Ősagárdi hit 2008. Július

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2008. Július

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Júliusi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

„az sem számít, aki ültet,

az sem, aki öntöz, hanem csak isten,

 aki a növekedést adja”

/1.Kor.3.7.)

 

2008.július II.évfolyam 7..szám

Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő B.u.s.y/Sátán konferenciát tartott
Imatémáink Mennyei Jeruzsálem
Születésnapi köszöntő Megtérés
Győzelem a kritika felett Oltalom/Imádság gyermekeinkért
Isten gyermekét sem kerülik el Isten joga
Mit gondolsz? Felhívás

 

 

 

 


Köszöntő

Kedves olvasók,szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A nyarat hagyományosan „uborkaszezonnak” szoktuk nevezni lelki értelemben. Kevés alkalom, a sok munka vagy éppen a nyaralás örömei miatt könnyen ellustulunk és hanyagoljuk az Istennel való személyes kapcsolatunk megélését.

Kiváló alkalom ez mégis arra, hogy megszívlelve az intést, időt szenteljünk az Isten értünk végzett munkájában való gyönyörködésre. Hiszen a kereszt ereje nem az értelemnek, nem csupán az érzelemnek vagy az erős elhatározásnak, hanem az Istenbe vetett hitnek tárul fel, amely szabadulni akar megkötözöttségeitől. Sokszor vagy talán soha még nem gondoltunk bele a kereszt mélységes üzenetébe. Engedjük, hogy Isten éppen most felfedje szellemünk számára a titkot. Látnunk kell a Golgothán szenvedő Krisztust, hogy hogyan fordul el tőle az Atya bűneink csúfsága miatt és hogyan fogadja el mégis a Keresztfa oltárán elhaló áldozatát. Lenyűgöző, páratlan, erőteljes szabadítás az, amit Urunk értünk végzett a Kereszten.Tökéletesen eltörölte a minket terhelő adóslevelet és lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, vagyis a Sátán minden seregét. Nem különösen vigasztaló ez a félelem, a bajok és gondok világában? Nem ad ez a felismerés nekünk elegendő bátorságot? Tanulj meg kedves olvasó pillanatról pillanatra elrejtőzni Krisztus Golgothán kivívott győzelmében, hogy az ellenség számára elérhetetlen legyél! A kereszten az egész világmindenség fölötti hatalom visszakerült Jézus Krisztus kezébe. Mi mégis mennyit aggódunk, kicsinyhitűsködünk naponta! Nem merjük rábízni magunkat Isten szeretetére, pedig kegyelmének, megváltó irgalmának foglyai vagyunk. Vegyük komolyan, lássuk meg és éljünk áldásaiból szüntelenül. Használjuk fel nyári elcsendesedésünket az ige tanulmányozására, a csendes szobánkba való visszavonulásra! Ehhez járul hozzá e havi gyülekezeti újságunk is, amihez áldott olvasást kíván: 

Szőkéné Bakay Beatrix

                                                                                                                                         lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Egyéni Közösségi
   
   
   
   

ÍGY SZÓLT JÉZUS: VAJON AZ ISTEN NEM SZOLGÁLTAT-E IGAZSÁGOT VÁLASZTOTTAINAK, AKIK ÉJJEL-NAPPAL KIÁLTANAK HOZZÁ? ÉS VÁRAKOZTATJA-E ŐKET? MONDOM NEKTEK, HOGY IGAZSÁGOT SZOLGÁLTAT NEKIK HAMAROSAN.

Lukács 18,7-8.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük a júliusban született olvasóinkat

 

„Kezed alkotott és megerősített,

Tégy értelmessé,

Hogy megtanuljam parancsolataidat!

Látnak engem, és örülnek az istenfélők,

Mert igédben reménykedem.

Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid,

Igazad volt, hogy megaláztál.

Vigasztaljon meg engem szereteted,

Ahogyan megígérted szolgádnak.

Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek,

Mert törvényedben gyönyörködöm.

Szégyenüljenek meg a kevélyek,

Mert galádul bántak velem,

Én pedig utasításaidon elmélkedem.

Forduljanak hozzám az istenfélők,

Akik ismerik intelmeidet.

Bár lenne szívem tökéletes,

Rendelkezéseid szerint,

Hogy ne valljak szégyent!

Szabadításod után sóvárog lelkem,

Igédben reménykedem.

Sóvárogva tekintek ígéretedre:

Mikor vígasztalsz meg engem?

Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő,

Nem feledkezem meg rendelkezésidről.

Hány napja van még szolgádnak?

Mikor tartasz ítéletet üldözőimen?

Tartsd meg életemet kegyelmesen,

Én pedig megtartom intelmeidet.

 

(ll9.Zsoltár 73-88)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Győzelem a kritika felett

Fáj neked, ha az emberek hibát találnak benned? Tönkre lehet tenni egy szép napodat azzal, ha bántanak téged? Talán olyan hibád van,  melyre mások mindig figyelmeztetnek? Fáj ez neked? Mások talán nem akarják és nem is képesek arra, hogy hibáidat elnézzék, mert ők is emberek. Viszont vigasztaló legyen számunkra az a tudat, hogy mások rendszerint csak a könnyen észrevehető hibáinkat látják. A kevésbé nyilvánvaló hibák azok, amelyek gondot okoznak nekünk. A legrafináltabb és legalatomosabb probléma a rosszra való hajlamunk. Természetünknél fogva hajlamosak vagyunk a lázadásra. Az ember nem egyszer fellázadt már Isten parancsolatai ellen, és ez a lázadásra való hajlam nem szünt meg. Éppen úgy, mint  a Sátán, mi is fel tudnánk lázadni Isten ellen. „De én csak nem?” -  felelnénk azonnal. „Én sohasem vetemednék arra, hogy Isten ellen fellázadjak!” Talán csak azért nem, mert tudjuk, hogy milyen tehetetlenek vagyunk. Mi lenne akkor, ha több erőnk lenne? Mi lenne akkor, ha megtanulnánk , hogy hogyan kell a hegyeket a helyükről kimozdítani, és embereket hatalmunkba keríteni. Meddig mennénk el a mi bölcsességünkben és nagyképűségünkben, mielőtt  olyanok lennénk, „mint az Isten”.„Úrrá lenni saját életünkön…” ez az éppen, amit a Sátán ma sok embernek felkínál, éspedig rafinált módon: a gondolataik ellenőrzésének formájában, valamint abban, hogy saját maguk által elképzelt vallásokat gyakoroljanak, és olyan módszereket használjanak, amelyekkel a teljes tudást megszerezhetik. Az első hazugság, amelyet a Sátán arra használt, hogy Ádámot és Évát elcsábítsa az volt, hogy olyan tudással rendelkeznek majd, mint az Isten. Isten tudja, hogy milyen képességeink vannak és ezért az Ő kegyelmére van szükségünk ahhoz, hogy bizonyos jogokat és előnyöket élvezhessünk. Sajnos a keresztyének is rendelkeznek olyan adottságokkal, hogy magukat és másokat megsemmisítsenek. A történelem sok pédát mutat. Bár arra törekszünk, hogy Krisztushoz hasonlítsunk, de el kell ismerünk, hogy igen gyakran kudarcot vallunk ebben a törekvésünkbe. Isten kegyelme  tanit meg arra, hogy hálás legyek, ha igazságatlanul vádolnak. Ha ilyen gondolat kisért: „csodálatos lenne, ha mindenki csak jót gondolna felőlem” akkor azonnal Jézus szavai jutnak eszembe: ”Jajj nektek, amikor minden ember jót mond felőletek.” /Lk.6.26/ Pál apostol élete azt bizonyítja, hogy élvezte Isten kegyelmét és bocsánatát. Sokaknak megvolt az okuk arra, hogy kritizálják őt. Hevesen üldözte Krisztus egyházát, míg végül is Isten a damaszkuszi úton „ megálljt ” parancsolt neki. Ezután Isten csodálatos módon felhasználta őt, de „egy tüskét” hagyott a testében, hogy megóvja az elbizakodottságtól. Isten tudja, hogy az elbizakodottság  és önigazság milyen pusztító hatalom, ezért megengedi, hogy mások kritikájának tüskéje időnként megszúrjon. Mivel tudom, hogy az elbizakodottság milyen hamar elhatalmasodik, és mennyire nem kedveli az Úr, ezért azt szoktam mondani: ”Hálás vagyok Uram a múltért és a jelenért. Mutassanak rá a hibáimra mások annyiszor, amennyiszer csak szükségesnek tartod, de hagyd, hogy az ő kritikájuk engem arra tanítson, hogy Téged még jobban szeresselek és még hálásabb legyek kegyelmedért.” Gondolj csak arra, hogy milyen örömöd lesz, ha el tudod fogadni a kritikát anélkül, hogy megsértődnél. A gyűlölködés miatti bosszankodás helyett béke tölt el. Amit mások mondanak, gondolnak vagy cselekednek, nem lesz rád hatással, hanem erejét veszti. Bízhatunk abban, hogy Isten megtartja ígéreteit, hogy minden a javunkat szolgálja. Lehetnek pszichikai, fizikai és szellemi természetű problémáink. Helyzetünket felebarátaink kritikája csak nehezíti. Azt is gondolhatjuk, hogy segítségünkre vannak, mert  inditékaikat úgy tüntetik fel, mint hívő emberek, akik együtt éreznek velünk: ”Müllernéért akarunk imádkozni” – mondják „Talán bizonyos ismeretlen bűnei miatt vannak problémái?” Ki ítélné azt el, aki másokat felkér, hogy imádkozzon érte? Ne veszítsük el azonban az önuralmat, hanem hagyjuk csak, hogy ezek a rejtett támadások hatással legyenek ránk.

Istennek tetszik, és Ő amiatt  mosolyog majd, hogy védelmét igényeljük. Sokkal rosszabb dolgokat is tud Ő rólunk, amelyeket azonban a Sátán nem kürtölhet ki. Talán kisebb hazugságokért, amelyeket rólunk beszélnek, még hálásak is lehetünk, mert az igazság rosszabb is lehetne. Isten megjutalmaz bennünket és megvédelmez. Gondolhatnak rólunk az emberek bármit, ez már nem nyugtalanít bennünket, ha Istenben vagyunk. A bennünk lévő béke azzal csak növekedni fog, ereje pedig hatni kezd. Isten volt, és most is az, és gyakran megbántották. Én is, meg te is, elkövettünk sok helytelen dolgot és még többre is képesek lettünk volna. Őt viszont olyan dolgokkal vádolták meg, amelyeket soha el nem követett, sőt meg is ölték. Tehát ne légy meglepődve, ha igazságtalanul kritizálnak. Ha Istenről szóló bizonyságtételeid  eredményesek, akkor a Sátán a démonok egész seregét vonultatja fel ellened. Keresztyénnek lenni annyit jelent, hogy ugyanaz a sors vár ránk, melyben Krisztusnak is része volt. Megmondta, hogy nem nagyobb a szolga az uránál, és ha őt üldözték bennünket is üldözni fognak majd. A kritikával szembeni állásfoglalásunknak Jézus parancsaival összhangban kell lennie. A Rm 12, 14-21-ben azt olvassuk, hogy imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket és kérjük, hogy Isten áldja meg őket. Így a jó legyőzi a gonoszt. A gonoszt gonosszal megtorolni mindenkinek módjában áll, viszont, ha Krisztus lakik bennünk, akkor jót cselekszünk azzal, aki bemocskol minket. Amiről beszélek ez nemcsak elmélet, hanem élő valóság. Ha úgy reagálunk a dolgokra, ahogy azt Jézus tette, akkor ő működésbe lép bennünk, mert ugyanaz a szellem, aki őt a halott állapotából feltámasztotta, minket is képessé tesz arra, hogy úgy éljünk, ahogy Ő élt. Ha Jézusra hallgatsz, akkor az öröm forrásává lesz benned. Az Úr öröme olyan erővé lesz bennünk, amely lehetővé teszi, hogy ne bukjunk el. Ha megtámadnak, akkor az a veszély fenyeget, hogy elbukhatunk, de ha tisztában vagyunk a helyzettel, akkor felnézünk Jézusra és dicsérjük őt. Hogy jobban megértsük az  elmondottakat, a  Lélek  egy látomást  mutatott  nekem  egy emberről, akit megköveztek. Amikor az első kő esett rá, láthattam, hogy fájdalmat érez, de ő dicsőítette az Urat: ”Uram, nem tudok ellene tenni semmit, így csak magasztallak téged”. A második kő még erősebben eltalálta és úgy látszott, hogy jobban szenved. Ő azonban csak magasztalta az Urat. A látomás alkalmával tudtam, hogy a következőket gondolta: ”Még most nem értem, miért engeded ezt meg, de bizom benned” Amikor a harmadik kő esett rá, nyilvánvalóvá lett, hogy nem érez fájdalmat. Hite megerősödött és teljes szivéből dicsőítette az Urat. A negyedik kő nem találta el. Az ötödik kő megállt a levegőben, majd irányt változtatott. A magasztalás ereje működésbe lépett. A gonoszt jóra változtatta. Ezt az erőt Isten a kezünkbe adta, élnünk kell vele, nemcsak elmélkedni róla, hanem cselekedni. Isten a kulisszák mögött megragadja azt a fegyvert, amely kárunkat okozná és áldássá változtatja. „Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot.- így szól az Úr / Ézsaiás 54.17/ Az Isten dicsőítés egy hatalmas erő, amely a fegyvereket a Sátán ellen irányítja úgy, hogy a fejét vesztve visszavonul. Ez azért történhet, mert Isten a mi magasztalásunkban lakozik és a Sátán nem tud megmaradni ilyen légkörben,. „Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek” /Jakab 4,7/ Ha dicsőítés helyett közönyösen veszed tudomásul mindazt, ami veled történik, akkor a világban lévő egyik legaktivabb és legpozitivabb hatalmat hagyod veszendőbe menni. Isten azért helyezte szívünkre annak szükségét, hogy Őt magasztaljuk, mert tudta, hogy az mennyire javunkra szolgál. Istennek jólesik, ha hiszünk benne, de még jobban, ha dicsőítjük és magasztaljuk őt. Ha megtanuljuk, hogy gyengeségeink, valamint mások szemrehányása miatt örüljünk. Ez olyan, mintha szép rózsának örülnénk. A rózsáknak természetesen tüskéi is vannak. A titok abban rejlik, hogy a rózsának örülünk, de tudomásul kell vennünk, hogy a tüskéje megszúrhat bennünket. Mit tett Pál az ő testében lévő tüskével?7

Megtanulta, hogy örült gyengeségének és annak, hogy meggyalázták, mert így Isten kegyelme biztosítva volt a számára! A magasztalás életünknek új erőt ad és megerősít a Sátán támadásaival szemben. Ha minél gyakrabban élünk a magasztalás erejével, akkor a kritika erejét veszti, mint télen a száraz avart, elfújja a szél. Új élet kel életre lelkünkben, mint ahogy a virágok tavasszal újból nyílnak, és a hideg tél után új életet hirdenek. A fenti példa arra utal, hogy a kritika semmivé válik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy visszavonulhatunk egy elefántcsont toronyba és most már rózsaszinű szemüvegen keresztül nézhetjük a világot. A dolgokat a maguk valóságában kell szemlélnünk, de mivel most már erő van a birtokunkban, módunkban van megakadályozni, hogy a mások által gyakorolt kritika romboló hatással legyen ránk. Ha hagyjuk, hogy Jézus irányítsa a gondolartainkat, akkor a Szent Szellem segít rajtunk, és akkor majd csak arra gondolunk: ”amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek” /Filippi 4,8/Ha őbenne Krisztusban maradunk, akkor egyre nagyobb bizalommal gondolunk arra a pillanatra, amikor majd Isten előtt állunk és semmit sem hozhatunk fel mentségünkre. Látjuk majd azt a csodálatos erőt, amely abból árad, Aki megbocsátott másoknak és bennünket is arra tanított, hogy ugyanazt Tehát egy feladatot kell teljesíteni: Bárhonnan jön is a kritika, úgy kell reagálni rá, ahogy Jézus tette. Ha ezt cselekszük, akkor a kritika majd javunkra szolgál.

Merlin R. Carothers könyvéből beküldte: mpe

 

„A dicsőítés egy csodálatos csatorna, melyet Isten rendelkezésünkre bocsátott.  Ezáltal Isten hatásosan kitöltheti szeretetét a mi életünkbe – hogy megtudjuk, hogy Ő szeret minket!  Mivel ez így  van, teljesen rábízhatjuk a mi életünket.”                                                                            Merlin R. Carothers

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten gyermekét sem kerülik el a szenvedések

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíiti” Zsolt. 34.19

Sok tévtanítással szemben, a hívőket is érik fájdalmak, szenvedések, bajok, károk. Nagyon sokszor az Úr ezeket, akármilyen hihetetlennek is hangzik, a saját javunkra használja fel. Mert ha jól menne dolgunk, ha mindent megkapnánk: anyagi javak, egészség, szép család, siker, szépség, akkor sokan könnyen letérnének a Jézusi útról. Isten sokszor a szenvedést használja fel arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Megállítson egy rossz úton, vagy éppen megtisztítson valamilyen bűnből. Ezékiás király is ezt mondta. És az is elmondhatja, aki megtapasztalta, hogy áldássá lett néki a keserűség, „Íme áldásul lett nékem, a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet” Ézsaiás 38.17.

Jézussal kapcsolatban is olvashatjuk: ”Jóllehet ő a Fiú, szenvedséseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” Zsidó 5.8-9. Jézus szenvedése egyetlen célt szolgált: a mi megmenekülésünket. Az Ő szenvedése Isten kegyelmének megnyilvánulása volt. Ha tehát nehézségeket élünk meg, pláne ha önhibánkon kívül, mélyebben átérezhetjük azt a szenvedést, mely Jézus Krisztus érettünk vállalt. Aki megpróbáltatások között is Istenre bizza magát, mindent az Ő kezéből tud elfogadni,  az felszabadul a nyomasztó súly alól. Összetudja hasonlítani a minden értelmet meghaladó békességet a korábbi gyötrelemmel. Tehát ne kérdezgessük, hogy „Miért Uram?”, hanem kutassuk azt , hogy „Mi célból Uram?”, hogy elmondhassuk majd hogy áldássá lett számunkra a nagy keserűség.

beküldte: Racskóné Lackovszki Zsuzsanna

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Mit gondolsz?

Mit gondolsz Istenről, Atyánkról? Milyennek látod Őt? Mit gondolsz, ma mi a „szerepe” Krisztusnak? Milyennek ismered Őt? Mit gondolsz, ma mi a „szerepe” a Szentléleknek? Milyennek ismered Őt?  Mit gondolsz, neked mi a „szereped” ma Isten szerint? És szerinted? Hogyan fogalmazod meg: mi a hit? Te miben hiszel? Mit gondolsz a Bibliáról, az Igéről? Mit gondolsz Isten imameghallgatásáról? Amit Isten felhozott bennem ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban: Imáid tükrözik a hitedet (nagyságát,alaposságát), Istenről, Krisztusról és a Szentlélekről való elképzeléseidet. Azt kapod, amit hiszel. "Legyen neked a te hited szerint! mondta Jézus" Isten nem tud mélyebbre bevezetni a hitben, ha te nem akarod...Róma 12,2: „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. ”Róma 8,5-18: „Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.  A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.  De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik benneteket A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta, Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.  Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:  Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.  Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. „    itt milyen szenvedésről beszél Pál? – János 17,14-19: „Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.  Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. „   és János 15,18-19: Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. „  és János16,1-4.: Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.”

Mi a "kulcsa" a helyes keresztény(azaz krisztusi)
életvitelnek? - 1.Korinthus 2,14.16: „ Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van., és 2.Thesszalonika 2, 13B.: „Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;”
Eszeddel, érzékszerveiddel NEM TUDOD megragadni Istent és az Ő örömhírét, személyes üzenetét, vezetését! Csak toporogni fogsz a hitben, ha nem hagyatkozol a Szentlélek vezetésére és nem szíveddel keresed és imádod az Atyát és Krisztust! 1.Korinthus 2,14! és Efézus 1,17-20: „Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.”
Keresd ki és olvasd el ezeket az Igéket, és Isten Szentlelke élővé teszi a lényegüket!!!!!! Ahhoz, hogy megerősödj, sőt növekedj hitben, csak a TE ODASZÁNÁSOD szükséges, mert a másik tényező: ISTEN biztos, hogy támogat, vezet. Pál azt írja egyik levelében, hogy azért tanít, azért tusakodik, hogy mire „te” Isten színe elé kerülsz Krisztus teljességében lehess!!!! Ehhez növekedni kell, odaszánás, Igeolvasás, ima, ima, ima, közösség keresése az Úrral, és más hívökkel! És ne feledd! Isten útjai és gondolatai magasabbak a mieinknél!  Soha nem tudhatod, hogy Isten hogyan fog megoldani egy helyzetet, hogy a Szentlélek hogyan fog működni, megnyilvánulni! Ne akard emberi keretek közé szorítani Krisztus munkáját! Számára semmi sem lehetetlen! És biztos, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott és gondolat el sem gondolt, azt készítette Isten az Őt szeretőknek!!!!! Hát így élj, szüntelen hálát adva, és átadva magadat az Ő vezetésének, munkájának, hogy minden nap elvégezze az Ő akaratát benned és általad!!!!! Ámen

                                                           beküdte: Draskóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Sátán konferenciát tartott!

Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:

 Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal Ezt akarom tenni – mondta a Sátán. – Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal, és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át! – Hogyan tegyük ezt?" –

kiabálták a démonjai Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullnak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól! Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a halk, szelíd hangot. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek..., hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullnak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól! Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a halk, szelíd hangot. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek..., hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal - amikből online lehet rendelni -, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel. Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a

külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják         éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!

Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.

Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.

Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat..., hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.

Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.

Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében. 'Működni fog! Működni fog!' Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben? Döntsd el te magad ! Az "elfoglalt" [ angolul : busy ] azt jelenti: S-átán R-abigája A-latt L-enni? [B-eing U-nder S-atan's Y-oke]

beküldte: Draskóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A mennyei Jeruzsálem

Mert még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meglátjuk Őt, amint van” /1.János 3,2/

Nézzük meg ezt a dicsőséges várost közelebbről.

Földrajzi helyzete: „Mennyei” Jeruzsálemnek hívják, s „hegyeknek felette áll”/Ézs…. 2,2/ János úgy látta a várost leszállni a mennyből, mint egy felékesített mennyasszonyt. Amikor Izráel még az atyái földjén lakott, a földi Jeruzsálemre tekintett, mert a törvény Sionból származott. Az ezeréves birodalom alatt ez az új Jeruzsálem állócsillagként lebeg majd a föld felett. Az új földre leszáll, és a világ középpontjává lesz. A város alapja: A városnak tizenkét alapköve lesz, amelyek a Bárány tizenkét apostolának neveit viselik. Az apostolok rakták le Isten házának az alapjait /1.Kor.3,10/, s így érthető, hogy az építőmester bevéste nevüket az alapkövekbe. A tizenkét alapkövet drágakövek díszítik , amelyek gyönyörű színekben pompáznak /Jel. 21,14.19-20/. Az építőanyag: Ez annyira más, mint a közönséges fa, vas vagy kő. A Mennyei Jeruzsálem tiszta aranyból épült, mégpedig egy számunkra elképzelhetetlen fajta aranyból, mert átlátszó, mint az üveg. Amikor Salamon a templomot építette, a nép sok aranyat gyűjtött, de ez a mennyiség, összehasonlítva a mennyei Jeruzsálem nagyságával, semminek tűnik. Az arany, a gyöngy és a drágakő azok, amelyek a világon a legdrágábbak, és ezek az építőanyagai a mennyei városnak. Jelenleg is ezek azok az anyagok, amelyekkel a hívő ember Isten templomát építheti. Csak a legjobb és a valódi marad meg „ama napon”. A fa, a szalma és a polyva, amelyekkel sajnos szintén építenek, megégnek majd a z ítélet tüzében /1.Kor. 3,15/ A város falai: Amiképpen Jeruzsálemet egykor fal vette körül, ugyanúgy fal fogja körülvenni a mennyei Jeruzsálemet is. A fal a Szentírásban az elkülönülés jelképe, amely minden tisztátalant kizár./Jel..21,27/ A fal anyaga egyedülálló. Csodálatosan szép drágakő, jáspis. Ezeken a falakon keresztül a Bárány trónjának fénye mindent megvilágít

Ki tudja ezt elképzelni? A falak terjedelme: A falak hossza is elképzelhetetlen számunkra. Az Úr megváltottai e falak mögött teljes biztonságban lesznek. E városba csak a kapukon keresztül lehet bejutni, de a kapuknál ellenőrzik a belépőt. Csak azok nyernek bebocsátást, akiknek nevét beírták a város nyilvántartásába, az ÉLET KÖNYVÉBE, amely a Bárányé. A belépés egyedüli feltétele, hogy e földi életben mindenki Jézuson, az ajtón át menjen be /János 10,9/. Még a küszöbön állsz? Egy lépés elegendő! A város világítása: Nagyon fontos a városok megvilágítása /Jel.21.11.23/ A sötétség már gyakran volt szerencsétlenség és halál okozója. Az új Jeruzsálemnek egy még soha nem létezett fénygazdagsága lesz. A városnak nem lesz szüksége napra vagy holdra, mert az Isten és a bárány dicsősége világítja meg azt. Ki tudja elképzelni a ragyogást, amikor ez fényözön a drágaköveken és a tiszta, üvegszerű aranyon átsugárzik. Boldog az-az ember, akinek világossága a Bárány! Amikor az Úr e földön járt, azt mondta:”Én vagyok a világ világossága”. Akik ebben a világosságban járnak, nem tévednek el, sőt „ti vagytok a világ világossága”. Valóban Isten népének az a kiváltsága és kötelessége, hogy világítson „ az elfordult és elvetemedett nemzettség között” /Fil.2,15/ Amiként egykor majd a Bárány mennyasszonya az egész világmindenséget mennyei fénnyel tölti be, úgy kell már ma Isten minden gyermekének az evangélium tiszta fényét gyertyatartóba helyeznie, hogy az világítson a környezetében. A város kapui: A kapukról /Jel.21,12/ itt csak említést teszünk. A tizenkét gyöngykapu Izráel tizenkét nemzettségének a nevét viseli, tehát Izráelre emlékeztet. Vajon miért? Az Úr azt mondta: „Az üdvösség a zsidók közül támad” /Ján.4,22/ Pál a Róm. 9,4-ben rámutat, hogy a nemzetekből/pogányokból/ lett hívők számára a leggazdagabb áldások ezen az „ajtón” keresztül áradtak, minthogy Jézus Krisztus /az ajtó/ Izráelből származott. És ugyanezen az ajtón /Izráel/ keresztül fog aaz áldások bősége erre a földre szétáradni, mert Izráelben „áldatnak meg a föld minden nemzetségei”

 részlet G.R.Brinke könyvéből

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


MEGTÉRÉS

Az Apostolok cselekedetei 17. részében olvassuk: „E tudatlanságnak idejét, azért elnézvén az Isten, most  parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:”! A megtérés szó az eredeti nyelven, görögül: metanoia: a gondolkodás megváltoztatását jelenti, héberül pedig: cuf, azaz visszafordulás. A megtérés a Lukács 7-ben leírt tékozló fiú esetében így történt:   Bűnfelismerés, bűnbánat, alázat, döntés, hazatérés, és ki is mondta, bocsánatot is kért atyjától. A megtérés tudatos döntésen alapuló teljes fordulat, gondolkodásban és cselekedetben is! A régi gondolkodásmód megváltoztatása. A bűntudat még nem megtérés. - A templomba-járás még nem megtérés. - Ha megkereszteltek gyermekkorodban, az még nem megtérés.  Sokan azt hiszik, hogy hisznek, mert hisznek Istenben, de a Biblia más hitről beszél: meg kell térni! Alá  kell magunkat rendelni Istennek, az Igének. Hiába mondja valaki, hogy van hite, ha nem rendeli alá magát Istennek, az Ige vezetésének, az csak vallásos élet.  Meg kell térni a bűnből, a világból, a magunk választotta, önfejű, független életből – az Istennek alárendelt, Szentlélek vezetésétől függő életbe! Nem tanhoz, felekezethez, teológiához térünk meg, hanem Krisztus Testébe – az Egyházba, Istenhez térünk meg! Krisztus Teste: az újonnan született, élő hitű, az Úrral mindennapi kapcsolatban élő hívők közössége. Az emberek nagyon könnyen veszik, úgy gondolják, hogy bármikor megtérhetnek, még ráérnek…. De az idők változnak. Nincs mindig ott az Atya vonzása, nincs mindig kész a szív a megtérésre. Ez  hasonlatos az autópályán 130 km/órás sebességgel száguldó autóshoz, aki tudja, hogy 3 lejáró van Székesfehérvár felé. Látja az elsőt, de minél gyorsabban szeretne haladni, minél közelebb szeretne a célhoz lekanyarodni, ezért úgy dönt, megvárja a harmadik lejárót. A második után figyeli a táblát, de azt épp eltakarja egy kamion,és mire meglátja a lekanyarodó sávot,  sem a sebessége, sem a belső sávban haladás nem teszi lehetővé, hogy letérjen Székesfehérvár felé ….   Azt gondolom, mindenki érti a példát.

A kegyelem, a megváltás ingyen van, de az, hogy személyesen a miénk legyen nem feltétel nélküli! Feltétele a hit.  De az igazi, odaszánt, Istennek tetsző hitet mindig igazi megtérésnek kell megelőznie! Márk 1,15: „térjetek meg, és higgyjetek az evangyéliomban.”; Lukács 24, 46-47: „Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.”; ApCsel 2, 38-39: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Az alábbi két rajz közül melyik jellemzi az életedet? És mit szeretnél, melyik jellemezze?

rajz

Szíved trónján ki az úr?

 

 Ha a második, akkor mondd el Istennek a következő rövid imát, és Jézus Krisztus beköltözik az életedbe, és Isten gyermeke leszel: köszönöm neked Úr Jézus, hogy eljöttél, és meghaltál                                                                 a kereszten, elszenvedted az én büneim büntetését is. Dicsőség neked, hogy harmadnapon feltámadtál, legyőzted a halált, a bűnt, és a sátánt! Megvallom, hogy bűnös vagyok. Kérlek bocsáss meg nekem, hogy eddig nélküled éltem, a saját fejem után mentem,. Megbánom mindezt. Tisztíts meg engem. Úr Jézus Krisztus, költözz a szívembe, alárendelem magam neked. Segíts, hogy megváltozzak. Köszönöm, hogy az Igéd szerint most új szívet és új életet kaptam tőled.  Ámen

beküldte:Draskóczy Orsi

 

Példabeszédek 21.1-13

„ Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese:vétek A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut. A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda..A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt. Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes.Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jóindulattal Mennyei Atyám az Úr Jézus nevében jövök Hozzád! Köszönöm, hogy megszólítottál! Köszönöm, neked, Úr Jézus, hogy eljöttél, és meghaltál. Ha megbírságolják a csúfolódót, az együgyű lesz bölcs, de ha a bölcset oktatják, maga okul belőle. Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti. Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor kiált.”

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Oltalom veszélyekben

A legsürgetőbb és legbuzgóbb imádságaink, többnyire gyermekeink veszélybe kerülésével kapcsolatosak. Nehéz másra gondolni olyankor, ha betegesen aggódunk személyes biztonságuk miatt. Nem imádkozhatunk jövőbeli eseményekért, ha azon aggódunk, hogy egyáltalán lesz-e jövőjük. Az imádkozás nem garancia arra nézve, hogy soha semmi rossz nem fog történni gyermekeddel. Nem óvja meg őket a fájdalom megtapasztalásától. A bukott világon a fájdalom hozzátartozik az élethez. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy az imának létfontosságú szerepe van a bajban. És ha fájdalmas esemény történik, akkor annak kellős közepében is védelem alatt lesznek, így az a javukra és nem kárukra lesz. Isten kimondott szavának létfontosságú szerepet kell játszania az imádságaidban. Isten Igéje békességet hoz számodra a szorongató események között. A következő igékkel vallottam meg hitemet: „Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodótól.”/Zsoltár 18,49/ „Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban!”/Zsoltár 31,22/ Nagy lehetőség az, hogy imádkozzunk és bízzunk Istenben! Imádság: Uram, hozzád emelem gyermekeimet, és kérlek, hogy vedd körül őket oltalmaddal! Őrizd meg őket. Lelküket, testüket, értelmüket és érzéseiket minden gonosztól és veszélytől! Különösen azért könyörgök, hogy őrizd meg a balesetektől, betegségtől, sérüléstől vagy más testi, értelmi, vagy érzelmi károsodástól! Imádkozom, hogy „szárnyaid árnyékában” találjanak menedéket, „míg elvonul a veszedelem”! /zsoltár 57,2/ Rejtsd el mindenféle gonosz hatás elől, ami árthatna nekik! Őrizd meg biztonságban minden rejtett veszélytől! Ne érje el őket egyetlen ellenük irányuló fegyver sem! Köszönöm, Uram a védelemről szóló sok ígéretedet! Segíts gyermekeimnek, hogy a Te utadon járjanak, és akaratodnak engedelmeskedve éljenek! Soha ne kerüljenek ki a Te védelmed ernyője alól! Őrizd meg biztonságban mindenben, amit tesznek, és mindenhol, ahová mennek! Jézus nevében kérlek! Ámen

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten joga az uralkodás

Az engedelmességre koncentrálunk: arra a fontos kulcsra, amely beindítja a Krisztusban való szabadságot, aztán pedig valósággá teszi azt az életünkben. Krisztus szabadsága abban a pillanatban a miénk, amikor befogadjuk Őt, mint megváltót, de ha ezen örök ajándékunkat nem eresztjük ki az engedelmességen keresztül, lehet, hogy sohasem tapasztaljuk azt meg. Az Ige ezt mondja a 2.Kor.3.17-ben a szabadságról: „ AZ ÚR PEDIG SZELLEM, ÉS AHOL AZ ÚR SZELLEME, OTT A SZABADSÁG” Tehát az Úr az igaz szabadság egy és egyetlen birtokosa. Ő Szellem, tehát a szabadságot a Szellemen keresztül lehet átadni. A szabadság felé vezető következő lépés Krisztus Megváltóként való befogadása, ezzel befogadva szabadító Szellemét. Krisztusban megkaptuk a szabadságot, de meg kell értenünk, hogy a szabadság sohasem hagyja el a Szellem határait. Ezért a szabadság csak ott jelenik meg valóságként az életünkben, ahol Isten szabad Szelleme kiárad. Akkor vagyunk szabadok, és csak akkor, ha Ő irányít! A szabadság és az uralom a hívő életében elválszathatatlan partnerek. Amikor azt olvassuk, hogy a szabadságot ott találjuk meg, ahol az Úr Szelleme van, ezt vehetjük szó szerint. A szabadság felé vezető következő lépés az Isten hatalma előtt való meghajlás! Az Efezus 5,18 azt mondja: „teljetek meg Szellemmel” Annyira telünk meg szellemmel, amennyire meghajlunk hatalma előtt. Bár az Úr Szellemme mindig bennünk van, életünknek csak azokat a területeit árasztja el, ahol Ő van hatalommal. A szabadság ott árad ki, ahol az Úr  Szelleme kiárad. A szabadsághoz vezető út az, hogy az életem egy részét sem tartom vissza az Ő hatalmától.

Engedd meg, hogy újra hangsúlyozzam, hogy az engedelmes élet nem tökéletes élet. Azt gondolom, hogy Pál apostol jól írja le az engedelmes hozzáállást: „…de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus!”  Az engedelmes nem bűntelent jelent, hanem bűnvallót és megbánót jelent, amikor bűnt követünk el. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy elérjük az Istenhez való hasonlóság állandó állapotát, hanem Isten folyamatos, kemény követését jelenti. Az engedelmesség nem az, hogy a törvényeknek megfelelően szerencsétlen életet élek, hanem hogy meghívom a Szellemet, hogy áradjon szabadon rajtam keresztül azért, hogy a győzelemre segítő erő Istentől és ne saját magamtól származzon. Az engedelmesség az, hogy megtanuljuk szeretni és megbecsülni Isten Igéjét és arra, mint saját biztonságunkra tekintünk. Krisztus az Atya egyszülött fia, úgy tiszteli Istent, mint az egy és egyetlen Uralkodót. Azért jött, hogy Atyja akaratát tegye. Atyjának az az akarata, hogy mindenki bensőségesen ismerje Istent és kapcsolata legyen vele. Krisztusnak az volt a feladata a földön, hogy a halálig engedelmes legyen, hogy Isten elérhesse célját. Még az Atya és Fiú között is Fazekas-Agyag kapcsolat volt. Krisztus engedelmeskedett a Fazekasnak. Mint földi ember, Jézusnak teljesen meg kellett bíznia Atyja akaratában. Bár elutasítást, szenvedést és szégyent tapasztalt, Krisztus elfogadta az Isten adta szolgálat minden részét, met bízott Atyja szívében és kiontotta életét Atyja céljáért. Hiszem, hogy Krisztus Atyja iránti hajthatatlan engedelmessége nem csak szeretetéből, hanem még két forrásból is származott. Elkötelezett volt Isten uralkodása mellett és meg volt győződve, hogy Isten uralkodása helyes. Néha a kövér egónk meggyógyításához szükség van egy dózis Istenre.

Jóval, mielőtt az emberek „megvilágosodtak” volna, Isten megalkotta a világosságot és  sötétséget. Jóval azelőtt, hogy meglett volna a kezdet, Isten már megtervezte a véget. Csak úgy, mint Péter az átváltozás hegyén, néha annyira elmerülünk a sátrak körül, melyeket építeni akarunk, hogy észre sem vesszük szemünk előtt az Isten dicsőségének egy új kinyilatkoztatását. Bárcsak észrevennénk, mennyivel bonyolultabbá tesszük életünket, amikor úgy közelítjük meg, hogy az „ rólunk szól”. Tudod, miért? Mert a világ többi része sohasem kooperál. Úgy tűnik, senki sem kapta meg a körlevelet. Ha úgy tekintünk magunkra, mint a világegyetem középpontjára, állandó frusztrációban élünk, mert a világ többi része nem hajlandó körülöttünk forogni. Az élet nagyban leegyszerűsödik, az elégedettség pedig nagyban megnövekszik, ha felismerjük hatalmas szerepünket. Isten az Isten. Őszintén, minden Róla szól. Hála Istennek Ő a világegyetem közepe. És hogyan élhetünk egy ilyen Isten-központú világnézettel? Szabadon!  Mert Istennel, minden rólunk szól. Mi az Ő kedvében akarunk járni. Ő minket akar tökéletesíteni – és az élet működik.Nem feltétlenül fájdalom nélkül , de céllal. A Fazekas nélkül az agyag csak föld. „AZUTÁN MEGFORMÁLTA AZ ÚRISTEN AZ EMBERT A FÖLD PORÁBÓL, ÉS ÉLET LEHELETÉT LEHELTE ORRÁBA. ÍGY LETT AZ EMBER ÉLŐLÉNNYÉ.” 1.Mózes 2.7

Beth Moore könyvéből beküldte:mpe

 

A HALLÓ FÜLET ÉS LÁTÓ SZEMET EGYARÁNT AZ ÚR ALKOTTA” Példabeszédek 20. 12

 

 

 

Pane, nauč nás modlit’ sa!

 

A ked’ sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnost’ budú vyslyšaní.

Nebudt’te im teda  podobní! Ved’ Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, prv ako Ho prosíte. Vy sa teda takto modlite:

 

Otče náš, ktorysi v nebesiach!

Posvät’ sa meno Tvoje!

Príd král’ovstvo Tvoje!

Bud’ vôl’a Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!

Chlieb náš každodenny daj nám dnes!

A odpust’ nám viny naše,

Ako aj my odpúšt’ame vinníkom svojím!

I neuvod’ nás do pokušenia,

Ale zbav nás zlého!

Lebo Tvoje je král’ovstvo

 i moc i sláva na veky. Amen(Mt.6.7-13)

 

Ked’ budete prosit’ Otca o niečo, dá vám to v mojom mene, Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radost’ bola úplná.(Jn.16.23-24)

 Neprestajne sa modlite! Za všetko d’akujte, lebo to je vôla Božia pri vás v Kristovi Ježišovi.(1.Thesz.5.17-18)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


 

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image