szólunk!" (2.Kor. 4,13.)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szemelvény

 

„Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.”(1.Jn 2, 15-16.)

 

Jó, ha egyszer megvizsgáljuk viszonyunkat a világhoz, amelyben élnünk kell, akár tetszik, akár nem. Bizony, a világban rengeteg kívánatos dolog vonzza testünket és szemünket, és ott néha kívánatosnak érezzük mutogatni, hogy mi mindenünk van.

Talán hasznos önvizsgálatunkhoz, ha szemügyre vesszük a Jézus-követők három örök típusát:

-  A világi keresztény. Ez a legnépesebb csoport. Amikor a keresztény éppen úgy él, mint bárki más, csak éppen „ráadásul”még keresztény. Csak éppen „templomozik”egy-egy vasárnap. Csak éppen „vallásos”. Tehát afféle skizofrén, hasadt életet él: a világban világit – a templomban templomit.

-   A világ-idegen keresztény – aki nemcsak hogy nem szereti a világot, hanem megveti és gyűlöli, és kivonja magát belőle! És elfelejti, hogy ebben a tésztában sóvá, ebben a sötétségben világossággá kellene lennie.

- A világban szolgáló keresztény. Ez volna a jézusi életforma. A világért, a világban valók, de nem a világ szerint valók. Akik Isten szántóföldjének tekintik a világot, ahol vethetnek, szánthatnak, arathatnak.

Talán egy hasonlattal világosabbá tehetem e három életformát. Gondoljunk egy tüdőszakorvosra egy tüdőszanatóriumban. - Élhet úgy, hogy flörtöl, udvarol, miközben gyógyítgat is. A munkája számára pusztán kenyérkereset, lényeg a szórakozás – s közben maga is megkapja a tébécét.

- Élhet laboratóriumába zárkózva, szinte elsáncolva magát, csak fertőzést ne kapjon! Megveti a betegeket és él a tudománynak.

- Élhet úgy, hogy nem csak kezeli, hanem szereti is a betegeit, gyógyító és megmentő szeretetével. Közöttük, érettük él, ha nem is úgy, mint ők. Ez a jézusi életforma.

„ A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1.Jn 2,17.)

 

János levele akkor is, ma is a gnózis, az élettől elszakadt „vallásos ember világnézete” ellen küzd! Eleitől végig azt mondja, tanítja: nem a vallásos elmélet, a tudáshalmaz a lényeg, hanem a tett! Az életben megélt és kiábrázolt Jézus Krisztus!

János ebben a levélben ismét azt tanúsítja (jó, ha mi is meghalljuk végre), hogy Jézus erre a földre nem vallást, nem világnézetet hozott, hanem egy sajátos életformát!

(részlet Gyökössy Endre: Mélységeken át- az öröm titkáig c. könyvéből)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Mi Atyánk!

 

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”   ( Máté 6, 9-23.)

 

Számtalanszor elmondtuk a fenti, Jézus által tanított imát. De vajon szívünkből mondjuk? Értelmezzük, vagy csak amúgy „gépiesen”, megszokásból mondjuk ki a szavakat?

Én nem régen elgondolkoztam sorról-sorra, szóról-szóra, mit is mondok a mi mennyei Atyánknak?!

 „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved!”

Add Uram, hogy minden gondolatom, szavam és tettem megszentelje a Te nevedet, hogy Téged dicsérjelek életem minden napján! Csak ami jó, csak ami békességre visz, csak ami tőled van, azon elmélkedjek. Azt mondjam, ami a Te igazságod! Őrizd meg a szívemet és számat tisztaságban! Add, hogy betartsam a Te parancsolataidat, melyek nem nehezek, hiszen élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és a Te Szentlelked vezérel engem! Imádlak, áldalak, magasztallak! Szeretlek Jézus!

„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod!”

Változtass meg engem, hogy őszintén alá tudjam rendelni magamat a Te tökéletes akaratodnak! Hogy többé ne az én elképzeléseimre, terveimre kérjem az áldásodat, hanem valóban a Te akaratodat kutassam, a Te útjaidon járjak. Uram, mutasd meg nekem, mily gyönyörűségesek a Te hajlékaid!

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”

Köszönöm, hogy mindig betöltöd a szükségeimet. Köszönöm, hogy valóban igaz: ha először a Te országodat keressük, akkor azon felül minden mást megadsz nekünk. Köszönöm, hogy van hol laknom, van mit ennem, van munkám, van családom, akiket szerethetek és ők is szeretnek engem. Köszönöm, hogy békében, jó természeti körülmények között élhetek.

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”

Uram, köszönöm, hogy ha megvallom bűneimet, Te megbocsátod azokat! Tisztíts meg minden bűnömtől, mutasd meg mik azok, és hogy miben kell változnom, hogy növekedhessek Krisztusban! Kérlek Atyám, taníts meg megbocsátanom másoknak, vagy akár magamnak is, hogy Te megbocsáthass nekem. Add, hogy terheimet valóban át tudjam adni Neked, mert csak Te vagy az, aki bármire is megoldást adhatsz! Köszönöm Krisztus, hogy elhordoztad bűneimet, hogy meghaltál értem, és feltámadtál, hogy én Isten gyermekeként élhessek! Uram! Munkálkodj az én szívemben, hogy valóban meg tudjak változni, hogy valóban új teremtés legyek és szeressem felebarátomat, mint magamat!

„És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”

Add, hogy mikor kísértésbe esem, vagy gondjaim vannak, akkor is mindig Rád tekintsek Úr Jézus Krisztus! Semmi és senki ne homályosíthassa el életemben a Te uralmadat, hiszen Te vagy az Út, az Igazság és az Élet! Te vagy az én Megváltóm! Kérlek jelentsd ki számomra személyes módon,hogy megváltásod mit vitt végbe az én életemben, hadd legyél valóban Te az én Kősziklám, hogy semmikor ne rendülhessen meg hitem Szabadító Istenemben!

„Tiéd  az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.”

És én is Tiéd vagyok Istenem a Te kegyelmedből! Hálás vagyok, hogy megismerhettelek Jézus, és köszönöm Szentlélek, hogy mindig velem vagy! Add, hogy én is mindig Veled legyek, és meghalljam szavad, vezetésed, hogy Isten elvégezhesse akaratát bennem, és általam másokban is! Óvj meg engem attól, hogy langyos, vallásos, vasárnapi hívő legyek, hiszen azt mondtad Igédben, hogy kiköpöd az olyanokat a szádból. Lángolni szeretnék érted, Uram! Hogy mindenben Neked adjam a dicsőséget, és hirdessem a Veled való közösség megmagyarázhatatlan örömét!

Ámen

Beküldő:D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Draskóczyné Dinnyés Orsolya

draskviolin@t-online.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image