Ősagárdi hit 2009. Május

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2009. Május

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a 2009. Májusi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„Mert Isten munkatársai vagyunk:

Isten szántóföldje,

Isten épülete vagytok”

(1.Korinthus 3.9.)

 

2009. május III. évfolyam 5. szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Pünkösd Isten felhasználja a dicséretet
Somogyi Imre verse Egészséges és gyógyult élet öröme
Imatémák Interjú Ann Grahammal
Születésnapi köszöntő Ajtónyitás
Isten nevei Örömünnep
Keresztyén házasság Modlitba-imádság
Ünnepi alkalmaink Felhívás
Id. Harmati Béla verse  

 

 

 

 


PÜNKÖSD

 

„Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak?” /ApCsel 2,37/

 

            A zsidóknak három olyan ünnepe volt, amikor Jeruzsálembe kellett zarándokolniuk, ezek közül a hetek ünnepe /sávout/ az egyik. A nevét onnan kapta, hogy a Páska /Pészach/ ünnepe után hét héttel a zsidók annak emlékére ünnepelnek, hogy Isten a Sínai hegynél átadta népének a tízparancsolatot. Ezzel szellemi táplálékot, lelki újjászületést biztosított Isten népének. /A zsidók ezen ünnepen a nyári búzaaratás kezdetét is ünnepelték./

            A héber savout görög megfelelője a pentekoszté, amelyből a magyar pünkösd szó származik. Jelentése: ötvenedik, azaz Jézus feltámadása után ötvenedik napon töltetett ki a Szentlélek Jeruzsálemben a tanítványokra, amelyet tíz nappal korábban Jézus, a mennybemenetelkor megígért tanítványainak:…..”ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg” /ApCsel 1,5/.

            Pünkösd napján a tanítványok ugyanazon a helyen tartózkodtak, ahol korábban százhúszan voltak együtt és Mátyást a tizenkettő közé választották Júdás helyett, amikor……”hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel”… /ApCsel 1,1-4/.

            Azok a tanítványok, akik Jézus kivégzése után „finoman szólva” visszahúzódtak és csak a Krisztus-jelenések /Krisztofániák/ hatására „oldódtak fel”, most a Szentlélek /ruah, pneuma/ által erővel töltekeztek meg. Péter, aki háromszor is megtagadta Urát, most hatalmas erővel, a nép vezetőit is vádolva ­--„….ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek” – prédikál félelem nélkül, mert nem a félelem, hanem az erő lelkét kapták a tanítványok. A prédikáció nyelvezetét illetően azt olvassuk, hogy a különböző nemzetek között élő zsidók és prozeliták, akik az ünnepre Jeruzsálembe érkeztek, a feltehetően

arámul beszélő Pétert mindenki a maga nyelvén hallotta beszélni. A prédikáció ugyan „vádbeszéd” volt, de Jóel prófétát /Jóel 3,1-5/ idézve azt igazolta, hogy Isten üdvösségszerző cselekvésének fontos eseménye következett be pünkösdkor. Péter beszéde mintha szíven találta volna őket és ezt kérdezték: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter válasza felszólítást és ígéretet tartalmaz. A felszólítás a megtérésre és a keresztségre, az ígéret a Szentlélek ajándékára vonatkozik,…….”Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak”…../ApCsel 2,39/.

            Így született meg az egyház háromezer ember megtérésével. Azóta nagy fává terebélyesedett az egyház sok szakadással és ellentmondással együtt. De a láthatatlan krisztusi anyaszentegyház tagjaivá ma is csak az újjászületés által lehetünk. A zsidóknak a pünkösd ünnepét a test táplálását jelképező kenyér, és a lélek táplálását biztosító törvény jelentette. Nyilván a Szentlélek kitöltetésével Isten ezt „kibővítette”, teljességre juttatta. A lélek ajándékának a feltétele viszont a bűnbocsátó Isten akaratának elfogadása, amely megtérésen át – naponkénti is – jut el céljához, a Lélek keresztségéhez, hogy a megszentelődés útján haladjunk üdvbizonyossággal az „Atyai hajlék” felé.

            Jézus a Vígasztalót  /paraklétosz/ ígérete szerint elküldte tanítványainak, Aki elvezeti őket „minden igazságra”. Ez a Szentlélek munkálkodik a hirdetett igében és a látható „igében”, a szentségekben /keresztség, úrvacsora/. Engedjük át életünket a Lélek újjáteremtő erejének. Aki érzi a Lélek vezetését, az áldja az Urat, aki nem érzi, az kérje a Szentlelket, hogy áldhassa az Urat. De ne csak pünkösdkor kérdezzük meg az Urat, hogy mit kell tennünk, hanem naponként. Lehet, hogy életünk folyamán átélünk elemeket „megrázó”, fizikai törvényeket figyelmen kívül hagyó lelki élményeket, vagy „csak” láthatatlan, de tapasztalt lelki vezetés által követjük Urunkat. Egy a lényeg:

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”

/Róm 8,14/.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Somogyi Imre: Pünkösd napja

 

Aki nem tud a hit szárnyán

A magasba szállni,

Nem is tud a Megváltónak

Szentlelkére várni.

 

Ó, emberek! Krisztus nélkül

Mit ér ünnepléstek?

Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,

Ahol nincs Szentlélek.

 

Azért tehát Őt várjátok!

Őt várjátok, - eljő

Hittel égő lelketekbe,

Mint a nyári szellő...

 

Eljön Krisztus szeretettel,

Eljön Szentlelkével,

Ha várjátok s imádjátok

Pünkösdi reménnyel!

 

Megtelik a szív és lélek

Nemes indulattal,

Ha bevonul oda Krisztus

Teljes diadallal.

 

Csak úgy lehet pünkösd napja

Áldás, öröm, béke -

A győzelmes, igaz hitnek

Gyönyörű pecsétje!

 

Beküldte: Kalácska Béla

ny.esp.- lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémák

   

  Egyéni                                   Közösségi

  1.hét: május.18-24.

  Szüntelen imádkozzam! (1.Thesz.5.17.)

   

   

  Gyülekezetünk hitbeli megépüléséért

  2.hét: május.25-31.

   

  Az igének a megértéséért, és megcselekvéséért

   

  Gyermekeinkért, hogy megtérjenek és töltsék be az evangélium küldetését

  3.hét június 1-7.

   

  A szeretet gyakorlásáért az életemben, az 1.Kor.13. szerint

   

  Azokért a szakemberekért, akik a parókia tető felújítását végzik

  4.hét június 8-14.

   

  A békesség útján való járásért (34.Zsoltár 15.)

   

  Kamionsofőrökért, és azok családjáért

  5.hét június 15-21.

  Szentlélek gyümölcseiért az életemben

  Kínában élő misszionáriusokért

  „Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit Ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.”

  2.Mózes 15.26.

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Szeretettel köszöntjük a májusban született olvasóinkat!

   

  De most így szól az Úr, a te teremtőd,

  Jákób, a te formálód, Izráel:

  Ne félj, mert megváltottalak,

  Neveden szólítottalak, enyém vagy!

  Ha vízen kelsz át, én veled vagyok,

  És ha folyókon, azok nem sodornak el.

  Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg,

  A láng nem éget meg.

  Mert én az Úr vagyok a te Istened,

  Izráel szentje , a te szabadítód!

  Kárpótlásul adom érted Egyiptomot,

  Etiópiát és Szebát adom helyetted.
  Mivel drágának tartalak,

  És becsesnek, mivel szeretlek,

  Azért embereket adok helyetted,

  Életedért nemzeteket.

  Ne félj, mert én veled vagyok!

  Napkeletről visszahozom gyermekeidet,

  És napnyugatról összegyűjtelek.

  Ezt mondom északnak: Add ide! –

  És délnek: Ne tartsd fogva!

  Hozd ide fiaimat a messzeségből,

  Leányaimat a föld végéről,

  Mindenkit, akit nevemről neveznek,

  Akit dicsőségemre teremtettem,

  Formáltam és alkottam.

  Ézsaiás 43. 1-7.

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  ISTEN NEVEI – ahogyan Ő bemutatkozott a Bibliában

   

  Sorozatunkban Isten önmagáról kijelentett neveiről szeretnénk gondolatokat megosztani Veled. A Bibliában sokféle néven mutatkozik be az Úr, és ezek a nevek mind egy-egy jellemvonását, tulajdonságát tükrözik, melyek által még inkább megismerhetjük Őt.

   

  ABBÁ – Atya, Apa

   

  A minap gyermekeimmel a játszótéren felfigyeltem, amint egy 3 éves forma kisfiú a csúszdánál elkiáltotta magát: Abba, abba!- hívta apukáját. Beszédbe elegyedtem velük: Izraelből jöttek pár évig hazánkba dolgozni. Az apa és a fiú héberül beszélt egymással – életemben először hallottam a Bibliából jól ismert Abbá szót más, hétköznapi szövegkörnyezetben. Hallva a kisfiút még mélyebben megérintett Isten szeretet, kézzelfoghatóvá, valóságossá vált ez a megszólítás. És mi is mondhatjuk a Mindenható, Teremtő Istennek: Abbá! Atyám! Apa!

  Jézusról olvassuk a Márk 14,32-36-ban: „És mentek ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve; és mondta az ő tanítványainak: Üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert és Jakabot és Jánost, és rettegni és gyötrődni kezdett; És mondta nekik: Szomorú az én lelkem mindhalálig; maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre ment, a földre esett, és imádkozott, hogy, ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra; És mondta: Abbá, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” Megváltónk, Isten Fia szólította így Atyánkat. Több Igét fellelhetünk a Szentírásban, amik alapján mi is megtehetjük:

  „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei

  vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak.” (Róma 8,14-17)

  „Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.” (Gal. 4,4-7)

  „ Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, a szerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint.” (Ef. 1,3-5)

  Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” (Ján 1,12-13)

  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor5,17)

  Új teremtések vagyunk, ha megtértünk, újjászülettünk Krisztusban! Már nem a régiek vagyunk! Örököstársai vagyunk Krisztusnak, Isten Fiának, a mi Megváltónknak!

  A Szentlélek indíttatása által kiáltjuk Istenünknek: Abba, Atyám, Apukám! Azt írja az Ige, hogy akiket a Szentlélek vezérel, azok Isten fiai, Ő ad nekünk bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Ige Isten igaz beszéde. Köszönjük meg mindennap, hogy a Mindenható gyermekei vagyunk, aki eleve elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által és hatalmat ad arra, hogy az Ő gyermekei legyünk! Adjunk hálát, és imádkozzunk a fenti Igékkel – sőt kereshetünk is még hozzá, hiszen a felsorolás nem teljes -, hogy megerősödjön bennünk ez az Igazság: Isten szeretett gyermekei vagyunk Krisztusban!!!!!

  Beküldte: Draskóczyné Orsi

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Dr.Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság

  (1. rész)

   

  Bevezető:

  Ki írta ezt a könyvet, Isten embere vagy egy pszichológus? Lehet-e ez a kettő ugyanaz a személy? Sokan vitatják ezt, sőt akadnak, akik a keresztyénséget és a pszichológiát összeegyeztethetetlennek tartják.

  Pszichológus vagyok, szeretem ezt a szakmát. A pszichológia sokat segített nekem abban, hogy az embereket jobban megértsem, viselkedésük indítékait, sőt néha abban is, hogy a segítés módját könnyebben megtaláljam, Életem alapvető problémáit nem a pszichológiától várom, ezért másoknak is ajánlom: ne ott keressék.

  Véleményem szerint, a pszichikum működéséről és az emberi kapcsolatok törvényszerűségeiről a Biblia lényegesen többet mond, mint az élettelen természet működéséről. A pszichológiai ismeretek ezért lehetnek nagyon hasznosak a keresztyén ember számára, különösen akkor, ha lelkigondozói munkát kell végeznie.

  Ugyanakkor az ember életéről a legfontosabb tudnivalókat a Biblia mondja el. Ha mindezt Isten igéjéből megismertem, megérthetem azt is, hogy az ember problémáinak és válságának, mi a mély valódi gyökere.

  A jó szemű pszichológus ezt észre is veszi. Isten világossága kell, hogy észre vegyük: az elsődleges „kór” az Istennel való kapcsolatunk megromlása, emberi kapcsolatunk zavara pedig ennek a következménye.

  A következőkben Isten vezetését fogjuk keresni a szerelem és a házasság dolgában.

  Annak pedig, hogy Ő vezessen minket, világos feltételei vannak:

  „…szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul…és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek:mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm. 12.1-2.)

   

  Pál apostol hármas döntésre szólít fel:

  -                      Add át életedet teljesen Istennek

  -                      Ne  igazodj e világhoz (a világ értékrendjéhez, erkölcséhez, ízléséhez)

  -                      Légy kész arra hogy másként gondolkodj, mint eddig, újuljon meg gondolkodás módod Isten gondolkodásához igazodva.

   

  Ez azért is nehéz, mert egy kisebbségi csoport tagjaivá teszi az embert. Hiszen a Biblia üzenete sohasem felelt meg a korszellemnek.

  Kérjük az Egyház Urát, hogy építse a keresztyén házaspárok egységét, de egyben építse az egységet a Krisztus Testben is, melynek tükrözésére éppen a keresztyén házasság hivatott.

   

  Mit tanít a Biblia a szerelemről?

  -                      a Biblia nem plátói, hanem testi szerelemről beszél (Énekek  

  -                      a Biblia nem romantikus szerelemről beszél. (Dániel 5. 22-23) A Biblia  szerint sorsunk Isten kezében van.

  -                      A Biblia nem materialista módon beszél a szerelemről, mert szerinte az ember nemcsak anyag, hanem Isten képe. (1.Móz.1.27) Ezért a szerelemben és a házasságban Isten lényét kell tükröznünk. Hogy ezt tehessük,m szakítanunk kell az önzéssel, mert Isten lényege a szeretet (1.Ján.4.8)        

   

  Az Isteni szeretet (agapé)

  -                      Feltétlen elfogadás (akkor is, ha öreg és beteg lesz)

  -                      Feltétlen odaadás (életét adja)

  -                      Független a hangulattól és az érzelmektől – TETT!

  -                      Független a másik viselkedésétől és viszontszeretetétől is,

  -                      Nem „én” – hanem „te” központú, és ezért személyes.

   

  A Biblia a szerelmet a halálhoz és a sírhoz hasonlítja.(Énekek É. 8.6)

  A párválasztás útja a hívő ember számára ma is ez, Istenre bízni, az Ő indíttatására keresni, és felismerni, akit Ő adott.

  Tudnom kell: Isten ismer engem, jól tudja, mire van szükségem. Bíznom kell benne, mert Ő teljes és gazdag életet akar adni.

  Ha párom Isten ajándéka számomra, az ajándékozó mindig fontosabb, mint az ajándék. Az ajándékozó személy teszi különösen fontossá és kedvessé az ajándékot.

  Elengedhetetlen, hogy ugyanaz legyen az útirányunk: a keskeny úton az élet felé.

  Vállalnod kell a pároddal a közös igát. (2.Kor.6.14.) Hozzád illő legyen. Összeilletek-e érdeklődésben, műveltségben, életcélban? El kell döntened: végig és minden körülmények között vállalod-e a párod. Krisztus mellett is csak így lehet jól dönteni. (Lk. 9.62)

  Furcsa, hogy a házasságkötés előtt szinte mindannyian azt gondoljuk, hogy boldoggá, elsősorban a jó házasság teheti az embert, pedig az idősebbeket figyelve aligha szerezhettünk sok olyan tapasztalatot, amely ezt a vélekedést megerősítette volna. Legfeljebb romantikus regények és a mesék sugalmazzák ezt. Magáról a házasságról századunk drámái szólnak. Azt beszélik el. Hogyan pusztítja egymást két ember. Az emberek többsége gyakorlatilag függetlenítette magát Istentől. Néhány év múlva a házasságban több a csalódás, mint az öröm. A baj oka a Biblia szerint nem a párválasztásban, nem az indulásban, nem a kommunikáció hiányában, hanem a megromlott emberi szívben van.

   

  A Biblia az emberi szívről azt tanítja:

  -                      Csalárd (Jer. 17.9-10)

  -                      Gonosz (1.Móz.6.5; Márk 7. 21-22)

  -                      Kemény (Máté 19.8)

  Megtudhatjuk miért boldogtalan az ember, ez kiderül Ádám és Éva történetéből. Megszakadt a kapcsolatuk Teremtőjükkel.

  A boldogság titkát legerőteljesebben talán a szívátültetés képe mutatja meg.(Ezékiel 36.26)

  A Biblia rövid aforizmákban több mint ötvenszer megfogalmazza, hogy kik a boldogok (Mt.5.3-10; Lk.11.28; Zsolt.32.1; Jel.14.13)

  Ne hagyjuk rászedni magunkat, hogy a boldogságot ott kell keresni, ahol nincs. Érdemes megtanulnunk, hogy a házasság nem az Ígéret Földje. Inkább a pusztai vándorláshoz hasonlít.

  Hívő emberek házasságában az a nagyszerű, hogy együtt gyalogolhatnak az Ígéret Földje felé. Végig járhatjuk a pusztát keserűen és lázadozva, de ha látjuk, hogy előttünk megy az Úr felhő vagy tűzoszlopban, akkor nem csüggedünk el. Magam is ismerek boldog házaspárokat. Nem a házasság tette őket boldoggá, hanem Isten közelsége. Két boldog embernek természetesen boldog a házassága is.

  Beküldte: Racskóné L. Zsuzsanna

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


   

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Alkalmaink

   

  Május 17-én 10.30. istentisztelet + lelkészválasztó közgyűlés

  Pozsonyi Anna egyházmegyei felügyelő vezetésével

  Május 21-én 10.30. Mennybemenetel ünnepe

  Május 24-én 10.00  Konfirmáció

  Május 31-én 10.30 Pünkösd (istentisztelet+Úrvacsora)

  Június   1-én 10.30 Pünkösdhétfő istentisztelet

  Június   7-én 10.30 Hittanzáró istentisztelet

               du.  16.00  Hittanzáró szeretetvendégség

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  GYERMEKNAPRA

   

  id. Harmati Béla: Túróslepények

   

  Három gyermek az udvaron, hajlandók a rosszra nagyon.

  Szomszédoktól messze hátul, nyílás néz át a konyhábul.

  Ördög súgja, szárnyra kelnek, tüstént a lyuknál teremnek.

  Kő-kavics a kötőzsebben, dobálnak be, ki tud szebben!

  Néne kiszól: „Kotródjatok! Mindjárt nyújtófával kaptok!”

  Falhoz lapul a kis csapat, néne szavára csak kacag.

  Azután megy a játék, újból hull a kavics az udvarból.

  Megtörténik egy szép napon, levestál az asztalon;

  Beléhull egy kavics darab, szomszéd néne hej! Kifakad

  „Ezt nem lehet tovább tűrni, látom, el kell őket űzni!

  De mire ő körüllohol, három pajkos nincs már sehol

  Egy figyel a bokor alul, másik az ól mögött lapul

  Mindhiába télbe-nyárba, hull a kavics a konyhába.

  Néne felhagy a haraggal, imádkozik éjjel-nappal:

   „Hű Megváltóm, kérlek Téged, vess a kavicsdobálásnak véget!”

  S ím felvidul a jó néne, Jézus sugall a szívébe.

  Ezekbe túl szokás szerint, bebújik az ördög megint.

  Szól egy, akit régen vertek: „dobáljunk a lyukon, gyertek!”

  De mily szelíd most a néne, szívet olvaszt kedvessége:

  „Gyermekim, hányan vagytok?! Kerekre nyílt gyermekarcok!

   

  Lesik, várják mi lesz ebből?! Követ elszórják a zsebből.

  Ó nincsenek már zavarban: „hárman, hárman, hangzik karban.

  „Tartsátok a kötőtöket!”ez lepi csak most meg őket:

  Túróslepény kettő-három bukfencez át a nyíláson

  Majszolják az édes tésztát, öröm ragyog arcukon át:

  „Ó, de drága ez a néne! Valami jót tenni kéne!”

  Egy csoda megy hamar végbe, a három gyermek szívébe:

  Mintha egy mennyei angyal, egy láthatatlan szalaggal,

  Lekötözne lábat-kezet, nem dobálnak többé ezek!

  Közelében a nyílásnak, félő tisztelettel járnak.

  Van egy szere minden rossznak: ne állj ellen a Gonosznak!

  Ha valaki megdob kővel, Testvér, dobd vissza kenyérrel!

  Így győzd meg a Gonoszt jóval, igaz tettel, ne csak szóval.

   

  Beküldte:Petyánszki Pálné

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Isten felhasználja dicséretedet

   

  (Wesley L.Duewel: Imáddal érintsd meg a világot c. könyvéből)

   

  A dicséret megújítja erődet. A reménykedés Istenben és a rávaló várakozás lelkileg, de gyakran testileg is megújít. (Ézs. 40.29-31) Isten dicsérete sokszor még az imánál is hatékonyabban felfrissít, megelevenít és felhatalmaz. Minden keresztyén gyakori tapasztalata egy bizonyos értelemben vett lelki kiszáradás. Valamely lelki küzdelem után természetszerűen jelentkezik értelmi és érzelmi kimerültség. Ismételten szükségünk van a Lélek kiáradására. A dicséret megváltoztatja lelkiállapotot. Megnyitja a hit és az öröm artézi kútjait. A dicséret az Úr egyik eszköze a belső megújításodra.( 2.Kor.4,16; Zsolt.203,1-5) Ha őszintén magasztalod Istent, akkor hálaadásod szent, erős és Istennek tetsző.

  Nagyon megerősödsz lelkileg, ha az Úrral való hétköznapi életedbe beépíted a hálaadást. Ahogy magasztalod az Urat, elszáll az aggodalom. A dicséret elűzi a csalódottság, feszültség és levertség érzéseit. A hálaadással eloszlik a sötétség és fellobog Isten fáklyája. A dicséret megtisztítja a légkört a Sátán sugallta kétségektől, az ítélkezéstől, az ingerültségtől. Mennyei vérátömlesztést hoz számodra.

  Minden nap növekedni fogsz lelki erőben, ha rendszeresen gyakorlod a hálaadást. Spurgeon azt mondta: „Amikor áldjuk Istent kegyelmes tetteiért, megsokasítjuk azokat, és amikor áldjuk Őt a szenvedésekért, akkor véget vetünk azoknak”

  A dicséret tisztítja látásodat. Sátán megpróbálja észrevétlenül elmédbe oltani saját nézőpontját. Ő szereti feketére festeni a dolgokat. A bolhából elefántot csinál, szomorúsággal homályosítja el egedet, és a nehézséget megoldhatatlannak tünteti fel. Azt akarja, hogy rosszul értékeld magadat. Azzal vádol: nem vagy fontos Istennek, túl gyenge vagy ahhoz, hogy felhasználjon; elhiteti veled, hogy csődtömeg vagy. Gonosz erejét sokkal nagyobbnak, bölcsebbnek és erősebbnek mutatja, mint amilyen az valójában.

  Kezdd el Istent dicsérni, és megszabadulhatsz a Sátán sugdosásától. Adj hálát Istennek, és a Szentlélek megtisztítja látásodat. A Sátán perspektívái mindig megtévesztők; azt akarja, hogy a képnek csak egyik oldalát lásd. Adj hálát az Úrnak, és a Szentlélek megláttatja veled a mennyei perspektívát. A hálaadás leszállítja az ördög nagynak tűnő értékét, és segít felismerni hetvenkedésének hamisságát, ürességét.

  Hálaadás által elnyerheted a Szentlélek látását arról, amit Isten munkált, és ahogy válasza közeleg. A dicséret felemel a csata porából, és lehetővé teszi, hogy Jézus szemszögéből tekints le onnan, ahol Ő ül – az Atya jobbján megkoronázva. A dicséret meghazudtolja a Sátán követeléseit, és megmutatja, ahogy Isten angyalai látják a dolgokat.

  A dicséret megtisztítja lelkedet. Csodálkoznál, ha tudnád, mennyi imát meghiúsít a keresztyének élete. Az érzékiség, imák ezreit akadályozza abban, hogy a mennyezetnél feljebb jussanak. (Zsolt.66.18). „Ha hamisságra néztem volna az én szívemben, meg nem hallgatott volna az Úr” A bűnös gondolatok, érzéki magatartás és önzés lerombolják az ima erejét. Bezárják Isten fülét szavaink és kívánságaink előtt.

  A Szentírás gyakran beszél olyanokról, akik imádkoztak, és Isten nem figyelt szavukra. Jakab szerint az Úrhoz fűződő viszonyunknak igaznak, indítékunknak tisztának kell lennie, hogy meghallgasson bennünket (Jakab 4,3). A bíráló magatartás, engesztelhetetlenség és a szívben rejlő keserűség gátolja az imát. Ha könyörgésedre választ szeretnél kapni, engedd, hogy a Szentlélek megtisztítson.

  Hálaadó lélek által megőrizheted tisztaságodat. Amikor a Sátán elmédben valamire ösztökél, tisztítsd meg gondolataidat dicsérettel. A dicséret elmossa a szkepticizmust, (valakinek, valaminek kételkedő, hitetlenkedő magatartása, álláspontja) az önsajnálatot, az énközpontúságot és letöri az önimádat csíráit.

  A hálaadás felhatalmazást kölcsönöz imádnak. A Zsoltárok 50. 14-15 szerint nyomorúság idején a hálaadó áldozat a helyes bevezetés a szabadulásért könyörgő imához. Más szóval: a hálaadáskérésedet hatékonyabbá teszi. Isten oly sokat tett már értünk, amiért nem voltunk eléggé hálásak, úgyhogy a buzgó magasztalás felmelegíti Isten szívét, és utat készít a gyors válasznak.

  Ha valaki szakértőnek tekinthető a lelki küzdelemben, Luther Mártont igazán annak lehet nevezni. Nagyon tudatában volt az ellene küzdő gonosz erőknek. Ezt írta: „Ha nem vagyok képes imádkozni, akkor mindig énekelek.” A dicséret mennyei erővel ruház fel. Isten a hálaadás segítségével szabadított meg embereket bűnös szokásaiktól. Valahányszor kísértésbe estek, addig magasztalták az Urat, amíg a nyomás megszűnt. Mások meggyógyultak, amikor az Urat magasztalták. Wesley János szintén ismerte ezt a titkot:” A hálaadás megnyitja az ajtót több kegyelem felé”

  A hálaadás megsokszorozza a hitedet. Ahogy magasztalni kezded az Urat, figyelmed fókusza a probléma egészéről az isteni erőforrásokra irányul, súlyos bajodról az Úr erejére, mellyel hiányodat kielégíti. Ahogy magasztalod Őt, elkezdesz emlékezni rá, hogyan segített neked más estekben, és hited várakozó reménnyé növekszik. Belekapaszkodsz, hogy számíthatsz rá, hogy kész azonnal segíteni neked. Minél többet magasztalod Istent, nagyságának fényében annál kisebbnek tűnik a hegy, amellyel szembe kell nézned.

  A hálaadás Jézusra emeli tekintetedet, és szinte öntudatlanul átrakod terhedet az Úr vállára (Zsoltárok 55,13) A hálaadás segít felismerni, hogy Sátán aránylag mennyire jelentéktelen démoni segítőivel együtt, akiket a golgotai váltság legyőzött, elriasztott. A dicséret bátorságot ad ahhoz, hogy Jézus nevében megállj, és elutasítsad őket. A dicséret nemcsak hited megsokszorozásának egyik módja, hanem hited bizonyítékává is válik.

  A hálaadás lelki kapcsolatot létesít az angyalokkal. A lelki csaták a láthatatlan világban imádkozással és Isten szolgálatodra kijelölt angyalainak tevékeny beavatkozásával nyerhetők meg (Zsid.1,14)

  Az angyaloknak nagy örömére szolgál Jézus dicsérete és imádása. Amikor elkezded Istent magasztalni, az angyalok köréd gyűlnek, csatlakoznak hálaadásodhoz.

  Te nem látod őket, de ők ott vannak . A menny mindig közelinek tűnik, amikor dicséretbe kezdesz. Isten és angyalai figyelnek és örvendeznek.

  A dicséret megfutamítja a Sátánt. Sátán és démonai félnek Jézus jelenlététől és hatalmától. Tudják Jézus, bármikor száműzheti őket a tűz tavába, mely utolsó ítéletük lesz. A félelem ettől a büntetéstől, és Jézus szent jelenléte gyötrelem nekik (Máté 8,29)

  Jézus magasztalása a démoni seregeket menekülésre kényszeríti. Higgy benne, hogy a Sátán elfut előled. (Jakakb 4,7) Luther egyszer azt mondta: „Énekeljünk egy himnuszt, bosszantsuk vele az ördögöt” Amikor a Sátán ellen vívott küzdelem végtelennek és szinte reménytelennek tűnik, kezdd magasztalni Istent, és Sátán serege elfut előled.

  Keveset és alkalomszerűen szoktuk Istent dicsérni. Magasztaljuk Őt egyre jobban. Eddig arra használtuk a hálaadást, hogy imádjuk az Urat; kezdjük el arra használni, hogy elűzzük az ördögöt. Minden csodálatos eredménytől eltekintve érdemes dicsérni az Urat már csak a miatt az áldás miatt is, amit szívedben fogsz érezni. De a dicséret a keresztyének nehéztüzérsége; a hálaadás hatékonyabb fegyver a lelki hadviselésben, mint az atombomba a földi háborúban. A hálaadás stratégiai út a győzelemhez.

  (mpe)

   

   

   

  „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!

  Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki,

  Emlegessétek minden csodáját!

  Dicsőítsétek szent nevét,

  szívből örüljenek, akik keresik az Urat!

  Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához,

  Keressétek orcáját szüntelen!”

  (105. Zsoltár 1-4.)

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Egészséges és gyógyult élet öröme

  ( Stormie Omartien: Az imádkozó szülő hatalma)

   

  A Biblia tele van a gyógyulásra vonatkozó ígéretekkel. Dávid így ujjongott, „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (Zsoltárok 103.2-3) Jézus mindenekelőtt bűnbocsánatban és testi gyógyulásban akar részesíteni. Ragadjuk hát meg imádságban gyermekeink számára az általa felkínált egészséget és a gyógyulást!

   

  Uram, gyermekeim gyógyulásáért és egészségéért könyörgök, mert Te tanítottál arra Igédben, hogy imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk.

  Semmi hatalma ne legyen gyermekeim életében a betegségnek vagy fogyatékosságnak! A testüket fenyegető minden betegségtől oltalmazd meg őket! Igéd kijelenti: „elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket.” (Zsoltárok 107,20) Kérlek, érintsd meg őket gyógyító hatalmaddal, ha bármi betegség vagy fogyatékosság lenne bennük, és tökéletesen állítsd helyre az egészségüket!

  Mentsd meg őket minden balesettől vagy sérüléstől! Most elsősorban azért kérlek, hogy gyógyítsd meg (nevezd meg gyermekeiddel kapcsolatos egyéni gondodat)! Uram, mutasd meg nekünk, kihez forduljunk, ha orvosra lenne szükség! Adj annak az orvosnak bölcsességet, hogy a gyógyítás legtökéletesebb módját találja meg gyermekeim számára!

  Köszönöm, Uram, hogy Te szereztél gyógyulást nekünk szenvedésed és halálod által! Szükségem van a gyógyulás örökségére, melyet megígértél a te Igédben, hogy biztosítasz a Benned hívők számára! Tökéletesen Rád vagyok utalva, mert csak Te adhatsz gyermekeimnek egészséges, gyógyult és teljes életet!

  „Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed.” Ézsaiás 58,8

  (mpe)

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Interjú Anne Grahammel

   Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely világunkat sújtja, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? 

  Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre. Érdemes elolvasni, aztán kérdezd meg magad, hogyan tovább? Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham lányával, Anne Grahammel készítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben Jane Clayson riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban: - Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek?  
  Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott:
    Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott.
  Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén?  
   O Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk: RENDBEN. Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban A Bibliát, amely azt mondja „ ne lopj,  ne ölj, …és szeresd felebarátodat, mint magadat”. És mi azt mondtuk: RENDBEN

   Azután dr. Benjamin Spock azt mondta: 
  ? ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket? ( Spock fia öngyilkos lett )

  És mi azt mondtuk: egy szakember biztosan tudja miről beszél. És azt mondtuk RENDBEN. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljanak az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket.
  És mi azt mondtuk: RENDBEN Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek. És azt mondtuk RENDBEN. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk RENDBEN. Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik.
  Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az Interneten.
  És mi azt mondtuk: RENDBEN, a szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számukra. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv- műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zene felvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek.  Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: 
  Miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete? 
  Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között? és 
  Miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz: hogy amit vet az ember, azt aratja is.

  „Kedves Isten! Miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban?

  Tisztelettel egy érintet tanuló.

  És a válasz:

  Kedves Érintett tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából.

  Tisztelettel Isten.”

  Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni ISTENT, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a Pokolba.
   Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek egy Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben!
  Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit és azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken.
  Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap, és láthatatlan keresztyén a hétköznapokban. Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem! Gondolkozol?
   Ne panaszkodj arról, hogy milyen rossz bőrben van ez a világ!
   "A boldogság és a szomorúság a saját tetteid gyümölcse”

   

   

  (mpe)

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Ajtónyitás: Vajon kinek?

  Dr. Erdélyi Judit kardiológus szakorvos c. könyvéből

   

  Az egészség bálvány: Ennek a gondolkodásmódnak a gyümölcse manapság az a hiedelem, hogy az ember legfontosabb értéke a testi egészsége. Ha a testi egészség a legfontosabb értékünk, akkor minden, ami azt megőrzi, vagy helyreállítja – persze lehet, hogy csak ígéri – csak jó lehet; mindegy, hogy mibe kerül. Mivel az örökéletnek nincs értéke, vagy legalábbis kevésbé fontos, mint a pillanatnyi testi egészség, - hiszen az örök élet, ha van is … soká lesz, az izületei pedig most fájnak, - így az üdvösség számításba sem jön, mint túl drága ár… Nem is tudja, milyen árat fizet!

  Így vált napjainkban a testi egészség bálvánnyá és óriási ennek a bálványnak a kultusza Az egészség bálvány istentisztelet része ma az ún. természetgyógyászat is. A bálvány mögött az ördög áll, a „hazugság atyja”, - (Ján.8.44) – nincs tehát semmi meglepő abban, hogy amit ő kínál, annak a legnagyobb része hazugság.

  A tapasztalat azt mutatja, az emberek sajnos sokkal jobban szeretik a szépen csomagolt hazugságot az igazságnál. Tehát nemcsak a módszerekkel van a baj, hanem a nagyobb baj a mai ember hozzáállásával van.

  Amióta az ember az Isten helyett a maga jólétét, főleg testi jólétét és testi egészségét ültette a trónra, azt mindenek előtt és felett valóvá tette, „istenként” imádja, ezzel óriási keresletet teremtett mindenféle csalás és hazugság számára.

  Tehát mi a baj a természetgyógyászattal? Mi kifogása lehet ellene bárkinek is? Miért baj az, hogy ma az egészségünk megőrzése ill. visszaszerzése ügyében ilyen sokszínű lehetőség nyílik?

  Mi hátránya származhat valakinek abból, ha néhány ezer forintért megveszi pl: az Életkristályt, vagy a Q10-et és beszedi, vagy ha kipróbálja az akupunktúrát a fogyókúrájához, esetleg reumás panaszait igyekszik enyhíteni vele, vagy ha ugyanezek miatt kézrátételes csodagyógyítóhoz fordul, különösen ha még a gyógyító Istenre is hivatkozik?

  Az alapvető baj az, hogy amit ma természetgyógyászatként kínálnak, az nem természetgyógyászat. Mert: Mi is az a természetgyógyászat? Benne van a nevében: A természet megfigyelésén alapuló természetes gyógymódok alkalmazása. Tehát, amikor Mari néni megfőzi a kamillateát, és abba áztatja a meggyűlni készülő ujját, vagy inhaláláshoz használja, vagy megissza, hogy enyhítse panaszait. Természetgyógyászat az is, amikor valaki gyógyfürdőbe megy a fájós izületei miatt, vagy gyógyforrásból való ivókúrát alkalmaz. Természetgyógyászat a fizió vagy fizikóterápia számos formája is.

  Mi nem természetgyógyászat? Nem természetgyógyászat az akupunktúra, ami máig nincs tudományosan bizonyítva, ugyanakkor tudjuk, hogy a kínai vallásnak, a taoizmusnak a gyógymódja. Továbbá az írisz-diagnosztika sem, melynek hátterében szintén az akupunktúra világképe, a mikro-makrokozmosztan azonosság alapelve bújik. Az akupresszúra és talpmasszázs, vagy másik ismert nevén a reflexológia sem természetgyógyászat.

  Nem sokkal jobbak ma a természetgyógyászat címén kínált relaxációs módszerek sem, akár stressz-oldó, akár gyógyító hatást, akár könnyű tanulást ígérnek is. Ezek kivétel nélkül a hinduizmusból, India ősvallásából származnak. Akárminek is hívják őket, akár ilyen vagy olyan jógának, akár valamiféle meditációnak, esetleg Agykontrollnak. A lényegen az sem változtat, ha ugyanazt orvosi autogén tréningnek nevezik.

  A jóga a hindu vallás önmegváltó módszere és az is marad. Aki gyakorolni kezdi, idegen szellemiségnek nyit kaput magában.

  Ezekkel, a módszerekkel kapcsolatban nemcsak a Bibliának, de a mai természetgyógyászatnak is vannak érvei.

  Az agykutatás során kiderült, hogy agyunk „komputere” más idegen szellemek számára is hozzáférhető, vagyis nemcsak saját „én”-ünk működtetheti. Ha az Istentől kapott kontrolljainkat üzemen kívül helyezzük, - ha kikapcsoljuk, és ez a lényege az önhipnózisnak ill. hipnózisnak- akkor rajtunk kívül álló akarat tud minket irányítani a saját agyunkon keresztül. Ez maga a

  relaxáció, a lazítás – az ember agyának hozzáférhetővé tétele szuggeszció vagy önszuggeszció révén.

  A legnagyobb divatja és legnagyobb veszélye az energia vagy energetikei gyógymódoknak van, melyek sokféle formában vannak jelen a piacon: Legáltalánosabb pl: a Japánból származó reiki, de idetartozik a szellemgyógyászat vagy a távgyógyítás is.

   

  (mpe)

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Örömünnep

  Örvendj, egész föld, az Istennek

   

  Jubiláte vasárnapján 1 Tehsz. 5. 16-24. alapján hallhattuk Isten igéjét. Pál apostol szavai buzdítottak az örömre, az imádkozásra és a szüntelen hálaadásra. Hallhattunk egy édesanyáról. Mónikáról, aki 30 éven át kitartóan imádkozott fiáért Augustinusért. Hosszú idő kellett amíg fia szíve megnyílt az evangélium előtt, azonban az édesanya könyörgése nem volt hiába.

  Anyáknapja alkalmából együtt szolgált óvodás, hittanos és felnőtt, verssel és énekkel.

  Öröm volt a pici gyermekekkel az oltár előtt állni. Reményt keltő volt a kép, hogy van folytonosság a gyülekezetben. Az énekkari szolgálatban ”Mikor még én kicsiny valék” kezdetű éneket hallhattuk, amire sok testvér szemében könny csillogott.

  Kalácska Anett is meghatóan köszöntötte édesanyját, és a gyülekezetet.

  A gyermekek szál virággal kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak.

  Lelkünkben érezhettük, hogy egy nagycsalád vagyunk, egy testnek tagjai vagyunk. Halleluja! Dicsőség az Úrnak!

   

  Beküldte: Nagy Tiborné

  Vissza a tartalomhoz


  Za pravé svätenie nedele a sviatkov

   

  Milostivý nebeský Otče!

   

   

  V siedmy deň si si odpočinul od diela stvorenia a prikázal si aj nám, aby sme svätili  deň odpočinutia a sústredili sa na oslavu Tvojho svätého mena. Ďakujeme Ti, ľe si v nedeµné ráno vzkriesil Pána a Spasiteµa Jeľiąa Krista a tak na Jeho pamiatku «a kaľdú nedeµu oslavujeme a Tvoje veµké spasiteµné skutky si s vďakou pripomíname s húfmi veriacih po celom svete. Pokorne prosíme o dar Svätého Ducha, abí sme s posvätenou mysµou prijímali zves» Tvojho drahého slova, piesňami, hymnami a modlitbami «a vyvyąovali a velebi. Nech nás Tvoje slovo očis»uje a vnútorne obohacuje, pre dobro a pokoj oduąevňuje a  v oslave Tvojho diela zjednocuje. Prispor mi viery, Pane , znásob lásku a oľiv nádej večnej nedele v Tvojom kráµovstve.

   

  Amen.

  Vissza a tartalomhoz


   

   

   

   


  Felhívás:

   

  Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

   

   

  Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

  Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

  Tel: 06-35-360-225

  osagard@lutheran.hu

   

  Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

  misjakerzsi@citromail.hu

   

  Internetes változat: Zöld Zoltán

  zoldzoli@freemail.hu

   

  A lap tetejére  image
image
image