Ősagárdi hit 2008. December

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2008.December

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a Decemberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NÉKTEK”

Lukács 2.1

 

2008. december II.évfolyam 12.szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Ádventi várakozás Gyermeki szív
Krisztusra várunk Az élet olyan amilyenné...
Karácsony titka Ajándék Biblia
Mentsd meg a karácsonyt Ünnepi alkalmaink
Imatémák

Hívő barátok

Születésnapi köszöntő Egy teáscsésze megpróbáltatásai
Megújulás Istennel való kapcsolatunkban Kedves olvasók
Mindennapi kenyerünk Lukács evangéliuma 1.76-80.
A zsidó nép, az evangéliumok Felhívás

 

Az Ősagárdi Evangélikus Egyház Elnöksége, Presbitériuma, az újság megjelenéséért fáradozó testvérek, Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket és reménységben teljes boldog újévet kívánnak a településen élő minden embernek.

 

 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 

 (Lk 2,14)

 

 


Ádventi várakozás

 

                Izrael népének próbatételekkel és sokszor büntetésekkel terhes történelme magával hozta – egyébként Isten által ígért – szabadító messiások várását. A próféciák sokszor egy személyben várták a harcos, a prófétai tanító, a királyi leszármazott Messiást, de olykor több személyt is vártak.

                A sok messiási várakozás abban egyezett, hogy az érkező Messiás ítéletet tart Izrael népén, de végső soron a pogányokat fogja Isten elmarasztalni, Izrael mintegy „tűzön keresztül” megmenekül és átveszi az uralmat a nemzetek felett. Ez az uralom nem csak erkölcsi, szellemtörténeti lesz, hanem a politikai, a hatalmi és a területi uralmat is magába foglalja. A farizeusok pártja következetesen hirdeti, hogy akkor érkezik el a Messiás, amikor mindenki megtér. Keresztelő János ebben a várakozásban hirdeti, hogy „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”.

                A fenti várakozások ellenére Jézus nem ítéletet, hanem az „Úr kedves esztendejét” hirdette meg. Ő örömhírt hozott Isten bűnbocsátó szeretetéről, arról a kegyelemről, amely által visszatérhetünk az „Atyai házba”.

                Mivel tudjuk, hogy az Úrnál nincs tér és idő, hiszen már kétezer éve tart a kegyelem ideje, „mert nem akarja azt, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen”. Ezért a két ádvent közötti időben élő embereknek fel kell készülniük, a most már nem kegyelmet, hanem igazságos ítéletet hozó Messiás érkezésére. Adventus Domini /az Úr érkezése/ késztessen, hogy éber várakozás töltse be szíveinket.

                A történelmi személy, gyermek Jézus születésének évenkénti ünnepe a karácsony. Az ezt megelőző négy vasárnap gyújtunk meg egy-egy gyertyát. Ez a szokás 1838-ban születette, amikor Johann Heinrich Wiechern hamburgi evangélikus lelkész az általa alapított árva gyermekek szociális otthonába kör alakú – kocsikerék nagyságú – fenyővel díszített ádventi koszorút erősített a társalgó kör alakú csillárjára. Minden nap szentestéig /dec. 24./ egy-egy gyertyát gyújtott meg, hétköznap fehéret, vasárnap pirosat. Közben énekeltek és bibliai szakaszokat olvastak a Megváltó érkezéséről. Szenteste már 24 gyertya fénye várta a „világ világosságát”, Jézus születését.

                Manapság csak négy /vasárnapi/ gyertya található az ádventi koszorún, szimbolizálva a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt. Több helyen kék, piros, fehér és lila gyertyák égnek egy-egy vasárnap üzenetét hangsúlyozva. Elterjedt az a szokás is, főleg r. kat. területen, hogy az ádventi koszorún három lila gyertya a bűnbánatot, egy rózsaszín gyertya az örömöt szimbolizálja.

                De beszélhetnénk még az ádventi angyalok híradásairól is és még sok egyéb hagyományról. Egy a lényeg: a sok kellék és jelkép csak figyelem felkeltő legyen és nem ezeken van a hangsúly, hanem a „szívünkben élő” Jézus érkezésének méltó fogadásáról.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Túrmezei Erzsébet: Krisztusra várunk

 

Nem tudjuk, MI JÖN, titok a holnap.

Némák a titkok. Nem válaszolnak.

Rejtő ködükbe szemünk nem láthat.

De elültetjük kis almafánkat,

bízva, hogy kihajt,

gyümölcsöt terem.

Titok a jövő.

Sürget a jelen.

 

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.

Némák a titkok. Nem válaszolnak.

De a ma int, hogy híven szolgáljunk,

mert tudjuk, KI JÖN:

Krisztusra várunk.

 

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,

munkában leljen, ne resten, tétlen!

Testvérek terhét vállalja vállunk!

Mert tudjuk, KI JÖN:

Krisztusra várunk.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Karácsony titka

 

                „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. „ /Zsid 1,1-3/

 

KARÁCSONYKOR földünk jelentős részén – ahol keresztények élnek – „megáll” az élet. Karácsony előtt hazautaznak a külképviseleti szervek dolgozói, a politikai és gazdasági élet is mintha lelassulna, de még a harcoló felek is fegyvernyugvást ajánlanak egymásnak ezekben, a napokban. Bár újabban a terrorizmus globalizálódása veszélyezteti a fenti hagyományt.

Az ember valahogy ösztönösen is érzi – különösen Szenteste -, hogy egy szusszanásnyi időre meg kell állni. De vajon karácsony titkát, mélységét, amely az emberi életet rabul ejtő és megbilincselő isteni szeretetben gyökerezik, ismerjük-e, átéltük-e vagy csak az évenként visszatérő ünnep hagyománya enged életünk feszülő húrjain?

                FIA ÁLTAL SZÓLT HOZZÁNK Isten ezekben, a végső időkben”, amikor teljesítette az atyáknak tett évszázados prófétai ígéreteket. Az emberi lét torzító lencséjén keresztül „sokszor és sokféleképpen szóló Isten” ígéretét a betlehemi jászolban nem csak emberközelbe hozta, hanem egyértelműen emberi valósággá is tette. Jól mondta Luther Márton: „Ilyen módon korábban nem szólt Isten és ezután sem fog szólni… Ha Isten valami más teremtményén akart volna segíteni, akkor annak képében jött volna el. Ő azonban ember lett!” Nem felöltötte magára Isten – akiben „élünk, mozgunk és vagyunk” – az emberi létet, hanem valóságos emberré lett a betlehemi Gyermekben, mert neki nem volt mindegy, hogy velünk mi lesz.

AZ ALKOTÓ, AKI NEM A VILÁG RÉSZE, nem a világban van, mert az nem képes befogadni, vállalta Fiában az emberi lét parányiságát, hogy amit elveszítettünk egykoron az Édenben - istenképmás viszonyunkat -, azt visszaadja Jézusban. Az Isten képére /celem/ és hasonlatosságára /dömut/ történő teremtés eredeti héber szavai gazdag jelentéstartalommal bírnak, és azt érzékeltetik, hogy Isten az embert a magával való szeretetközösségre teremtette.

                A betlehemi éjszaka angyali híradása és dicsőítése óta sem hitetlenségünkkel, sem a Róla szerezhető ismeretek hiányával nem lehet Őt száműzni abból a világból, amely általa teremtetett, s amelyet annyira szeretett, hogy „egyszülött Fiát adta” érte.

                Isten békességet szerzett. Az újszövetségi békesség béke /eiréné/ a Jézusban megjelent békét jelenti az ember és a kozmosz számára. Ez a béke részünkre a teljességet összegzi: a külső békét, a belső békességet; békét Istennel és önmagunkkal, a másik emberrel és a minket körülvevő világgal.

                JÉZUS ISTEN LÉNYÉNEK KÉPMÁSA, aki megmutatta nekünk, hogy kicsoda az Isten és mit akar a világgal. Többé nem az a kérdés, hogy van-e Isten és milyen, haragszik-e vagy halott már, a prófécia beteljesedett; velünk az Isten, aki szerető mennyei Atyánk és „nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen”. Bármennyire és mást jelentett az élet az „elveszett paradicsomban”, és mást fog jelenteni Isten országában, mint itt egy emberöltőn keresztül, mégis Isten Fia itt lett emberré vállalva a földi létet.

JÉZUS AZ ÜNNEPEK ALATT IS vállalja és számon tartja mindazt, ami az emberi élettel kapcsolatos. Ő tud a fenyőfa alatti üres kézfogásokról, ölelésekről, jókívánságokról és erőltetett mosolyokról, az elvált szülők közösségének hiányát érző megsebzett lelkű- és életű gyermekekről, a magára maradt réveteg tekintetű idős emberek fájdalmáról, akik Szenteste is hiába várják szeretteiket. Megboldogult szeretteinkre mindenszentek és halottak napja idején emlékezünk, de hiányukat igazán karácsonykor érezzük. A magány ilyenkor fáj a legjobban, de Jézus minderről tud és számolja látható és láthatatlan könnyeinket.

TITOK A SZENTESTE, mert ekkor találkozott az örökkévalóság a mulandósággal, a bűnbocsátó Isten szeretete a tőle elforduló emberi szívvel. Ha ezt a szeretetet már nemcsak sejtjük és nemcsak ráérzünk, hanem átéltük, akkor már ismerjük a karácsony titkát. Ez a hitbeli megismerés felszabadít az örökérvényű isteni igazságok elfogadására és ezen keresztül a másokért élés szolgálatára, mert nem elég – a költő szavával élve – „jóra lelni, a jót tenni kell!”

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt

 

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.

Nekünk már nincs hozzá erőnk.

Mi vásárolunk és rohanunk,

kis csomagokat készítünk,

karácsonyfákat díszítünk,

és énekeljük: ,,csendes éj''  De a titok,

Isten Fiának titka,

hogy emberré lett értünk,

gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is,

hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.

Mi tudjuk kinek jár karácsony üdvözlet

És kötelező ajándék, mindenki tudja.

 De meg akarunk szabadulni végre

a vásárlási és ajándékozási görcstől.

Szent ünnepet akarunk ülni,

amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad. 

Jézusom, segíts,

nehogy elsüllyesszük egészen,

mit jelent ez az ünnep,

segíts, hogy ne csak télapók legyünk.

Segíts, higgy az adventi hetekben

a lelkünkbe nézzünk.

Segíts, hogy az útra visszatérjünk,

s elinduljunk megint.

Csak így lesznek az ajándékok

jeleivé a szeretetnek -

mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.

  Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt,

ments meg minket.

Ezért vállaltál embersorsot.

 

                                               Beküldte: Kalácska Béla

                                                                 ny.esperes

 

 

 

Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval,

Tízhúrú lanttal zengjetek neki!

Énekeljetek neki új éneket,

Szépen zengjenek hangszereitek!

Mert az Úr igéje igaz,

Mindent hűségesen cselekszik.

Szereti az igaz ítéletet,

Az Úr szeretetével tele van a föld.

33.Zsoltár 2-5.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémák

Egyéni

Közösségi

1.hét: dec.21-28.

Imaéletem minőségi tartalmáért

Imaközösség rendszerességéért

2.hét: Dec.29-jan.4.

Számadás a 2008-as évről

Egészségügyben dolgozókért

3.hét: jan.5-11.

Helyes időbeosztásért a napi életben

Új munkahelyekért

4.hét: Jan.12-18.

Gyümölcsöző életért

Gyülekezetünk lelkészéért

 

Áldjon meg téged az Úr,

És őrizzen meg téged!

Ragyogtassa rád orcáját az Úr,

És könyörüljön rajtad!

Fordítsa feléd orcáját az Úr

És adjon neked békességet!

(4.Mózes 6. 24-26)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük a decemberben született olvasóinkat

 

Igyekezzetek szilárddá tenni elhivatásotokat”

2.Péter 1.3-11

 

Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az éltre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével elhívott minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak? Hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességbe testvéri szeretetet, a testvéri szeretetbe pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Megújulás Istennel való kapcsolatunkban

 

Nehémiás könyvét olvasva egy igen buzdító és tanulságos történetre bukkantam. (Hála az Úrnak, a Szentírás tele van ilyen történetekkel, hiszen a mi okulásunkra, tanításunkra írattak meg.)

Olvassuk el a Nehémiás 8,13-9,3-ig tartó igeszakaszt! Aki régen olvasta a Biblia ezen könyvét, hasznosnak találhatja e történet történelmi hátterét gyorsan, nagy vonalakban áttekinteni: Nehémiás idejében Izrael népe már évtizedek óta (több, mint száz éve) bálványimádó királyok uralma alatt, ill fogságban éltek, ezért nem ismerték az Urat, atyáink Istenét, nem cselekedtek törvényei szerint. De eljött az idő, hogy Isten ismét összegyűjtötte népét. Adva nekik egy új esélyt: felindította Czirus király szívét, aki hazaküldte a népet: „valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik.”(Ezsdrás 1,3.). A hazatérés után érkeznek követek Nehémiáshoz, és tájékoztatják: „És jött hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!” (Neh.1,2-3.). Isten, népének megújulásában sokszor vezet egy embert, aki által az Ő hatalmas tervét beteljesíti. Nehémiást imára, böjtre, népe tetteinek megbánására indította: „Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak.”(Neh.1,7.) Nem súlyozott, azt mondva, én minden lehetőt megtettem, mások a bűnösök. Nem, ő azonosulni tudott szívből a bűnösökkel, így őszintén tudott esdekelni Isten kegyelméért. (Isten szolgáinak magatartásában ezt a jellemvonást sokuknál felismerhetjük: pl Mózes…) A Mindenható nagy feladatot bízott rá: Jeruzsálem falainak újjáépítését. Kedvessé tette Artexerszesz király előtt – akinél pohárnok volt – aki támogatta ebben őt. Nehémiás vezetésével a nép neki is áll a nagy munkának, és bár számos akadályba, nehézségbe ütköznek, Isten segítségével, és erős kitartással befejezik azt. És itt indul el alaptörténetünk. (Szívesen lennék most ott veled, és meghallgatnám, Benned mit hozott fel a Szentlélek e történettel kapcsolatban. Ha van kedved és indíttatásod, kérlek írd meg gondolataidat, és juttasd el nekem. Engem igen mélyen érintett e téma, hiszem, hogy a te meglátásoddal is gazdagíthatna Isten. Előre is köszönöm! Milyen csodálatos, hogy azok az emberek, akik nem ismerték Istent, és a törvényeit, összegyűltek, hogy megértsék azt! Találtak is az Írásokban rögtön egy előírt ünnepet, és annak megtartási rendjét. Mi vajon hogyan reagálunk, ha valaki felhívja figyelmünket egy Igére, parancsra, melyet nem gyakorlunk? Gondolkozhattak volna így – valljuk be sokszor csábító így tenni: atyáink így cselekedtek, szép hagyomány, de idejétmúlt, manapság nem kell mindent szó szerint megtartani Isten Igéjéből, és a nagy építkezésben egyébként is elfáradtunk, nincs nekünk erre se időnk, se energiánk. De ők nem csak meghallgatták, megértették, hanem meg is cselekedték azt. Egységben az „egész nép, az egész gyülekezet”. „Egybegyűltek Izráel fiai és böjtöltek, gyászba öltözvén és port hintvén fejükre. És elváltak az Izráel magvából valók minden idegenektől, és előállván, vallást tettek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól. És megálltak helyükön, és olvasták az Úrnak, az ő Istenüknek törvénye könyvéből a nap negyedrésze alatt, negyedrésze alatt pedig vallást tettek és leborultnak az Úr előtt, az ő Istenük előtt.” (Neh.9,1-3.). Olyan egyszerű és nagyszerű! A gyülekezet odaszánása, tettrekészsége; az, hogy komolyan vették és megélték Isten teljes Írását, gyümölcsöt termett az életükben: tisztelettel olvasták, időt nem kímélve, a Szentírást, bűneiket megvallották és kifejezték az Úrnak imádatukat. Változni akartak. Nem kérdőjelezték meg, hogy Isten Igéje valóban érvényes-e. Olyan egyszerű és nagyszerű a hívő ember gyümölcstermésének megújulásának útja… Vajon tényleg az? Te mit gondolsz? Mennyire vesszük komolyan Isten igéjét?

 

 „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.”

(János 15,8)

 

Beküldte: Draskóczyné Dinnyés Orsolya

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Mindennapi kenyerünk

 

„…mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként…” Mt.6,11

 

Jézus arra tanít minket, hogy a mindennapi kenyerünket is a mennyei Atyánktól kérjük el. Sokszor figyelmeztet minket arra, hogy Istennek fontos a mi mindennapi kenyerünk. Isten gondviselő Atya, akinek gondja van az Ő gyermekei lelki és testi szükségeire egyaránt.

 Messze világító példája ennek az, ahogyan Isten az Ő népéről a pusztai vándorlás során gondoskodott. Több mint félmillió embert negyven éven át, táplált úgy, hogy nem tudták megtermelni azt, amire szükségük volt. Az egyes személy is nagyon fontos neki .- Jézusról több esetben is olvassuk, hogy tanítása után sok ezres sokaságot is megelégített kenyérrel.

Ismerjük azoknak a hívő elődeinknek az életét, akik árvaházakat tartottak fenn úgy, hogy csak Istentől kérték el mindig az ehhez szükséges táplálékot.

Azért nehéz ma szív szerint könyörögni a mindennapi kenyéréért, mert ez a hitetlen világ az anyagi javakat ültette a trónra, azt gondolja, hogy maga mindent előteremthet, és azt állítja, hogy csak kenyérrel él az ember. A romantikus vallásosság meg többször ennek az ellentétjeként azt mondogatta, hogy csak a lelkével kell törődni az embernek, a test önmagában felesleges, sőt bűnös.

Mit mond Jézus? Idézi az igét: ”Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik” De kenyérrel is, és ezért biztosít minket arról, hogy a mi Atyánknak gondja van a mi mindennapi kenyerünkre.

Luther Márton ennek a bibliai helynek a magyarázatánál érdekesen fejtegeti, hogy a Szentírás tanítása szerint itt nyilvánvalóan nem csupán a napi betevő falatra kell gondolnunk, hanem mindarra, amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy emberi életet éljen. Ezt írja: „A kenyérhez tartozik

az evés és ivás, ruha és cipő, ház és udvar, szántóföld, barom és minden jószág, istenfélő házastárs és gyermekek, istenfélő és hűséges felsőbbség, jó kormányzók, jó idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, jó barátok, hű szomszédok és ezekhez hasonlóak.” Ez mind benne van abban, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jó lenne, ha imádságaink távlata kitágulna. Sokkal több minden beleférne, és ez jellemezné a mi kenyérhez való viszonyulásunkat, hogy az Atyától kérjük el. Az tud kérni az Atyától, aki ismeri Őt, aki tudja, hogy Ő mindenható és ezért bármit megtehet és meg tud adni.

Miért tanít minket Jézus arra, hogy kérjük el a mindennapi kenyerünket az Atyától? Azért mert a hívők realisták. A hívők nem álmodoznak, nem kergetnek rózsaszín illúziókat, hogy mindent elő tudnak teremteni maguknak és az övéiknek. Honnan veszik ezt a beképzelt emberek, amikor azt sem tudják, hogy a következő percet megérik-e? Dolgozni kell, de csak az tud dolgozni, akinek van munkája, akinek van két erős keze, van értelmes elméje, jó gondolatai, és akinek lesz áldás a munkáján. Mindez a mennyei Atyától függ. A teljesítményünk nem tőlünk függ. Tőlünk az függ, hogy hűségesek legyünk mindazon, amit kaptunk. Minden lehetőséggel, adottságainkkal felelősen éljünk, de az áldás tőle jön, és nélküle ott van a pecsét mindenen: hiába. „Hiába nektek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek. És ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak  azon annak építői.” (127.Zsoltár) Ettől a hiábavalóságtól akar minket megszabadítani a mi Atyánk ezzel az imádsággal.

Ebben tehát, hogy tőle kérjük:add meg… ott van a benne vetett bizalom, a helyes önismeretből fakadó alázat, a reális életszemlélet.

 

Cseri Kálmán Taníts imádkozni c. könyvéből beküldte:mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A zsidó nép és a törvény (2. rész)

Kiadta a Magyar Evangélikus Missziói Központ

 

1.)A törvény nem az üdvösséghez vezető út, sem a zsidók, sem a pogányok számára.

A törvény, amely alatt Isten parancsolatai és útmutatásai értendők, fontos szerepet játszik a zsidó nép életében. Így volt ez az első Jézusban hívő zsidók esetében is. Pál, az Úr apostola, hangsúlyozza, hogy igehirdetése nincs ellentmondásban a törvénnyel. A „Törvény” szó utalhat Mózes öt könyvére, vagy a Sínai-hegyen adott parancsolatokra.

Az Újszövetségből teljesen világosan kiderül, hogy Mózes törvényeinek megtartása által senki sem fog üdvözülni. Az üdvösség kizárólag Isten kegyelmével és ígéreteivel függ össze. Ahogyan azt a Törvény megerősíti. A törvény érvényességének kérdése akkor vált fontossá, amikor először hirdették az evangéliumot a pogányok között: körül kell e metélni őket, és ügyelniük kell-e a Törvényre ahhoz, hogy üdvözölhessenek?

2) Az evangélium nem teszi érvénytelenné a Törvényt, mint Isten akaratának kifejezését

A Törvény ma is Isten akaratát fejezi ki, és a Jézusban hívők is az Isten parancsolatai szerinti életre kapnak felszólítást. (Róm. 6,1) Pál a felebaráti szeretetre teszi a hangsúlyt. Ezt az üzenetet a keresztyén egyháznak hirdetnie kell, éppen úgy, ahogyan Isten Krisztusban adott evangéliumát hirdeti. A Krisztus-követő élet pontosan az Isten parancsolatai és kegyelme közötti feszültségben él.

3.) A Törvény nem minden része egyetemes érvényű A mózesi törvény bizonyos előírásai – egyedi módon – azt a célt szolgálják, hogy a zsidó választott nép mivolta látható legyen. Továbbá az ételekkel kapcsolatos törvények is a zsidóknak a pogányoktól való megkülönböztetésre szolgáltak. (Dán. 1,8) Maga Jézus is többször került összeütközésbe a farizeusokkal a szombat miatt, miután kijelenti, hogy a szombat parancsolata alárendelt szerepet játszik az emberi jólétet szolgáló parancsolatokkal szemben.

4.) A Jézusban hívő zsidóknak teljes szabadságuk van a mózesi törvény szerint A (1.Kor.7,18) szerint helyén való, ha a Jézusban hívő zsidók továbbra is gyakorolják és megtartják a z ószövetségi előírásokat.Senkitől sem lehet megkövetelni a mózesi törvény rituális parancsolatainak megtartását, sem zsidóktól, sem pogányoktól. Krisztus szabadságra hívott el bennúnket.

 5.) Lehetséges zsidónak lenni és ugyanakkor Jézusban, mint Messiásban hinni Az első emberek, akik hittek Jézusban, zsidók voltak. Zsidó identitásukat senki sem kérdőjelezte meg. Lehetséges volt a Jézusban, mint Messiásban vetett hitről vallást tenni. Senki sem szűnt meg zsidónak leni Jézusban való hite miatt.

6.)A zsidóság nemcsak a rabbinista zsidóságból áll Jeruzsálem 70-ben bekövetkezett lerombolása után két fő mozgalom alakult ki: a judaizmus és a keresztyén egyház. Különböző fejlődésük ellenére is van közös alapjuk az ószövetségben és a második templom korabeli judaizmusban. Ennek a történelmi következménye az volt, hogy a zsidó vallás „mértékadó” ágát nagymértékben Talmud előírásai határozták meg. Ezek az előírások a hagyományok folytatásának tekinthetők, amelyeket az Újszövetségbe „a vének hagyományainak nevez.(Márk 7,3)

Jézus szavai szerint ezek az előírások csupán emberek hagyományai. Jézus és tanítványai úgy éltek zsidóként, hogy nem kötelezték el magukat ezek előírások mellett. Ma amikor a Jézusban hívő zsidók identitásukat alakítják ki, figyelembe kell venni ezt a tényt.

 

Beküldte: Racskóné Lackovszki Zsuzsanna

 

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket”

(Galata 5,1)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gyermeki szív

„Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek…”

 

Akinek van a környezetében kisgyermek, az tudja, tapasztalja, milyem energikusak, jókedvűek, nyíltak, őszinték. Férjemmel nap-nap után csodálkozunk, hogy két éves lányunk és négy éves fiunk reggelente kipattannak az ágyból és rögtön nekikezdenek játszani. Sokszor elmondják, mit álmodtak, vagy mit szeretnének csinálni aznap. De a legelső dolguk minden nap, hogy odaszaladnak hozzánk, bárhol vagyunk, bármit csinálunk, ők megölelnek, és mosolyogva, örvendezve köszöntenek minket. Akár alszunk még, akár a konyhában vagyok, őket nem zavarja, a legfontosabb számukra, hogy felvegyék velünk a kontaktust velünk, a szüleikkel.

A fentiek jutottak eszembe, ahogy a minap a 108. Zsoltárt olvastam:

„Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt! Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között! Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges

voltod! Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!” (2-6.)

Gyermekeink szíve minden reggel kész üdvözölni minket, örvendezni nekünk, kimutatni a szeretetüket felénk.

A mi szívünk vajon kész-e ugyanígy, ugyanezzel a szeretetteljes, örvendező lelkülettel odafordulni minden reggel Mennyei Atyánk felé? Vagy tennivalóink sokasága, feladataink fontossága, a napi rohanás nem igen hagy ennek helyet, időt? Vagy csak megszokásból, kötelességtudatból elhadarjuk a Mi Atyánkot, esetleg egy-két mondatot Teremtőnknek, és Megváltónknak?

Mi mit szólnánk, hogy esne nekünk, ha gyermekünk csupán a megszokott mondatokat, kötelességből – hiszen így illik – szólítana meg minket, de semmi személyeset nem tudnánk meg róla, tőle, az életéről? Vagy – ahogy sajnos sok

szülő jár – ahogy felnőnek, dolgoznak, családjuk és teendőik sokasága, az „élet” teljesen elsodorja tőlük a fiukat, lányukat, és bizony alig-alig látják, ünnepen esetleg, vagy telefonon…

Nem kéne ennek így lennie sem a családjainkban, sem a Mindenható Istennel való kapcsolatunkban! És ez rajtunk múlik. Megtesszük-e a lépéseket, kitartunk-e abban – hitben, cselekedetben, lelkületben egyaránt. És, míg az emberekkel, rokonokkal néha nehéz kibékülni, vagy szorosabbra fűzni a régen „befagyott” kapcsolatokat, addig Mennyei Atyánk azt mondja Igéjében: „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8a.)

Meg fog változni az életünk, ha a zsoltárossal együtt reggelenként – ha kicsit korábban is kell felkelnünk -, nyitott szívvel odafordulunk az Úrhoz, és Rábízzuk életünket, megosztjuk Vele érzéseinket, örömünket, bánatunkat. Mint a kisgyermekek, akik tiszta szívből, őszintén, kételkedés nélkül bíznak bennünk, szüleikben.

 

Beküldte:Draskóczyné Dinnyés Orsolya

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az élet olyan amilyenné teszed

 

„Legyetek mindig tele az Úr örömével , és legyetek mindig hálásak” (Kolossé 1.11-12)

 

Élt egyszer egy idős és nagyon bölcs ember. Minden nap kiült unokájával a benzinkút elé a hintaszékbe, hogy üdvözölje a kisvárosukon átutazó turistákat. Egy nap egy magas turista-kinézetű férfi elkezdett nézelődni, mintha letelepedéshez való helyet keresne. „Miféle város ez?” kérdezte. Az idős ember visszakérdezett:”Nos, ön miféle városból érkezett?” A turista válaszolt: „Ahol mindenki kritizálja a másikat. Nem megfelelő hely ahhoz, hogy bárki is ott éljen.” Az idős ember így felelt: „Tudja ez a város is pont olyan.” Később egy átutazó család is megállt tankolni. Az apa kiszállt a kocsiból és megkérdezte az idős embert: „Jó itt élni,, ebben a városban? „És ott, ahonnan ön érkezett?” Az apa így válaszolt:” A mi városunkban az emberek közel állnak egymáshoz, és mindig készek segítő kezet nyújtani. Nagyon nem szeretem elhagyni.” Az idős ember elmosolyodott és így szólt: „Tudja, akkor nagyon hasonlít erre a városra.” Miután elment a család, az unoka felnézett és megkérdezte: „Hogy lehet, hogy az első embernek azt mondtad, hogy ez a város egy szörnyű hely, de amikor a család jött, azt mondtad, hogy csodálatos itt élni?” Az idős ember lenézett unokája csodálkozó, kék szemeibe, és ezt mondta: „Nem számít merre mész, a magatartásodat magaddal viszed. És ez tesz egy helyet szörnyűvé vagy csodálatossá. Igen az élet olyan, amilyenné te teszed.!

 

Beküldte:Agárdi Andrásné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Ajándék Biblia

 Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az egyetemet. A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját. Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába, és ezt mondta:

- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy szép díszdobozt vett elő. A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve. Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte: - Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy képes ajándékba adni!? -  végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban.

Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idős volt. A diplomaosztó napja óta nem látta. Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent! Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra. Amint belépett a házba szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle. Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt ő ott hagyta. Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja kézírásával: - „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább add jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik  kérik tőle?”

És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés: kifizetve.

Milyen sok alkalommal utasítjuk vissza Jézus ajándékait, csak azért, mert nem abban a csomagolásban kapjuk, mint ahogyan azt kértük!

 

forrás: igeforum.com

beküldte: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


ÜNNEPI ALKALMAINK

 

Szenteste /dec. 24./

Délután 5 óra istentisztelet a templomban

 

Karácsony I. ünnepe /dec. 25./ (templomban)

Délelőtt fél 11-kor istentisztelet + úrvacsora

 

Délután 4 órakor karácsonyi műsor a gyülekezeti

teremben

 

Karácsony II. ünnepe /dec.26./

Délelőtt fél 11-kor istentisztelet a gyül. teremben

 

Óév esti istentisztelet /dec.31./

Istentisztelet este 6 órakor a gyül. teremben

 

Újév napján /jan.1./ ( gyülekezeti teremben)

Délelőtt fél 11-kor istentisztelet + úrvacsora

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Hívő barátok, ideálok vonzásában

 

Stormie Omartian: Az imádkozó szülő hatalma c. könyvéből

 

A szülők gyakran idegeskednek gyermekeik barátai miatt. Idegeskedés helyett kérd Istent, hogy a Szentszellem által adjon tisztánlátást! Majd imádkozz ennek megfelelően.

Isten szava világosan tanácsol bennünket. „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak, és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliéál között?” (2.Kor.6.14-15) Ez nem azt jelenti, hogy gyerekünknek nem lehet hitetlen barátja. Világos következtetés azonban, hogy a legközelebbi barátaiknak, akikkel a kapcsolatuk a legszorosabb, azoknak hívőknek kell lenniük. „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? (Ámos 3) Nem, ez nem lehetséges! Ha tehát nem egyeztek meg, akkor valakinek változnia kell. Mert „az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk”. (Példab. 12,26) Ha gyermekeidnek nincs hívő barátja, akkor imádkozz a cél eléréséig! Imádkozz nem hívő barátaiért is, hogy fogadják el az Urat! Könyörögj azért is, hogy lépjenek gyermeked életébe hitben erős barátok! A szülők gyakran érzik tehetetlennek magukat, és nem tesznek semmit, ha gyermekeik életére bizonyos emberek rossz hatással vannak. Pedig mi nem vagyunk tehetetlenek! Isten hatalma, és szavának igazsága a támaszunk! Ne tűrd el, hogy valaki romlásba vigye a gyermekedet! Nagyon sok helyen ír az Ige a baráti társaságunk fontosságáról! Nem közelíthetünk passzív módon ehhez a kérdéshez!

Egyik legerőteljesebb hatást a barátok és a példaképek gyakorolják gyermekeinkre. Hogy tehetnénk meg, hogy nem imádkozunk értük?

 

U

ram, hozzád emelem gyermekeimet! Kérlek, hozz hívő barátokat és példaképeket az életükbe! akik istenfélők! Segítsd, hogy a Veled való kapcsolatukban soha ne tegyenek engedményt azért, hogy társaik elfogadják őket! Adj nekem a a Szentszellemtől nyert tisztánlátást, hogy barátaik kiválasztásában hogyan hassak rájuk! Könyörgök, távolíts el mindenkit, aki nem megfelelő hatással van az életükre, vagy formáld azt a személyt is a Te képmásodra! A Te Igéd azt mondja, „aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz” (Példab. 13,20) Ne hagyd , hogy gyermekeim ostobákkal társuljanak! Add, hogy bölcs barátokkal járjanak, és ne kelljen megtapasztalniuk a romlást az ostoba barátok miatt! Szabadítsd meg az istentelen jellemű emberektől, hogy ne tanulják meg azok módszereit, és ne állítsanak csapdát saját lelküknek! Vigasztald meg, ha bánatosak egy elveszített barátság miatt, és küldj a számunkra új barátokat, akihez kapcsolódhatnak, és aki terved megvalósulásában segíti őket! Ne engedd, hogy a magányosság, vagy önértékelési zavar miatt megelégedjenek értéktelen kapcsolatokkal! Csak olyan barátsággal elégedjenek meg, mely Téged dicsőít! Az Úr Jézus nevében könyörgök Atyám, tanítsd őket az igazi barátság jelentőségére! Tanítsd, hogyan lehetnek jó barátokká, és hogyan alakítsanak ki erős, szoros, és tartós kapcsolatokat! Bárcsak mindig minden barátságuk Téged dicsőítene!

Beküldte:mpe

Vissza a tartalomhoz


Egy teáscsésze megpróbáltatásai

 

Egy házaspár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit közelgő házassági évfordulójuk alkalmára. Mindketten szerették az  antik tárgyakat, kerámiákat, különösen a teáscsészéket. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy szép csészét.

A férj megkérdezte az eladót:

- Szabad megnéznem ezt a csészét? Még sosem láttam ennyire szépet.

A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze, legnagyobb meglepetésére megszólalt:

Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig teáscsésze. Volt idő, amikor vörös voltam és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, én pedig üvöltöttem a fájdalomtól:- Hagyj békén! -  üvöltöttem, de Ő csak mosolygott, és így szólt:

- Még nem.

Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett és én  csak forogtam, forogtam, forogtam, körbe-körbe.

- Állíts meg! Szédülök! - kiabáltam, de a Mester csak ingatta a fejét  és azt mondta:

- Még nem.

Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot! Csodálkoztam, miért akar megégetni. Sikoltoztam. Ki akartam jutni. Láthattam a Mester arcát az üvegen át, és leolvashattam ajkáról, ahogy a fejét rázta:

- Még nem.

Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra. Hűlni kezdtem.

- Most már jobb. - gondoltam.

Aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam tőle. - Hagyd abba! Hagyd abba! - kiáltottam. De csak ingatta a fejét:

- Még nem.

Aztán  újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint először. Ez kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem, megfulladok. Könyörögtem, mindent megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és azt mondja:

Még nem vehetlek ki.

Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó.  A Mester kivett, és újra a polcra tett.

Egy órával később elém állított egy tükröt és azt mondta:

- Nézd meg magad!

Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek:

- Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én! - hitetlenkedtem. Ez gyönyörű! Gyönyörű vagyok! kiáltottam

- Szeretném, ha emlékeznél arra, mondta: - tudom, fájt, amikor

gyúrtalak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél,  mikor a korongon forgattalak, de ha megállítom a korongot, szétmorzsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a kemencében, és nem értettél, miért teszlek oda, de ha nem teszem, megrepedsz. Tudom, hogy rettenetes volt a szag, amikor bevontalak mázzal és befestettelek, de ha nem teszem, akkor sosem erősödsz meg, és nem lesz színes az életed. És ha nem teszlek újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna sokáig, nem lennél elég erős.

Befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltelek akkor, amikor hozzáfogtam a munkához.

Így formálja Urunk is az életünket.  Néhányan a kemencében vagyunk, üvöltve, sikoltozva: ‘Engedj ki!’. Néhányan épp színesedünk, és ez kellemetlen, majd megőrjít. Néhányan körbe forgunk, és nem tudjuk, hol vagyunk. Csak azt kérdezzük:- Mi történik velem? Minden olyan zavaros. De Ő tudja, hogy mit - miért tesz. Bízz benne!

szerző: Ismeretlen

beküldte: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Kedves Olvasók!

 

Megszeretném köszönni, hogy egész éven át szeretettel olvasták gyülekezeti újságunkat. Köszönjük mindazok szeretetteljes támogatását, akik cikkeikkel gazdagították az újság tartalmát. Hiszen ez az újság nem  jelenhetne meg, ha nem lennének testvérek, akik idejüket nem áldoznák fel az Úr oltárán, hogy írásaikkal gazdagítsák az újságunkat. Köszönettel tartozunk azon testvéreknek is, akik a „jókedvű adakozó”-t megszemélyesítik. Az Úré a dicsőség az adományért, és az adományozókért. Újságunk 2009-ben is misszió céljából eljut minden család otthonába. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk 2009-es esztendőben is.

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


„A ty, dietˇatko, budeš sa

volatˇ prorokom

najvyššieho,

lebo pôjdeš pred tvárou

pánovou, aby si

mu pripravoval cestu,

a učil Jeho lˇud známosti

spasenia, totiž, že náš

Boh odpustí hriechy

zo svojho milosrdného

srdca, s ktorym zhliadol na nás

ako vychádzajúce slnko

z vysosti, aby svietil

sediacim v tme a tôni smrti

s upravil nám nohy na cestu pokoja.

a to diet’atko rástlo a mocnelo

na duchu a bolo na púšti až do

dňa svojho vystúpenia

pred Izraelom.

 

 

Evanjelium podl’a Lukáša 1. 76-80

Vissza a tartalomhoz


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image