Ősagárdi hit 2008. Október

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2008. Október

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Októberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.

Efezus 1.3.

 

2008.október II.évfolyam 10.szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Reformáció hava Dunántúli énekeskönyv éneke
Imatémáink Szembefordulás a lázadással
Születésnap Alkalmaink
Ne nyugtalankodjék.. Nyelv bűnei
Mi Atyánk Id. Harmati Béla: Október 31.
Dr. Papp Lajos verse 121. Zsoltár
Mert a keresztyénység Felhívás
Hívő ember felelőssége  

 

 

 

 


Reformáció hava

A

z emberiség történelmének korszakokra /őskor, ókor, középkor, újkor stb./ történő felosztásában a történészek egyetértenek, de abban nem, hogy egy-egy korszakot milyen események indítottak el, ill. zártak le. Vannak, akik a középkor végét, az újkor kezdetét Amerika felfedezéséhez kötik, míg mások a könyvnyomtatás /Gutenberg/ elterjedéséhez, vagy a reneszánsz megjelenésével hozzák kapcsolatba. S végül nem kevés történész az újkor kezdetét 1517. október 31-hez köti, amikor Luther Márton kiszegezi 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. Bizonyára a felsoroltak összességében eredményezték a korszak-váltást, de a reformáció ebben az összefüggésben, a legjelentősebb volt közöttük. A reformáció feloldotta azt a lelki bilincset, amellyel a pápai egyház magához kötötte az embereket azzal, hogy az üdvösség mibenlétét és annak elnyerését nem a Szentírásban foglaltak szerint hirdette, hanem az egyház jelölte ki a menybe vezető utat, mégpedig úgy, hogy az „köszönő viszonyban” sem volt a Bibliában meghirdetett örömhírrel, evangéliummal. Nevezetesen azzal, hogy üdvözülni Luther szerint kizárólagosan és egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, egyedül hit által és egyedül a Szentírás által lehetséges /Solus Christus, sola gratia, sola fidei, sola Scriptura/. Ezért az egyháznak mindig reformációra van szüksége /Ecclesia semper reformari debet/. Így Luther 95 tételének 1 pontjában, legfontosabb tételként azt írja: „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: ’Térjetek meg!’ – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen /Mt 4,17/.”. Az 1514 óta a wittenbergi egyetem professzoraként működő Luthernél az „vágta ki a biztosítékot”, hogy egyre kevesebb ember járt a városi templomba gyónni, mert elmentek más városokba bűnbocsánati búcsúcédulákat vásárolni, amelyek németországi terjesztésével a Szentszék Tetzel János dominikánus szerzetest bízta meg. Tetzel piaci kofaként árulta a búcsúleveleket. Nála még a halottak bűneit is meg lehetett váltani pénzen. Tetzel ezzel kapcsolatos híres versikéje - amely a pénzes ládáján is fel volt tüntetve – így hangzott németül: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.” /Magyarul: „Amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a menybe röppen.”/

A 95 tételt Luther azért szegezte ki a vártemplom ajtajára, mert előtte a cédulák árusításával történő visszaéléseket elutasítva, megküldte feletteseinek a 95 tételt, amely egy leendő vitának kiindulópontja lehetne. Erre az egyházi felsőbbség nem reagált, így mindenszentek közeledtével a templom előtt a temetőbe járó hívek figyelmét is fel akarta hívni, az ige ellenes búcsúcédula vásárlásra. Két hónap alatt Németország már tudott a szerzetes-professzor bátor kiállásáról. Később Luther több írásában kifejtette, hogy a visszaéléseket akarta 95 tételével megszüntetni és nem a pápaság intézményét megtámadni. Luther a teológia doktoraként nem tudta „lenyelni” azt a tévtanítást, hogy a szenteknek lehetnek felesleges jócselekedeteik, amelyeket pénzért el lehet adni azoknak, akik az üdvösség eléréséhez szükséges jócselekedeteknél kevesebbel rendelkeznek. Különben is – vallotta Luther – ingyen, hit által, kegyelemből üdvözülünk és nem jócselekedetek által. A hitből fakadnak a jócselekedetek és nem fordítva. Tehát a reformációt az Isten igéjéhez történő ragaszkodás indította el. A Szentírás hitünk, életünk zsinórmértéke, nem pedig a pápaság hatalma és mindenek felett álló tekintélye. Ezért az egyházat meg kellett reformálni. Nyilván ez sértette a pápai érdeket, így Luthert pápai-, majd birodalmi átokkal súlytották. Bárki büntetés nélkül megölhette volna őt. Mivel a wittenbergi egyetem és a német nemesség, választófejedelmek, őrgrófok jelentős része támogatta a reformok élén álló Luthert, így nem kellett félni likvidálásától. Luther Wartburg várában Jörg lovag álnéven pár hónap alatt lefordította az Újszövetséget /1522/, majd munkatársaival a teljes Szentírást /1534/. Ezzel nemcsak a nép kezébe adta Isten igéjét, hanem megteremtette az egységes német nyelvet is. Hatalmas teológiai munkásságba kezdett, egymás után születtek vitairatai, könyvei, amelyeket 1521-ben a wormsi birodalmi gyűlésen nem vont vissza. /”Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen engem!”/ Professzor társa, Melanchton Fülöp /Németország tanítómestere/ megírta az Ágostai Hitvallást. Ezt a hitvallást az Augsburgban /Ágosta/ 1530-ban tartott birodalmi gyűlésen olvasták fel, innen kapta a nevét, /Ágostai Hitvallás/. Luther birodalmi átok alatt volt, így Kóburg várából kísérte figyelemmel az eseményeket. Sorban születtek a többi hitvallási iratok /Apológia, Schmalkaldeni Cikkek, Kis- és Nagykáté stb./. Magyarországon egyházunkat hosszú időn keresztül „Ágostai hitvallású ev. egyház” néven nevezték. A reformáció gyorsan terjedt és Németországon kívül a Skandináv országok és a Baltikum is evangélikus lett. Hazánkba a wittenbergi egyetemen tanuló magyar diákok és a kereskedők hozták a reformáció hírét. A 16. század végére hazánk jelentős részén gyökeret vertek Luther tanai, majd Kálvin genfi reformátor tana is jó táptalajra találtak a Kárpát medencében, így a református egyház is terjeszkedett Magyarországon. A lutheri reformáció elsődlegesen Nyugat Dunántúlon, Felvidéken és az erdélyi szászok között terjedt el, de szórványként jelen volt a történelmi Magyarország egész területén. A kálvini reformáció elsősorban a magyar lakta tiszántúli, erdélyi és dunántúli területeken honosodott meg. A reformáció a Felvidéken a 16. sz. második felében gyökerezett meg. Ezt erősítették meg a 17. század elején összehívott zsinatok is. A Zsolnai zsinatra /1610/ tíz vármegye esperessége, városainak képviselői gyűltek össze és három szuperintendenciát /püspökséget/ alkottak területileg. A zsinat egyik elnöke: Balassa Zsigmond. Ekkor már Nógrád, Zólyom és Túróc vármegye területén 163 gyülekezet létezett, Nógrádban 48. Ezt követte 1614-ben a Szepesváraljai zsinat újabb két szuperintendenciával az ország északkeleti részén. A hódoltsági határon lévő vármegyei zsinaton /1622/ újabb szuperintendenciába tömörültek a gyülekezetek Ezek a zsinatok Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelmek szabadságharcainak, köszönhették létrejöttüket. Ebben az időben a nemzeti függetlenségért és a vallás szabad gyakorlásáért harcoltak a protestánsok. Nem tudjuk, ki volt Nógrád vármegye reformátora, de azt igen, hogy Balassa Ferenc, aki II. Lajost elkísérte Csehországba és Kékkő várának ura volt, hazatérve birtokain terjesztette Luther tanait. A Mohácsnál /1526/ elesett Balassa Ferenc özvegye, Perényi Orsolya is lutheránus volt és így nevelte három fiát is. Egy, a bánki gyülekezet levéltárában őrzött kéziratos töredék azt is tudni véli, kik voltak a megyében a legnevesebb pártfogói Luther tanainak. A többi között gróf Forgách Imre, aranygyapjas vitéz, Balassa János főajtónálló-mester, aki az országgyűlésen /1545/ védelmébe vette a lutheránusokat. Balassa András Nógrád megyei főispán, Libertsey Péter1550-ben Nógrád megyei alispán, továbbá Rákóczi, Gyürky, Darvas, a sztregovai Rimay családok stb. Arról is szólnak a történetírók /Mocsáry, Borovszky, Okolicsányi stb./, hogy a főurak Nógrádban tehetséges protestáns fiataloknak ösztöndíjat adtak nyugati egyetemek /pl. Wittenberg/ látogatására. Nógrádban a 16. században szabadon fejlődtek a gyülekezetek, mert a vármegye tisztikara és nemessége lutheránus volt. Olykor evangélikusok és katolikusok településük templomait /Acsa, Dengeleg/ közösen használták békességben. A fellelhető adatok szerint Ősagárdon a reformáció kálvini ága vert gyökeret, ugyanis Agárdnak 1674-ig Nicletius Boldizsár volt a ref. lelkésze, akit a pozsonyi vértörvényszék elé idéztek. Majd Hermann Sámuel /1703-1712/ és Mihalidesz János /1712-1718/ voltak a lelkipásztorok Agárdon. Mihalideszt az ellenreformáció hatására Althan Frigyes váci r. kat. püspök megfosztotta hivatalától és az agárdi egyházat a nézsai, majd a nőtincsi kat. egyházhoz csatolta. 1785-ben éledt újjá az egyház, immáron evangélikus egyházként. Nincs helyem a mélyebb ismertetésre, de amit el kell mondani, hogy a török hódoltság után Gömörből és Hontból tótok /szlovákok/ telepedtek le Agárdon, mert meggyérült a magyar lakosság. Így a református magyar lakosság keveredett a tót evangélikusokkal, akiknek ősei már korábban a Felvidéken a lutheri reformáció mellett kötelezték el magukat. 1715-ben még 6 magyar és 3 tót háztartást írtak össze, 1720-ban már 6 tót és 3 magyar háztartást. Tehát kezdetben Hermann és Mihalidesz lelkészsége alatt keveredett össze a magyar református és tót evangélikus lakosság.

1718-1785 között pásztor nélkül élt a nyáj, de az evangélikus tradíció és az ezt támogató Tranoscius énekeskönyv átsegítette a gyülekezetet a nehéz időkön és az agárdi egyház újra éledt Bilszky János lelkészsége alatt, mikoris felépültek az egyházi épületek, köztük a templom 1786-ban. Az ellenreformáció óriási pusztítást végzett a hazai protestantizmusban, ugyanis  a 16. sz. végi 80 % feletti hazai protestantizmus mára a lakosság kb. 20 %-ára zsugorodott össze. Ugyanakkor a korábbi katolikus magyar lakosság sem éri el manapság az összlakosságnak 50 %-át sem. Világviszonylatban a keresztyénség csaknem 30 %-a protestáns, benne az evangélikusság a legnagyobb számaránnyal rendelkezik. Végülis a Vatikán csaknem 500 év után elismerte Luthernek, ill. a reformációnak a hit általi megigazulás tanát. A megállapodást Augsburgban /Ágosta/ írták alá és reméljük, hogy az ökumenicitás szellemében a reformáció félezer éves jubileumán /2017-ben/ tovább közeledik a két történelmi egyház egymáshoz. Oly korban élünk, amikor a történelmi egyházaknak közösen kell képviselnie az örökérvényű biblikus értékeket és az ebből fakadó erkölcsös életvitelt, a mai pénz-centrikus, immanens /evilági/ sárba totyogó egoista /öncélú/ gondolkodással szemben. Népünket a liberális szabadosság fennen hirdetett eszméinek csapdáitól meg kell óvni. Ehhez elsősorban nem programok, költségvetések stb. kellenek, hanem egészséges lelkületű sok ezer éves keresztyén értékek mezsgyéjén haladó emberekre van szükség. A reformáció a 16. században  Max Weber szociológus szerint is, elsődlegesen szellemileg hatott a korra, amely újkort, új korszakot hozott el az emberiség életében. Ma is korszakváltásra van szükség!

Kalácaka Béla

Ny. esperes

Hallgasd meg, Uram, imádságomat,

Jusson hozzád kiáltásom!

Ne rejtsd el előlem orcádat,

    Ha szorult helyzetben vagyok!

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémáink

  Egyéni Közösségi
1 hét Október 20.-26. Készen álni az Úrral való találkozásra Gyászban élő családok megvigasztalásáért
2. hét Október 27.-November2. Áron is megvenni az alkalmakat, szánjam oda időmet az igetanulmányozásra! Gyülekezetünk hitben járjon, és ne látásban
3. hét November 3.-9. Családom hitbeli növekedéséért Férfiak, férjaek áljanak törésre!
4.hét November 10.-16. Az odafenn valókkal törődjem Gyermekekért (gyerek misszióért)

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük szeptemberben született olvasóinkat

 

Énekeljen az egész világ!

98.Zsoltár

 

 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!

Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja

Megmutatta szabadító erejét az Úr,

A népek szeme előtt

Nyilvánvalóvá tette igazságát.

Hűséggel és szeretettel

Gondolt Izráel házára,

És látták a földön mindenütt

Istenünk szabadítását.

 

 

Ujjongjatok az Úr előtt

Az egész földön!

Örvendezve vigadjatok,

Zsoltárt énekeljetek!

Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel,

Ujjongjatok a király, az Úr előtt!

Zúgjon a tenger a benne levőkkel,

A földkerekség és a rajta lakók!

Tapsoljanak a folyamok,

A hegyek mind ujjongjanak

Az Úr előtt, mert eljön,

Hogy ítélkezzék a földön.

Igazságosan ítéli a világot,

Pártatlanul a népeket.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!

Higgyetek Istenben

és higgyetek Énbennem

János 14,1

 

Uram! A szívnek sok a nyugtalanító ellensége.

Gyógyítója, erősítője, megtartója egy van: a hit.

Most Te nagyon gyöngéden a nyugtalanságból a hit

oldalára hívogatsz.

Szeretnék neked engedelmeskedni,

s ezért vallomást teszek előtted.

Nyugtalanítanak engem a külső viharok, veszélyek,

a kifürkészhetetlen hatalmak, amelyek körülvesznek.

Képzelt és valóságosan fönnálló fenyegetések.

Magamban pedig nyugtalanságot szülnek kísértetéseim

és lelki nehézségeim.

Nyugtalan a szívem, mert balgatagon elveszítem

Az arányérzékemet.

A veszélyeket sokszor nagyobbaknak látom, mint Istent.

 

Uram! Belső nyugtalanságomnak fő okozója –

és ezt igen jól tudom –

a saját feledékeny, hálátlan szívem.

Te életemben olyan sokszor bizonyítottad hatalmadat.

Ígéreted igazságát is megtapasztaltam:

"Veletek vagyok minden napon!"

Kérlek azért: engedj a hit szemével mindig látnom téged.

Annak lássalak, aki vagy. Akinek adatott minden

hatalom mennyen és földön.

Így tölt el itt bent a szívemben a békesség.

Ezt is megtapasztaltam boldogan.

 

Ordass Lajos: Útravaló c. könyvéből beküldte:Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten királyi uralma

„…jöjjön el a te országod” Máté 6,10.

 

M

it jelent ez: „jöjjön el a te országod”? Az Újszövetség eredeti görög szövegében, ez a szó: ország, ezt jelenti: királyi uralom. Jézus tehát arra tanít, hogy kérjük: valósuljon meg Isten királyi uralma ezen a földön ugyanúgy, mint ahogy a mennyben. Hol valósul meg Isten országa, Isten királyi uralma? Ott, ahol az emberek őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és neki önként engedelmeskednek.  Talán máris érzékeljük, hogy Jézus milyen óriási horderejű kérést ad itt a szánkba. Határozott mozdulattal ki akar emelni minket abból a törpelelkűségből, ami jellemző ránk, és megtanít kozmikus távlatokban gondolkozni, látni, és olyasmiért imádkozni, ami magunktól nem jutna eszünkbe. Az önmagunk forgó kicsinyes, kisméretű kérések helyett és előtt ilyen nagy horderejű kéréseket ad a szánkba: valósuljon meg Isten királyi uralma ezen a földön is, ugyanúgy, mint ahogy megvalósul a mennyben. Mit jelent ez a kérés: jöjjön el a te országod, a magunk személyes életére nézve? A Szentírás arról szól, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy újra képesekké tegyen minket arra, hogy Istennek engedelmeskedjünk, vagyis, hogy az Isten királyi uralma, Isten országa újra elérkezzék az ember életében. Azt tudjuk a Bibliából, hogy aki Jézust hittel befogadja lés neki mint az élete Urának engedelmeskedni kezd, azt Ő képessé is teszi arra, hogy engedelmes legyen, és az belépett az Isten országába. Ez a földi életünk leglényegesebb eseménye. Ez az, ami mindent meghatároz, amivel minőségileg új szakasz kezdődik minden hitre jutott ember életében. Hogyan történik ez egy ember életében? Zákeusnak a történetét a legtöbben ismerjük. Rendkívül jól szemlélteti, hogyan lép be egy ember az Isten országába, mik annak a feltételei és mik annak a következményei. Zákeus is a maga törvényei szerint élt. Megszedte magát, amit lehetett, kiszedett másoknak a zsebéből. Otthon lapult a sok lopott pénz, békessége azonban nem volt. Egyszer, amikor Jézus belépett az ő otthonába, Jézus mellett kezdte rosszul érezni magát. Nyilvánvaló lett számára, hogy a lopott pénz meg Jézus egy fedél alatt nem maradhat. Márpedig Jézus maradjon az életében, mert valami olyat kapott vele, amiről nem is tudta, hogy létezik, ami hiányzott neki. Akkor előáll a javaslattal: Uram, mit szólnál hozzá, ha azokat, akiket becsaptam négyszeresen, kárpótolnám, a többi pénzt pedig szétosztanám a szegények között? Jézus azt mondja: helyes. És még mit mond utána Jézus? „Ma lett üdvössége ennek a háznak” (Lk.19.9) Amikor Zákeus lemondott arról, hogy ő a kiskirály, aki megszervezi az életét, aki tudja, hogyan kell meggazdagodni, aki tudja, hogy meg kell gazdagodni minden körülmények között, aki egy szóval: uralkodik a maga életében, - leszáll a trónról, és azt mondja: mostantól kezdve te vagy az Úr. Itt te mondod meg, mit csinálok, mi a jó és mi a rossz. Elkezd Isten igéje, Isten törvénye szerint cselekedni – mert ott van megírva, hogy aki drasztikus módon vesz el valakitől valamit, annak négyszeresen kell kárpótolnia -, kiszabja magára az ige szerinti legszigorúbb büntetést. Isten igéje szerint akarok élni, akkor Jézus azt mondja: most lett üdvössége ennek a háznak. Belépett Zákeus Isten országába, mert érvényesülni kezd életében Isten királyi hatalma. Nem ő királykodik már, hanem mindenestől és minden tekintetben Istennek akar engedelmeskedni. Isten országa tehát annak az életében jön el, aki befogadja hittel Jézust és összekötve az életét vele, Isten akaratának kezd engedelmeskedni, és képes is neki engedelmeskedni. Egy új ország polgárává lett ezzel. Pontosan úgy, ahogy Pál apostol örvendezik: Áldott az Isten, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő szeretett Fiának országába, akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneink bocsánata.”(Kolossé 1,13-14) Határátlépés történik, új törvények érvényesek, új védelmet élvez ennek az országnak az új polgára. Isten királyi uralmát önként magára vette, boldogan engedelmeskedik neki,. Itt semmiféle kényszer nincs, és átéli, milyen szabaddá lett. Hadd kérdezzem meg, s hadd bátorítsak mindenkit, hogy élesen tegyük fel magunknak a kérdést: benne vagyunk-e mi már ebben az országban, beléptünk-e az Isten országába? Ezt nekünk kell eldöntenünk fehéren-feketén: eddig én voltam a király, mostantól kezdve Jézus legyen a király, neki akarok engedelmeskedni. Ő nemcsak az én Megváltóm, aki megbocsátja bűneimet, hanem az én Uram és Királyom, aki parancsol, s akinek engedelmeskedni akarok. Ez komoly döntés, amit átgondoltan hoz meg az ember, s utána kezdődnek a csodák. Itt lép be az ember Isten országába, itt jön el az Isten országa egy ilyen magunkfajta ember életében. Egyet azonban nem szabad elfelejtenünk: amikor valaki így imádkozik: „jöjjön el a te országod”, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy amikor Isten királyi uralma elkezdődik az életünkben, akkor a mi királyi uralmunknak vége.  Kálvin János határozottan magyarázza ennek a helynek a fejtegetésénél azt, hogy Isten országának kezdete a mi óemberünk pusztulása. Nem háttérbe szorítása, - elpusztulása. Ketten nem feszíthetünk a trónon. Vagy eljut oda valaki őszintén: Uram, te vagy a király és te uralkodj az életemben, én leülök a trónszék mellé és állok rendelkezésedre. Ez a hívő ember magatartása. Vagy: megpróbál ő is uralkodni, vagy csak jelképesen érti, hogy Isten uralma valósuljon meg az életében, de valójában ő akar uralkodni, akkor semmi új nem kezdődött csak a helyzete lesz még nehezebb. Tisztán kell látnunk, hogy az Isten elleni lázadásunk óta a vérünkké lett, a sejtjeinkben van írva, hogy uralkodni akarunk. Tessék megfigyelni, hogy mindenki legalább egy valakit keres magának, ha van lehetősége rá, a családban a leggyengébbet, vagy aki nála valami oknál fogva gyengébb és kisebb, hogy uralkodjon rajta. Mindenki igyekszik egy kis birodalmat körülhatárolni, hogy ott ő az úr. Valahol úr akar lenni az ember, és valakin uralkodni akar. Ezért nehéz eljutni oda (ahogy a Jelenések könyvében olvassuk: a mennyei lények a koronáikat letették Isten királyi széke előtt, úgy imádták Őt.), hogy letegyük a koronánkat, igazán megalázkodjunk Isten előtt, felismerve és elismerve, hogy Ő az úr, és uralkodni csak Ő tud. Mi nem tudunk.

Cseri Kálmán könyvéből (mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az én miatyánkom

 

dr.Papp Lajos szívsebés verse

 

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád, soha senki se,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, reményteljesen,

S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!

 

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor körül vesz a durva szók özöne,

Átkozódik a "rossz", - erre van Istene!

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:

Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

 

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",

Mikor elnyomásban szenved az igazság,

Mikor szabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

 

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod a hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,

S mondd: URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

 

Mikor a "kisember" fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen",

S millió szegény a "nincstől" hal éhen,

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!

Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,

S kérd: URAM, ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

 

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz,

Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,

Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT",

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!

Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

 

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magad,

Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...!

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:

Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

 

Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,

MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják,

Mikor népeket a vesztükbe hajtják,

S kérded: miért tűröd ezt: ISTENEM MI ATYÁNK?!

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!

Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol!

URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!

MENTS MEG A GONOSZTÓL!

AMEN

 

UTÓHANG:

S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden,

Távozz Sátán - szűnj vihar!

BÉKE, s CSEND legyen!

Miért féltek kicsinyhitűek?

BÍZZATOK! Hisz' én megígértem Nektek!

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!

Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,

S a végső időkig - VELETEK MARADOK!

Kalácskáné Marika

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A kereszténység nem vallás, hanem életforma

 

H

a valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”Márk 8,34b-38.

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt” Máté 10,34-35.

„ Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! ” Máté 28,19-20.

„Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.” János 15,6-8.

Nagy örömmel írom le bizonyságomat, hogy az Úr kegyelméből és a Szentlélek munkája által én és családom mennyit változtunk az elmúlt 1-2 évben. Közeledtünk az Úrhoz, és Ő is közeledett hozzánk. A Szentírást, - többek között a fenti Igéket komolyan véve, nem csak hallgatva, de meg is cselekedve azokat, - napról napra megküzdöttünk Férjemmel ó-természetünk, emberi vágyaink, lustaságunk „támadásaival” – ahogy ezt persze ma is tesszük, de látható immár Isten győzelmes munkája rajtunk!

A kezdeti ill. mindennapos nehézségekben az segít, hogy eldöntöttük melyik úton szeretnénk járni. Sokan egy-egy cél érdekében (pl. Anyagi siker, karrier) akár erejükön felül is teljesítenek. Ez az elszántság azonban mi, hívők életéből gyakran hiányzik. Mi eldöntöttük, hogy életünket valóságosan Isten Igéjére alapozzuk, komolyan véve és megcselekedve az abban leírtakat. Néha beleütközünk akadályokba: emberi elképzelésünk nem egyezik az Igében olvasottakkal. Nehéz – akár lehetetlennek tűnhet – elfogadni némely esetben az Úr akaratát: meg kell változnunk, el kell hagynunk dédelgetett, be nem vallott, aprónak tűnő bűneinket. És, amit nehéz bevallani: nem embereknek, a környezetünknek akarni megfelelni, tetszeni, hanem az ő elvárásaikat félretéve, csak az Úrnak akarni tetszeni, vállalni a keresztény mivolt másságát, ami néha óhatatlanul megütközést kelthet. De Isten Igéje igazság: „Sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, de aki meg is cselekszi az én Mennyei Atyám akaratát, az megy be Isten országába”

Saját tapasztalatainkat próbáltam megírni, hogy ezzel is bátorítsalak mindenkit: „hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó-embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; megújuljatok, pedig a ti elméteknek lelke szerint és felövezzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben” (Ef.4,22-24)

A fenti jól ismert és sokat olvasott és hallott igékből kiderül, mit vár el tőlünk ma is Jézus, a mi Megváltónk. Mindannyian elgondolkoztunk már, hogy mit is kell tennünk; hogyan vegyük fel a magunk keresztjét? Ránk vonatkozik-e a felszólítás: „tegyetek tanítványokká mindenkit”, és hogy hogyan maradhatunk meg Urunkban, hogy Ő is megmaradjon bennünk. Isten Igéjének tanulmányozása, olvasása, szívünkben való forgatása, arról való gondolkodás – ez mind-mind elvezethet a „megoldásra”. Sokszor bele sem gondolunk, talán szó szerint kéne  venni a Szentírást, és nem mindent képletesen érteni- ahogy azt általában tesszük. Ha mond valamit Isten, azt meg is

kell cselekedni! Imádságban keresni Atyánk akaratát, és nem a mi elgondolásunk, vagy emberek tanácsai, elvárásai szerint élni. Elcsendesedni nap, mint nap; várakozni az Úr jelenlétében; beszélgetni Vele – ezek sokszor nehezen mennek rohanó világunkban. Az Igéket saját életünkre, problémáinkra, örömeinkre megvallani; örvendezni és hálát adni. Ezek mind-mind bevezetnek Teremetőnk jelenlétébe, megízlelhetjük a Vele való közösséget, és válasza valóságát. Ezen alkalmakkor tükröt tart elénk, felhozza bűneinket, melyektől meg akar tisztítani; kijelentheti akaratát, tervét életünkre nézve.

Igaz, élő, mindennapos kapcsolat van hívő és a Mennyei Atya között! Ehhez elhatározás, odaszántság, alázat és Isten iránti szeretet, tisztelet, Rá való éhség szükséges csupán.

Elhatározás – hogy minden nap elé járulunk, időt szánunk imádságra, igeolvasásra (a legjobb – saját tapasztalatból mondom – ha ezt minden nap ugyanabban az órában tesszük, így nem hagyjuk el könnyen, hiszen a napunk része. Gondoljunk bele, ha kedvenc sorozatunk kezdődik a TV-ben, akkor ahhoz alakítjuk esténket… Istennel való közösségünket ne a maradék időre tegyük, hanem legyen ez egy kijelölt időpont a napunkban!)

Odaszántság – elkezdjük a fentieket, és nem hagyunk ki napot.

Alázat – elfogadjuk, amit Isten mutat – és meg is tesszük azt (ha bűneinket hozza fel, megvalljuk, bocsánatát kérjük és elhatároljuk magunkat azon bűntől, tehát alázattal elhagyjuk életünkből – ezen igyekszünk, és ha vissza-vissza is „köszön”, Atyánk kegyelmére támaszkodva, és hittel az Úr Jézus Krisztus megtisztító munkájára nézve, elszántan és kitartóan harcolunk a bűn hatalma ellen! Nem szabad az ördögnek elhinni, hogy az a bűn már a mi tulajdonságaink egyike, és úgysem tudunk megváltozni, hiszen ezzel Istenünk hatalmát, erejét, Jézus Krisztus megváltását kicsinyelnénk le, mintha Ő nem lenne képes attól megszabadítani minket. Sőt! A Szentlélek mindent az Úr dicsőségére tesz, biztosak lehetünk benne, hogy Ő munkálkodik a mi bűnös természetünk, életvitelünk megváltoztatásában. És ha ez nem lenne elérhető, nem mondta volna az Úr: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” Igazából csak az a kérdés, hiszel-e a Mindenhatónak? Hiszed-e, hogy az Ige rád, személy szerint rád is vonatkozik? Isten szeretetére tudsz-e, illetve inkább akarsz-e szeretettel válaszolni? Tiszteled-e annyira Őt, hogy nem csak hallgatod, hanem meg is cselekszed az akaratát; hiszen világos, hogy mit vár tőlünk – bár ezt sokszor nem akarjuk tudomásul venni, vagy azt gondoljuk a magunk védelmezésére – hogy egy-egy Ige csak a lelkészre, a szolgálókra, de mindenképpen valaki másra vonatkozhat. De van egy Örömhírem! Isten mindenkit vár, Téged is, az Úr mindenki bűneit megváltotta, a kereszten Érted is szenvedett, és a Szentlélek mindenkiben (szeretne-, ha hagyjuk) munkálkodni, Benned is! A kérdés az ember szabad akarata. Te döntesz! Vasárnapi hívő akarsz-e lenni – és megtartod az életedet, vagy elveszted azt Jézusért és az evangéliumért, és akkor megtalálod azt a valóságos, élő, örömteli, gazdag, kihívásokkal teli, bizalommal teljes életet, ami valóságosan MÁS, mint a világé. A Krisztusban való életet. Mert a kereszténység nem vallás, hanem életforma.

Draskóczyné Dinnyés Orsolya

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A hivő ember felelőssége

 

„Ha pedig te, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az Ő akaratát, és meg tudod ítélni mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója. Mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége; ha tehát mást tanítasz, magadat tanít Aki hirdeted, hogy ne lopj, és lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, és paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat és templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel a törvény megszegésével, gyalázod az Istent? Bizony „miattatok káromolják az Istent a pogányok között, így, amint meg van írva”. (Rm. 2.17.24) Nagy lehetőség hívőnek lenni, de annál nagyobb felelősség is. Nagyon mélyen magunkba kell nézni, és megvizsgálni tetteinket, útjainkat, kapcsolatainkat, hogy valóban úgy élünk-e, hogy nem gyalázzák –e miattunk a pogányok az Istent? Mert ha úgy élünk, úgy cselekszünk, úgy beszélünk, mint a világi ember, akkor semmivel nem vagyunk különbek náluk. A hívőnek nem kiválni, hanem el kell különülni a világ dolgaitól. Minket Jézus szabadsága hívott el. Mikor mindenki úgy csinálja ahogy a korszellem kívánja, akkor nekünk Jézust kell megkérdezni, hogy Ő hogyan csinálná, ha a mi helyünkben lenne, és Ő válaszolni fog. Akiben él a Jézusi lelkület, az szét tudja választani a világosságot a sötétségtől. Mert ha mi ismerjük a Tízparancsolatot és dicsekszünk is vele, akkor, ha megszegjük, a hitetlen emberek miattunk fogják gyalázni Isten nevét. Itt nem arról van szó, hogy a hívő ember nem vétkezik, vagy nem követ el bűnöket. Hanem arról, amikor tudatosan ellenszegülünk Isten igéjének, amikor Ő ezt, mondja: „ezt vagy ezt NE TEDD!”, és mi kimagyarázva magunkat ellenszegülünk az Igének. Azért nagy felelősség, mert rontjuk azoknak a hívőknek is a hitelét, aki valóban megpróbál Isten kegyelméből, az Ő Igéje szerint élni. Imádkozni azért, kérve Istent napról-napra, hogy újítsa meg életünket, hogy adjon nekünk világosságot a hívő élet megéléshez, hogy ne hozzunk szentnevére szégyent, hanem hogy Isten meg tudja dicsőíteni magát mibennünk. Nekünk ne kelljen mondani, hogy hívő vagyok, vagy Isten előtt élem az életem, hanem beszéljenek rólunk a teteink, cselekedeteink, amint meg van írva:

 

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”. Mt 5.16.

 

Racskóné Lackovszki Zsuzsanna

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Dunántúli énekeskönyv 520. éneke

 

Bús hangulat ül az őszi tájon; bús a lelkem

Amidőn ezt látom.

A halál jut az eszembe nékem,

Mely elhozza enyészetem, végem!

 

Én, Istenem, bölcs a te hatalmad,

Munka után hogy adsz nyugodalmat;

Hogyha csüggedt s fáradt a természet,

Édes álom karjaiba tészed.

 

Búslakodván a nagy természettel,

Kérlek, Uram, áldj meg vidám kedvvel,

Hervasztó ősz ne legyen az élet,

Tél szakán is szép tavaszt reméljek.

 

Ints a jóra, édes Atyám, engem.

Utaidon hogy kell járnom-kelnem,

Életharcban vitézül megállnom,

Hogy a sírban is csöndes legyen álmom.

 

Ne merüljek bűnöm tengeré be,

Fogódzam meg Jézusom kezébe.

S ha küzdenem kell majd a halállal,

A hit révén ő segítsen által.

 

Bús lehet már az őszi táj képe,

Ne félj tőle Istennek hű népe!

Kikelet jön az élet telére,

Ha elmúlik a halálnak éje.

Petyánszki Pálné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szembefordulás a lázadással, a szülők tisztelete

 

G

ondolkodásunk számára idegen elvárni valakitől, hogy tiszteljen bennünket. Hiszen a tiszteletet ki kell érdemelni. Ez azonban nem így van a gyermek és a szülő viszonylatában. A Biblia szerint a gyermekeinket meg kell tanítanunk a szülői tisztelet megadására!

Ez a Biblia parancsa.”Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld atyádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy a földön”(Efezus 6.1-3)  A Biblia megemlíti, hogy „aki apját, vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki”.(Példab.20.20) Hatással lehetünk gyermekeink életének hosszára és minőségére, és ez nagy kihívás. Ok arra, hogy imádkozzunk értük, tanítsuk és fegyelmezzük őket. Fel kell ismernünk mindenfajta lázadást, és szembe kell fordulnunk azzal, mert a lázadás gyermekink gondolkodásába férkőzve, Isten parancsaival való szembehelyezkedést eredményez.

A lázadás nem más, mint tettekben megnyilvánuló büszkeség. A lázadó gondolatok így fogalmazódnak meg:”Úgyis azt teszem, amit akarok, mindegy mit mond erről Isten, vagy bárki más.” A Biblia ezt írja,”a lázadás olyan, mint a varázslás bűne”(1.Sám 15.23), amelynek a végső következménye teljes ellenszegülés Istennek. Ugyanez a vers mondja ki, hogy az ellenszegülés olyan, mint a bálványimádás. Az önteltség lázadáshoz vezet, a konokság lázadásban tart. A lázadó életében bálvány van jelen. A gyermek szülei iránti tiszteletlensége minden életkorban figyelmeztető jele annak, hogy szívében teret nyert a büszkeség és az önzés makacs bálványa.  „Jaj a pártütő fiaknak, - így szól az Úr – akik tervet szőnek, de nélkülem, szerződést kötnek, de akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva!” (Ézs.30.1) Ha felismerjük az önzés, és a büszkeség bálványát gyermekeinkben, annak lerombolásában az imádság kulcsszerepet tölt be. A lázadás ellentéte, az engedelmesség, az Isten akarata szerinti élet. Az engedelmesség hatalmas biztonságot jelent, és azt a meggyőződést adja számunkra, hogy ott vagyunk ahol lennünk, kell, és azt tesszük, amit tennünk kell. A Biblia megígéri, ha engedelmesek leszünk, akkor áldott lesz az életünk. Ha viszont engedetlenkedünk, akkor a sötétségben maradunk és elpusztulunk. Ezt a sorsot nem kívánjuk gyermekeinknek. Az a vágyunk, hogy gyermekeink engedelmességben járjanak, és ez által önbizalmat, biztonságérzetet, hosszú életet és békességet nyerjenek. 

 

 

U

ram, imádkozom, adj gyermekeimnek, olyan szívet, mely vágyakozik engedelmeskedni Neked! Szomjazzon a Veled eltöltött időre, igédre és a Veled való beszélgetésre imádságban, hallgatva a Te hangodra! Hoz világosságra minden rejtett, lázadást, mely gyökeret vert a szívében, hogy felismerve lerombolhassuk azt! Uram könyörgök, ne engedjen a büszkeségnek, önzésnek és lázadásnak! Akarjon ezektől szabadulni! Ellenállok a Gonosz mesterkedéseinek, és elutasítom a bálványimádást, lázadást, makacsságot, a tiszteletlenséget azzal a hatalommal, melyet Jézus nevében nekem adtál. Kérlek, ne legyen semmi hatása ezeknek gyermekeim életében! Ne járjanak gyermekeim a romlás és a halál útján! A Te szavad arra int, hogy „ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrnak”. (Kolossé 3.20) Esedezem, fordítsd gyermekeim szívét a szülei felé! Tedd késszé őket arra, hogy szüleinek engedelmeskedjenek! Ennek gyümölcseként legyen hosszú és csendes életük! Fordítsd szívüket önmagad felé! Legyen minden tettük kedves orcád előtt! Bárcsak fel tudnák ismerni a büszkeséget és lázadást saját szívükben, és szembeszegülnének azzal! Bárcsak készek lennének megbánni és megvallani! Nyugtalaníts bűneik miatt! Ismertesd meg velük a szelíd és alázatos lelkület szépségét, és egyszerűségét, az engedelmes és neked alárendelt élet örömét!

 

Stormie Omartin könyvéből (mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Kedves Olvasók, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Nagy örömmel hirdetjük az örömhírt, hogy mostantól minden család otthonába eljutatjuk gyülekezeti újságunkat. Imádságos szívvel ajánljuk minden testvérünk figyelmébe. Ismerve mennyei Atyánk gondviselő szeretetét, tudom és hiszem, hogy mindenki megelégíttetik az evangélium üzenete által. Hiszen jól tudja mennyei Atyánk, hogy kinek mire van szüksége.

Alkalmaink:

 

Minden vasárnap  9.30-kor Gyermek Bibliaóra

           10.30-kor Istentisztelet

Minden hónap első vasárnapján Úrvacsorai Istentisztelet

A hónap első és harmadik vasárnapján du.17 órakor Női kör

Hónap második és negyedik vasárnapján  du. 17 órakor Férfi kör

Szerda és péntek délután 14 órától  óvodai- iskolai hittan órák; illetve konfirmandus oktatás folyik.

Szerda esténként felnőtt bibliaóra

Péntek este szeretettel várjuk a fiatalokat a Biblia klubba

Hamarosan újra indul a szlovák nyelvű Istentisztelet Gulácsikné Fabulya Hilda szolgálatával, de erről majd értesítjük a testvéreket.

Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk olvasóinkat, tagjainkat!

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A nyelv bűnei (Jakab 3.1-18)

 

A

tyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az Egész testét megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz mily nagyerdőt felgyújt!A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelídítetett az emberi természet által.

De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg: fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! Vajon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt? Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olaj magvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


id. Harmati Béla:      Október 31.

 

Dallam: Gerengay Páltól

 

Itt van az ősz, sárgul a lomb, Lehullnak a levelek.

Elköltöznek a madárkák, Szólnak: Isten veletek!

Mégis e nap nem elmúlás, De új tavasz kezdete,

Mert Luther ma kilencvenöt Tételét kiszegezte.

 

A hős barát templomhoz lép, Kalapács a kezében.

Míg tételeit szegezi, Szent tűz ég a szemében.

Nem új vallás, nem új tan ez, Krisztus ősi vallása,

Szegletköve maga az Úr, E földön nincsen mása.

 

Mert alapja a Szentírás, S a Szentírás kőszikla,

Ebben van meg, sehol máshol, a hitnek örök titka.

Tiszteljétek a Szentírást, Jaj annak, aki bántja!

Ilyen ember dehogy lehet, Az Istennek báránya.

 

Ám nem elég, ha tiszteled, Olvasnod kell belőle,

Új emberré kell születned, Meg kell változnod tőle.

Csak így vagy evangélikus, Egyházad hű gyermeke,

Csak így vár rád halál után, Krisztus s az egyek-ege.

 

 

Kalácska Béla

Ny.esperes

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Hospodin ochrancom Izraela

 

121. ®alm

Putnická pieseň

 

Pozdvihujem si oči k vrchom:

Odkial mi príde pomoc?

Od Hospodina moja pomoc,

Ktory učinil nebo i zem.

Nedá sa klátit’ tvojej nohe:

Tvoj ochranca nedrieme.

Nie, nedrieme

A nespí ochranca Izraela.

Hospodin je tvojim ochrancom.

Hospodin ti je clonou po pravici;

Slnko t’a vo dne nerani úpalom

Ani mesiac v noci.

Chránit’ t’a  bude Hospodin

Pred  kaľdym zlom,

On bude chránit’ tvoju duąu.

Hospodin bude chránit’ tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie

Odteraz aľ naveky.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image