Ősagárdi hit 2009. Március

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2009.Március

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a 2009. Márciusi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért„

(Máté 20,28.)

 

2009. Március III. évfolyam 3. szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Feltámadás ténye Írások a családi istentiszteletről
Imatémáink Böjti alkalmaink
Születésnapi köszöntő A büszke ember
Isten nevei Az összetört szívű ember
Eszlényi Ákos bemutatkozása A zsidó nép és Izrael földje
Isten imádása A törvény betöltése
Elhalasztott lehetőségek Felhívás

 


A FELTÁMADÁS TÉNYE ÉS HITE

Nagypéntek – Húsvét

 

            A böjti időszakban, jelesen nagyhéten, Jézus passiójának a csúcsa a kereszthalál. Ezért lett a kereszténység jelképévé a kereszt. Eredetileg a kereszt gonosztevők, lázadók kivégzésének az eszköze volt. Brutális perzsa uralkodók alkalmazták először. A hellenizmusban általánosan elterjedt kivégző eszköz lett. Utak mentén és útkereszteződésekben felállított keresztek elrettentő példaként hatottak, különösen, ha vadállatok szaggatták le az áldozatokat.

            Jézus egy, a keresztre feszítettek közül, de egyedülálló feltámadása által. Ezért az őskeresztények Jézus szenvedéséről, haláláról és feltámadásról egyszerre szóltak. Jézus halála nem egy lázadó tragikus vége volt. Pilátus is világosan kijelentette, hogy Jézus nem volt politikai lázadó.

            A 4. századtól a keresztények a húsvétot megelőző 40 napon keresztül böjttel készültek az ünnepre. A keresztény ember a böjti időszakban Jézus passióját követve lépked lábnyomába, hogy végigjárja azt az utat, amit a golgotai keresztig Jézus megtett helyette. A hívő ember számára ez az út korántsem csak táplálkozási külsőségekben, hanem sprirituális, lelki átélésben kell, hogy megnyilvánuljon. „Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele a kereszten,….ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele.” /Róma 6,6./ A kereszt tövében kell személy szerint eldöntenünk: hisszük-e, hogy már kétezer évvel ezelőtt megfeszíttettünk Krisztussal, hogy miképpen Ő feltámadt a halálból, úgy mi is új életben járjunk.

            Ismét itt a húsvét. Kisgyermekkoromban, virágoskertünkben az első tavaszi virágok megjelenése a hó és a jég birodalmának végét, a megújult életet jelentette számomra. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan jelentkezett bennem a félelem, hogy ez nem tart örökké, mert a halál véget vet az életnek, az enyémnek is és nem lesznek többé a tavasz zsongásából születő kellemes nyarak. Ebből a félelemből – ma már így mondanám:

évszakváltó pillanatnyi depresszióval – a húsvét érkezésének, Jézus feltámadásának, az örökéletnek a ténye, és az ebbe megnyugvó bizalmam, hitem vígasztalt meg. Ez tudatosodott bennem, amikor kerestem a megnyugvást, de csak Istenben találtam meg. Ekkor még nem ismertem Augustinust /Szent Ágoston/, aki hasonló érzéssel élte meg Isten jelenlétét: ”Magad számára teremtettél minket és mindig nyugtalan a mi lelkünk, amíg Benned meg nem találjuk nyugalmát”. Így lett számomra fokozatosan az elmúlhatatlan élet teremtőjévé - a halált feltámadása által legyőző – Krisztus.

            Ahogy a karácsony Isten szeretetének megnyilvánulása, úgy a húsvét a remény evilági beteljesedése, míg a feltámadás, ennek kiteljesedése lesz. E folyamat „csúcsa” Krisztus feltámadásának a ténye. Sokan Jézus feltámadását a kezdetek óta megkérdőjelezték. A zsidók Jézus feltámadásától féltek, még a látszatától is. Kérték is Pilátust, állítson őrséget a sírhoz, nehogy tanítványai ellopják a testét és azt mondják, hogy feltámadt. Le is pecsételték a sírt.

            Amikor a feltámadás megtörtént, a zsidók mindent elkövettek, hogy a tényt elhallgassák és a krisztofániák /Krisztus-jelenések/ élményében részesülőket üldözzék és megöljék. Az evangéliumok tudósítása a feltámadás nem várt eseményeinek döbbenetes átélésében teljesedik ki, jut célba. Pál apostol kijelenti: „Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér hitetek….akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk”. /1 Korintus 15,17-19./ Az apostol tudósítása szerint a krisztofániában, a többi között az apostolok, mintegy 500 személy és maga is részesült.

            Miért tény és miért nem legenda Jézus feltámadása?

Amennyiben az evangéliumok valótlanságot állítanának, akkor a hihetőség kedvéért az evangéliumok szerzői egyeztetnek, de legalábbis figyelembe vették volna egymás tudósításait. Az utókor viszont négy különböző és hangsúlyú tudósítást olvas az evangéliumokban a feltámadásról. Nyilván a feltámadás ténye miatt ki-ki úgy beszéli el az eseményeket, ahogy megélte Krisztus feltámadását.

Nem kellett Jézus feltámadásának hírét sem kelteni ahhoz, hogy a mozgalom ne szűnjön meg a „vezér” kivégzése után. A nagy vallásfilozófiai rendszerek is léteznek évezredek óta, noha alapítójuk meghalt /pl. Buddha/. Így cáfolhatnánk sorra a kételkedők állításait. Mivel a kereszténység hitének az élő és visszatérő Jézus a biztosítéka, így a feltámadást tényként fogadjuk el.

            A feltámadás-hit nem azt jelenti, hogy elhiszem a feltámadást, ezt nem hinni, hanem tudni kell. Hinni a Feltámadottban kell feltétel nélküli bizalommal, ez eredményezi az egyetemes és személyes feltámadásban való meggyőződést. Ezzel a hittel tudunk megállni szeretteink koporsói, hamvai előtt is, mert tudjuk, hogy a halál az emberi élet végső princípiumát /lényegét/ nem semmisíti meg. Az Újszövetségben szereplő „soma„ /lelki test, romolhatatlan, csak a személyre jellemző struktúra/ elevenedik meg a feltámadáskor. Ennek a feltétel nélküli bizalommal történő elfogadását, reménységét foglalja magába a feltámadás-hit, amelyet jelen világunkban az új élet hordoz, a jövendőben pedig a feltámadás.

            A húsvét népies szokásai /locsolás, tojás, nyuszi stb./ csak jelképei a Krisztus által megígért új életnek, világnak, mert új eget és földet várunk ígérete szerint, ahol az Örökkévaló jelenléte nem engedi meg többé a halált.

            A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a keresztények egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, mert Jézus feltámadása a záloga a személyes feltámadásnak és így az örök életnek.

            A húsvét megünneplésének időpontja nem volt egységes az őskereszténység idejében. Mivel a zsidók Egyiptomból való szabadulásának ünnepe, a páska ünnepe /a héber „peszah” és az arám „paszcha” kivonulni ige alapján/ Nizán hónap 14-én kezdődött, így az őskeresztények Jézus feltámadását a fenti dátumot követő vasárnap ünnepelték, az előtte való pénteken pedig Krisztus golgotai halálára emlékeztek.

            A jeruzsálemi templom pusztulását /Kr.u.70./ követően a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőség napján, március 21-én ünnepelték. A níceai zsinat /325./ egységre törekedett és kimondta: a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap kell ünnepelni a húsvétot. Ezt az időpontot a Nyugati kereszténység csak a 8. századtól ünnepeli egységesen. Mivel a Keleti ortodox kereszténység nem fogadta el XIII. Gergely pápa által megreformált naptárat, így később ünnepelik a húsvétot. 2001-ben a világkereszténység a húsvétot azonos időpontban ünnepelte.

            Húsvét ünnepének dátumánál fontosabb a tény:  „Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak  zsengéje”. /1 Korintus 15,20./ Így a költő /Túrmezei Erzsébet/  szétválasztja a húsvét előtti és a húsvét utáni gondolkodást.

 

Húsvét után

 

Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.

Húsvét előtt… arcok, fakóra-váltak.

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.

Húsvét előtt… kihamvadott remények.

 

Húsvét előtt… egy nagy: Minden hiába!

Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!

Húsvét után el gyásszal, könnyekkel!

Húsvét után futni a hírrel frissen.

Húsvét után már nem kérdezni mit sem!

Húsvét után új cél és új sietség!

Jézus él! Nincs út, amely messze esnék.

Húsvét után… erő, diadal, élet!

 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,

akik még mindig húsvét előtt élnek.

    Kalácska Béla

ny.esperes-lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


I M A T É M Á K

Egyéni

Közösségi

1.hét: márc.16-22.

Gyógyulásomért Lk.17.16-17

Egymás gyógyulásáért Lk.8,50.

2.hét: márc.23-29.

Hol van az én kincsem? Lk. 12,34

Parókiánk megújulásáért/szükséges anyagi fedezetért/ Haggeus. 1.4.

3.hét márc.30-ápr.5.

Örvendező életért

Zsolt.92,5

Isten szíve szerinti férfiért a gyülekezetünk élén

4.hét ápr.6-12.

Tanulmányaimért

Országunk, egyházunk vezetőiért, hogy megtérjenek

5.hét ápr.13-19.

Imaéletem kibővítéséért

Presbitereink odaszánásáért az Úrnak

„Isten, aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

Róma.8,32.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük a márciusban született olvasóinkat!

 

Sion népének diadaléneke

149.Zsoltár

 

Dicsérjétek az Urat!

Énekeljetek az Úrnak új éneket,

Dicséretet a hívek gyülekezetében!

Örüljön alkotójának Izrael,

Sion lakói örvendezzenek

Királyuknak!

Dicsérjétek nevét

Körtáncot járva,

Énekeljetek neki

Dob és hárfakísérettel!

Mert gyönyörködik népében az Úr,

Győzelemmel ékesíti fel

Az elnyomottakat.

Vígadnak a hívek e dicsőségben,

Ujjongnak pihenőhelyükön.

Szájuk Istent magasztalja,

Kezükben kétélű kard van.

Bosszút állnak a népeken,

Megfenyítik a nemzeteket.

Láncra verik királyaikat,

Vasbilincsbe előkelőiket.

Így hajtják végre rajtuk az ítéletet,

Amely meg van írva.

Dicső dolog minden hívének,

Dicsérjétek az Urat

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


ISTEN NEVEI – ahogyan Ő bemutatkozott a Bibliában

 

Sorozatunkban Isten önmagáról kijelentett neveiről szeretnénk gondolatokat megosztani Veled. A Bibliában sok féle néven ’mutatkozik be’ az Úr, és ezek a nevek mind egy-egy jellemvonását, tulajdonságát tükrözik, melyek által még inkább megismerhetjük Őt.

 

JAHVE-NISSZI – AZ ÚR AZ ÉN ZÁSZLÓM

 

„Eljött pedig Amálek és hadakozott Izráel ellen Refidimben. És mondta Mózes Józsuénak: Válassz nekünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálcája kezemben lesz. És úgy cselekedett Józsué, amint mondta neki Mózes, megütközött Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére. És mikor Mózes felemelte kezét, Izráel győzött; mikor pedig leeresztette kezét, Amálek győzött. Mikor azért Mózes kezei elnehezedtek, követ hoztak és alá tették, hogy arra üljön; Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradtak kezei a nap lementéig. Józsué pedig leverte Amáleket és az ő népét fegyver élével. És mondta az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. És épített Mózes oltárt és nevezte nevét Jehova-Niszszi-nek. És mondta: Megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.” 2Mózes 17,8-16.

 

Az értelmező szótár szerint a zászlót régen a háborúkban használták. A legelterjedtebb jelzése volt egy csapat vagy küldöttség származási országát illetően, feladata egy nép vagy ország szimbolizálása.

A zászló mindig látható, kiemelkedő helyen van, hogy mindenki lássa hova tartozik, és mit kövessen. Tőled függ, hogy mennyire van látható helyen az Úr az életedben, hogy Őt Te és mások is lássák és kövessék.

A zászló tehát hovatartozást jelöl. Közösséghez való tartozást, mely jelenti az egyének felelősségét egymás, és vezetőjük iránt; és a közösség vezetőjének felelősségét az egyének felé.

Tudd, hogy maga az Úr a mi zászlónk, győzelmi jelünk, aki beteljesíti ígéretét.

De, mint a történetből kiderül, ennek feltétele, hogy rálátásod legyen – szellemi rálátásod, az Úr jelenlétében, az Ige tükrében – és folyamatos, fáradtság ellenére kitartó imádságban, állandó kapcsolatban legyél vezetőnkkel, az Úrral. És akkor, mint Józsué, győzni fogsz!

Az olvasott történet így fejeződik be: „Megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.” De vajon mi volt ennek a népnek a főbenjáró bűne, hogy a 4Mózes 24,20-ban ezt olvassuk: „Amálek első a nemzetek között, de végezetre mindenestől elvész.”? Az 5Mózes 17-18-ból kiderül: „Megemlékezzél arról, a mit Amálek cselekedett rajtad az úton, a mikor Egyiptomból kijöttetek: Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, akik hátul voltak,  mikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent.” A héber szövegben a ’rád támadt’ helyett azt mondja: ’lehűtött téged’. Amálek lehűtötte a nép lelkesedését, háláját, örömét, amit a szabadulás miatt éreztek, ráadásul megverte a sereg erőtlen, lemaradt, megfáradt, lankadt részét. Ma is vannak olyan dolgok a világban, amiket a sátán felhasznál arra, hogy lehűtse az Úr szeretetét, a Szent Szellem által szított lobogást, hitet a szívedben. Ne engedd, hogy ez megtörténjen veled, hanem tekints minden nap Jahve Nisszire, vesd Ő-belé bizalmadat, és ne engedd le kezeidet!

Beküldte:Draskóczy Orsi

 

 

„Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére”

 4.Mózes 27.16.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


 

Szeretettel köszöntöm az olvasót!

Eszlényi Ákos vagyok, a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség másodlelkésze. 1975-ben születtem a pest megyei Csomádon, ahol édesapám a lelkészi, édesanyám a kántori szolgálatát végzi ma is. Középiskolai tanulmányaimat a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban végeztem. Érettségi után egy fél évet Budapesten, az üllői úti szeretetotthonunkban dolgoztam, ahol többek között megismerkedhettem a Harmati házaspárral, Béla bácsival és Margit nénivel. Itt történt, hogy az Úr elhívott a lelkészi szolgálatra.

Az édesapai „minta” a pályaválasztásomban sokat segített, de igazán a nyugdíjas otthonban ébresztett rá Isten, hogy mit keresek itt, mi a feladatom, mi a célja velem. Nyugdíjas lelkészek, papnék által elmesélt élettörténetekben, nyomorúságokban, tragédiákban ott húzódott végig az olykor kimondatlan, de átélt „mégis” öröm, az Úr megtartó szeretetének megtapasztalásáról. Ezeken a sorsokon, bizonyságtételeken keresztül értette meg velem Isten szeretetének felém is szóló feltétlen voltát. Itt érintett meg a páli igén keresztül: „Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8,38-39). Ez az ige, bizonyságtételként kísérte, kíséri életünket, ezt választottuk/választottam esketési, lelkészavatási, másodlelkész- alapigéül is, mert Ő arra küldött el, hogy ezt a Krisztust hirdessem szóval, élettel.

Teológus éveim alatt gyakran jártam vissza az idősek közé, de mindemellett az ifjúsági munkát is fontosnak tartottam a szolgálatomban. Rendszeresen részt vettem szervezőként, vezetőként az Észak-Pestmegyei Egyházmegye nyári táborain, csendes napjain. Egy ilyen táborban ismerkedtem meg feleségemmel, Gyuricza Andreával, akivel 1999-ben kötöttünk házasságot. Andrea a közeli Rád községben nevelkedett, érettségije után gyógypedagógusi diplomát szerzett. Ebben a munkakörben helyezkedett el: siket és értelmi fogyatékos gyermekek tanít, illetve jelenleg másfél éves gyermekünkkel, Lilivel van otthon Gyeden. 

2000 őszén kerültünk a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközségbe segédlelkészként, illetve 2004-ben választottak meg másodlelkésznek. A négy templomos, az egész XVII. kerületet „lefedő” gyülekezet igazi kihívást jelentett számomra. Szolgálati területem a vasárnapi istentiszteletek és bibliaórák tartása mellett a hitoktatás, illetve a gyermek- és ifjúsági munka szervezése, végzése volt. Gyermekeinkkel minden évben részt veszünk az országos hittanversenyen, ahol 2004-ben a legnagyobbakkal első helyezést értünk el. Ifjúságunkkal többször végeztünk utcamissziós szolgálatot is.

A gyülekezetépítésben a különböző korosztály alkalmainak megszervezését tartottam fontosnak. Így jött létre Rákoskeresztúron az énekkarunk, a vasárnapi gyermek bibliakör, a Közép-kör (25-60 évesek alkalma), a bibliaórás szeretetvendégségek alkalmai, az óvodai hitoktatás. Jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a kerületben élő más felekezetű gyülekezetekkel, ennek eredményeként tartottuk meg ősszel az első Rákosligeti Ökumenikus Fesztivált.

Ez a kilencedik év, hogy Budapesten szolgálok és egyházközségünkben 2008 nyarán lelkészváltás történt. Vágyainkban az szerepelt, hogy a lelkészváltást követő 1-2 évig még maradnánk Keresztúron, egyfajta folytonosságot biztosítva a gyülekezet életében, de utána mindenképpen falun szeretnénk folytatni szolgálatunkat, ahogy eredetileg is terveztük. Így került elénk az Ősagárdi Gyülekezet.

Ha Isten úgy akarja, szeretetét az Ősagárdi Gyülekezetben is átélheti családunk, szolgálatainkon pedig az Ő éltető kegyelmének áldása megmarad építve a közösség hitét Őbenne.

 

„Az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,

hanem csak az Isten, aki a növekedést adja.” 

1Kor 3,7

 

Eszlényi Ákos

 lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten imádása

 

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Máté 6,13.

 

Végére értünk ennek a gyönyörű imádságnak. Láttuk, hogy ez imádsággá csak Isten gyermekeinek az ajkán válik.

Ebben az utolsó mondatban már semmi újat nem mond az imádkozó. Itt már nem kér Isten gyermeke semmit, nem is köszön semmit, még csak a bűneivel sem járul oda, hogy bocsánatért esedezzen. Hanem akkor mit tesz? Elmondja, hogy kinek tartja Istent. Megvallja a hitét. Úgy nevezi ezt a Szentírás, hogy imádja Istent. Elmondja, hogy kinek ismerte meg Őt. Te vagy az, akié minden uralom, minden hatalom, és akié legyen egyedül a dicsőség. Ebben nincs semmi új az előzőkhöz képest. Véget értek az imatárgyak, és mégis folytatja az imádságot. Befejezte az imádságot, a mondanivalóját, és mégsem hagyja abba. Ezt nevezi a Biblia imádatnak. Ez az imádságnak a legmagasabb rendű formája. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a mennyben csak ilyen imádó imádságok hangzanak el.

Ott miért nem kell bűnöket megvallani? Mert ott nem vétkezünk. Ott csak dicsőítjük a Mindenhatót. Elmondjuk kinek ismertük meg Őt. Hogy Ő mennyivel csodálatosabb, mint ahogy itt a mi földi szemünkkel, ingatag hitünkkel gondoltuk. Ott csak Istent imádó imádságok hangzanak el. Ebből a mennyei atmoszférából él át valamit az, aki már itt elkezdi imádni Istent. Aki egy kicsit még ott marad előtte, miután már befejezte a mondanivalóját.

Egy rövid történet hadd álljon most itt: Volt egy morcos apuka, aki sokat dolgozott otthon. A szobájába csak igen indokolt esetben mehettek be a gyerekei. Egyszer a legkisebb benyitott kopogás nélkül, aki épp, hogy elérte a kilincset és ki tudta nyitni. Az apuka oda sem nézett, hogy melyik az, csak ráförmedt: mit akarsz? Mire a kicsi azt mondta: nem akarok semmit, csak szeretném nézni, hogyan dolgozol. A morc apuka szemébe könny szökött. Ez a gyerek nem akar tőle semmit. Ez ritkaság. Ez a gyerek őt akarja, ő maga fontos neki. Csak nézni akarja, hogyan dolgozik.  Az Istenimádás valami ilyen. Nem akarok semmit most tőled, téged magadat akarlak. Szeretném beszívni a szememmel, a hitemmel a te lényedet. Szeretnék a közeledbe lenni. Jó előtted lenni.

Sok hívő embernek is ismeretlen az istentiszteletnek ez a formája. Amikor a hívő eljut oda, hogy csodálja az ő Istenét. Amikor Istent a maga valójában kezdi megismerni és látni. Amikor valóság lesz az, amit a zsoltárban így olvasunk: „GYÖNYÖRKÖDJ AZ ÚRBAN, és megadja szíved kéréseit!” (Zsolt.37,4) Mi állandóan csak a szívünk kéréseit soroljuk neki.  Addig kell nekünk, míg meghallgatja a kéréseinket. Tulajdonképpen a kéréseink teljesedése a fontos számunkra, és nem Ő. Aki eljut oda, hogy akármilyen megfogalmazásban ezt mondja el Istennek: tied az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Az elkezd gyönyörködni az Úrban. Az többet kap, mintha csupán a kérései teljesednének. Az vele magával találkozhat még szorosabban, mint addig. Jézus erre adott itt példát. Elfogynak az imatárgyak, és Isten gyermeke még tovább ott marad és nézi, hogyan dolgozik az Atya. S még mindig van mondanivalója a számára. Ez már csak olyan beszélgetés. Nem valaminek a megbeszélése, nem toporzékol és sürgeti kéréseinek a teljesítését, hanem örül, hogy az Atya gyermeke. Örül annak, hogy ilyen Atyja van. Tudatosítja magában is, hogy ki Ő, milyen hatalmas, milyen dicsőséges, és ezt el is mondja neki. Erre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk, mert mi felejtjük el újra és újra, hogy a mi Atyánk az, akié az ország, a hatalom és a dicsőség.

Ahhoz, hogy ilyen beszélgetések létrejöjjenek Istennel idő, és csend kell. Ez pedig egyik sincs. Bár azért az az igazság, hogy ha valaki fontos nekünk, még ha nincs is vele konkrét megbeszélni valónk – lásd a szerelmesek - megtaláljuk az időt, meg a csendet arra, hogy együtt legyünk és kiöntsük a szívünket.

Nemcsak csend és idő kellene ahhoz, hogy meg tanuljuk imádni és dicsőíteni Istent, hanem őszinte vágy a szívünkbe. Ez a vágy meg abból a szeretetből táplálkozik, amiről Jézus beszélt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ezt a szeretetet meg a Szentlélek hozza létre mindenkinek a szívében. Nem mechanikus kérdés ez, hogy időt meg csendet kell teremteni, és akkor tudjuk majd imádni az Atyát. Szeretnünk kellene Őt igazán teljes szívünkből. Amikor a Szentlélek indít, mert a hívőt indítja újra és újra, akkor indulni kellene. Akkor félre kell tennünk minden egyéb tennivalót, és mindenkinél fontosabbnak kell lennie a mi mennyei Atyánknak. Ez nem luxus, nem eltékozolt idő, ez nem olyan ártatlan vagy talán hasznos időtöltés, ami a ráérőknek való, hanem ez éppen a kísértések közt járóknak, a harcolóknak, a szenvedőknek, a dolgozóknak, az elfáradtaknak, a terheket hordozóknak, a csalódottaknak életfontosságú tevékenysége.

Egyszer eljön az idő mindannyiunk számára, amikor mindarról, amit nem az Atyától kaptunk, kiderül: értéktelen semmirevaló, nincs rá szükség, csak teherré válik. Csak annak van értéke, és akkor majd látni fogjuk, hogy csak annak volt értelme, amit az Ő indítására tettünk, amit előtte állva értettünk meg, amivel ilyenkor gazdagított minket.                                                

 (mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Elszalasztott lehetőségek

 

Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen majd szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül. Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok valóra váljanak, de nem történt semmi és végül egyedül, és szegényen halt meg.

Amikor a Mennyország kapujához ért, meglátta az angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelősségre vonta:

- Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, … de nem történt semmi."

- Én neked nem ígértem ezt - válaszolt az angyal. - Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetőségekkel.

Az ember megdöbbent.

- El sem tudom képzelni, miről beszélsz!" - mondta.

- Emlékszel, egyszer volt egy ötleted, de te féltél, hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? - kérdezte az angyal.

Az ember bólintott.

- Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, és ha visszaemlékszel, akkor ez az ember az egyik leggazdagabb ember lett a környéken."

- És arra emlékszel-e, - folytatta az angyal - volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni a bajbajutottakon és a túlélőket kimenteni, de te féltél, hogy ha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a házadat, ezért nem mentél el segíteni a hívó szóra, hanem otthon maradtál. Az ember szégyenkezve bólintott. - Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy száz és száz életét megmentsd, a város összes életben maradt lakója tisztelt volna téged." - mondta az angyal.

- És emlékszel arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban, vagy későbbi életedben találkoztál, de azt gondoltad, hogy sose menne férjhez egy olyan emberhez, mint te, féltél, hogy elutasít, és elmentél mellette.

Az ember újra bólintott, de már sírt.

- Igen barátom, - mondta az angyal - ő a feleséged lett volna, vele sok gyermeket neveltetek volna, vele igazán boldogságban éltél volna egész életedben.

Hasonló lehetőségek adódnak mindnyájunk életében, de gyakran, ehhez a történetbeli emberhez hasonlóan, mi is megengedjük, hogy a félelem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőségekkel.

 

Nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól.

 

Nem beszélünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy kinevetnek bennünket, és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a fájdalomtól, ha elveszítjük. De még nincs veszve semmi. Mi még életben vagyunk. Elkezdhetjük kihasználni az előttünk álló lehetőségeket.

Elkezdhetünk létrehozni lehetőségeket saját magunk számára

 

Beküldte: Kindricz Eszter.

 

 

Aranyszabály

Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.

Máté 7.12.

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Most pedig olvassuk figyelmesen két testvérünk beszámolóját az első családi istentiszteletről. Az első beszámolót Hajduk Zsófia írta, a másodikat pedig Tóth András. Remélem hogy beszámolójuk alapján, az április 19-ére tervezett következő családi istentiszteleten még többen veszünk részt.

 

 

Az első családi istentisztelet gyülekezetünkben

 

Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. 1Mózes 2,21-24

Emberi kapcsolataink igazán szövevényesek, nehéz rajtuk kiigazodni, barátságok, munkahelyi kapcsolatok, ismerősök és ismeretlenek vesznek minket körül, sokszor csalódnunk kell, de Isten gondoskodott rólunk, hogy legyen egy biztos alapja életünknek, és ez a család. A Biblia az Istennel való kapcsolatunk és Isten személyének kinyilatkoztatása mellett talán legtöbbet a családdal foglalkozik. Számos útmutatást találhatunk benne, amelyre mai világunkban is éppúgy támaszkodhatunk, mint évezredekkel ezelőtt. Ezek után kézenfekvőnek is tűnik, hogy istentiszteleti alkalmainkon is szükség van ezzel foglalkozni.

Böjt első vasárnapján gyülekezetünkben megrendezésre került az első családi istentisztelet. Igen, ez a vasárnap különleges volt, hiszen a felnőtt tagokon kívül az óvodások, hittanosok, konfirmandusok, és az ifjúság is szép számmal jelen volt. Ez annak is köszönhető, hogy szolgálattal készültünk, bár utólag úgy érzem, önmagunknak szolgáltunk igazán, hiszen így hallottuk az igét, ami nekünk is szólt. Központi téma a családban betöltött szerepek jelentősége volt. Isten, különbözőnek alkotta meg a férfiakat és a nőket, és különbözőségükből fakadóan más feladataik és ajándékaik vannak.

A férfiak, szeressék feleségüket, mint ahogy Krisztus szeretett minket, úgy szeressék feleségüket, mint önmagukat. Ez az első számú feladata egy férjnek. Igen, fontos az, hogy gondoskodjon családja megélhetéséről, hogy fáradjon értük, de ez mind semmit sem ér, ha nem ezzel a krisztusi szeretettel szereti társát. A férfi feladata a család lelki vezetése is, hogy a férfi megszentelje feleségét, és példa legyen gyermekei számára.

Az asszonyok, engedelmeskedjenek férjüknek. Ez a mondat nem hangzik túl divatosan a mai felfogás szerint, hiszen ma úgy gondoljuk, amit a férfinak szabad, azt az asszonynak is. De engedjük csak az igét szólni, és lássuk meg, ha Isten terve szerint éljük családi életünket, és a férj valóban úgy szereti és tiszteli feleségét, mint önmagát, már nem is olyan nehéz feladat ez az engedelmesség. Hiszen akit szeretünk és tisztelünk, akiben megbízunk, annak engedelmeskedni már nem is önfeladás, hanem a szeretet kimutatása, az egység kimunkálása.

A gyermekek, ahogy a parancsolat is kívánja, tiszteljék szüleiket. A szüleink és nagyszüleink azok, akiknek az életünket köszönhetjük, értünk dolgoznak, fáradoznak éveken át, gondoskodásukért ezzel tartozunk. Ami számomra igazán újszerű volt, hogy a tiszteletlenség leginkább a szavainkban és engedetlenségünkben nyilvánul meg. Lehet, hogy ez mások számára egyértelmű volt, de nekem mégis új. Sokszor úgy gondolom, hogy a szeretet, tisztelet megbocsátás és az ehhez hasonló érzéseknek meg kell, hogy legyenek bennünk, de a szavaink nem számítanak annyira. De az ige megfedett.

Persze azt is tudjuk, a mai társadalomban számos gyermek nő fel család nélkül, vagy szülőkkel, de igazi szeretet megtapasztalása nélkül. Nehéz sorsuk, szeretetéhségük miatt nekik sokkal nehezebb boldog kiegyensúlyozott életet élni, de Istennek számukra is készített megoldást.

Akik hallgatták eddig az igehirdetést, vagy olvassák most szavaimat, valószínűleg egyetértenek, és bólogatnak: -persze, így kellene ezt, de hogyan tehetném jóvá hibáimat?! Mindnyájan vétettünk és mulasztottunk már eleget társunk, gyermekeink, és szüleink ellen, de Istennél minden bűnre van bocsánat, és megoldás. Még egy főre szükség van, hogy a család tagjai betöltsék Istentől rendelt helyüket, és ez a fő, akinek meg kell születnie a családunkba: Jézus Krisztus. Ő az aki megújítja a belsőnket, és a kapcsolatainkat. Ha problémáink vannak, igazán bölcs dolog a család szerzőjéhez fordulnunk, nem fogunk csalódni!

Azt hiszem, érdemes volt ezen a vasárnap szépen felöltöznünk, és szívünket is feldíszíteni, mert Isten szólt hozzánk! Ő azt akarja, hogy tartalmas életünk legyen, hogy családjainkban egység legyen, és ehhez minden eszköz meg is van nála.

Istenem, tudom és hálás vagyok, hogy Neked terved van a mi életünkkel. Bocsásd meg, hogy önzőek vagyunk kapcsolatainkban. Te adj újulást életünkbe, családjainkba. Ámen.

     Beküldte: Hajduk Zsófia

 

 

 

Családi istentisztelet

 

Valóban az lehetett a március 1. vasárnapján megtartott istentisztelet.

Gyülekezetünk keresztmetszetét és létszámát tekintve egy üdítően meleg közösségi alkalom résztvevői lehettünk.

Bevezetése nagyon időszerű, sürgetően fontos és bölcs döntés eredménye. Óvodások, iskolások és ifjak szülőkkel és nagyszülőkkel együtt ünnepelhettünk. De voltak idősebb házaspárok, egyedülálló testvérek, érdeklődők és ismerkedők is.

Igazi értéke azonban attól lett, hogy Isten tiszteleten lehettünk! Bevallom őszintén, kicsit nosztalgiáztam is, ugyanis jó néhány esztendeje, hála érte az Úrnak, ilyen létszámú és keresztmetszetű alkalmaink voltak a vasárnapi istentiszteletek

Nagyon elgondolkodtató gyülekezeti életünk mostani megfáradt és közömbös állapota.

Mi történt közösségi összetartozásunkban? Közöttünk, körülöttünk é vagy bennünk van a baj?

Az egyre nyilvánvalóbb, hogy a személyes gonosz römböló munkájának következményeként nem éhezzük Istennek életet átalakító és megújító Igéjét. Ezért nem hiányzik a gyülekezet sem, viszont minden más fontosabb és értékesebb lett. A gonosz legfőbb célja a családok tönkretétele. Új nevelési módszereket vezettek be az oktatásban és a romboló munka egyre eredményesebb.

Megdöbbentő, hogy mi minderre vevők vagyunk. Egyedül Isten Igéje, annak tanító és megújító hatalma és ereje tudná meggyógyítani és megújítani beteg családjainkat és gyülekezetünket. Számomra olyan üdítő volt a családi vasárnapon elhangzott tanítás, akár az éltető nyári zápor a kitikkadt földnek.

Boldog vagyok, hogy sokan hallhattuk!

Beküldte: Tóth András

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


BÖJTI IGEHIRDETÉS SOROZAT

 

2009. március 4.szerda 18.óra:  Kalácska Béla

Megkísértés: 1.Móz. 3.1-5; Jób 2. 4-6; Lk. 22. 3-6

 

2009.március 11. szerda 18.30: Kollár Zsolt

Zebedeus fiak: Máté 20.20-28.

 

2009.március 18. szerda 18 óra: Kovács László

Isten báránya: János 1.29-34

 

2009.március 25. szerda 18 óra: Babka László

Élet kenyere: János 6.48-51 /-59/

 

2009.áprílis 01. szerda 18 óra: Szotyori Nagy Gábor

          Igazi főpap: Zsid. 10.11-18

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A büszke ember:

 

-          mindig észreveszi mások hibáit

-          másokat lenéznek

-          maguknak valók, önelégültek

-          állandóan igazolják saját igazságukat, másokon uralkodnak

-          harciasan védelmezik jogaikat, idejüket és hírnevüket

-          sikerre törekszenek, maguk akarnak reflektorfénybe kerülni

-          dicséretet és elismerést akarnak és megsértődnek, ha mások miatt háttérbe szorulnak

-          büszkék arra, hogy milyen sokat tudnak

-          önmagukra figyelnek elsősorban

-          távolságtartók, megközelíthetetlenek

-          mindig másokat hibáztatnak

-          ha v.milyen kritika éri őket, mindig védekeznek,

-          tiszteletreméltóak akarnak lenni, és az számít nekik leginkább, hogy mit gondolnak róluk mások, ezért saját hírnevük kialakításával és fenntartásával vannak elfoglalva

-          nehéz másokkal megosztaniuk lelki szükségeiket

-          ha bűnt követnek el, az a legfontosabb, hogy senki meg ne tudja

-          nagyon nehezen tudják kimondani: bocsáss meg, tévedtem

-          általánosságokban beszélnek, mikor megvallják bűneiket

-          félnek, mi lesz a bűnük következménye

-          félreértések, feszültségek esetén mindig arra várnak, hogy a másik fél kezdeményezze a bocsánatkérést

-          másokhoz hasonlítják magukat

-          vakok, nem látják saját szívük valódi állapotát

-          úgy gondolják, hogy nekik nincs mit megbánniuk

-          szerintük mindenkinek szüksége van megújulásra, rajtuk kívül

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az összetört szívű ember:

 

-          leginkább saját hibáit veszi észre

-          szeretet-teljesek

-          tudják, mekkora szükségük van másokra

-          lemondanak jogaikról, szelíd lelkűek

-          készek megtagadni önmagukat, saját feladatuk elvégzése a fontos

-          igyekszik másokat előtérbe helyezni

-          érzik saját méltatlanságukat és óriási öröm számukra, ha Isten használja őket

-          tudják, mennyi mindent kell még tanulniuk

-          nem foglalkoznak magukkal

-          készek vállalni a kockázatot, hogy közel kerüljenek másokhoz

-          vállalják a felelősséget, és beismerik, ha hibáztak

-          könnyű közel kerülni hozzá

-          nyitottan és alázatosan fogadja a kritikát

-          nem számít neki, mit mondanak róla mások, csak az, hogy Isten mit mond róla, ezért bármikor kész elmondani a hírnévről

-          kész átlátszó lenni

-          kész bevallani a bűneit

-          kész beismerni hibáit és bocsánatot kérni

bűnvalláskor konkrétan megnevezi bűneit

-          a bűnök oka és gyökere miatt bánkódik

-          mindig kész a bocsánatkérésre

-          Isten szentségéhez hasonlítják magukat, és látják, mekkora szükségük van a kegyelemre

-          világosságban járnak

tudják, hogy folyamatosan a megbánás    lelkületével kell élni

-          állandóan keresik az Istennel való kapcsolatuk megújulásának lehetőségét

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A zsidó nép és Izráel földje 5.rész

(Kiadta az Evangélikus Egyházi Missziói Központ

 

 

Isten betöltötte Izrael földjére vonatkozó ígéreteket.

Isten megígérte Ábrahámnak, hogy nagy nép atyjává lesz, és övé lesz az a föld, amelyet Isten neki megmutatott. (l.Móz. 112. 1-3,4). Ezért később kivezette Isten Ábrahám utódait Egyiptomból és bevitte őket az ígéret földjére.

Azt is tudatta velük, Isten, hogy a föld az Ő tulajdona, Izrael népe csak lakója annak, „jövevény és zsellér” (3.Móz. 25.23). A nép gyakran került összeütközésbe Isten akaratával. Isten megtérésre szólította fel a népet a próféták által, de ők a próféták szavát semmibe vették, Isten ítélete alá kerültek. (2.Kir. 17.2.25.)

A zsidóknak mindig voltak Izrael földjéhez kötődő várakozásai.

Isten ószövetségi népének történetében a föld központi jelentőséggel bír. Kifejezi ezt az, amit a zsidók az Újszövetség kora óta mindig elmondanak napi imájukban: „Isten gyűjtsd össze azokat, akik szétszóródtak közülünk, hívj össze bennünket a föld négy sarkáról!” Ugyanígy könyörögnek azért is, hogy szabadon élhessenek földjükön Isten uralma alatt.

A messiási korban beteljesedő, Izrael földjére vonatkozó ígéretek túlnőnek a jelenleg meglévő korlátokon.

Az Ószövetség számos olyan ígéretet tartalmaz Izrael számára, amely az eljövendő korral függ össze. „Akkor majd a bárány a farkassal lakik, a párduc a gödölyével hever” (Ézs.11,6) Sok olyan ígéret van, amelynek beteljesedése túl van a jelenlegi korlátokon.

Az Újszövetségben a földre vonatkozó ígéret jelentése kibővül.

Az Újszövetség kitágítja az Izrael földjére vonatkozó ígéretek perspektíváját, amely összefügg Isten országának eljövetelével (Róm. 4,13) Ez összhangba van azokkal az ígéretekkel, amelyek szerint Isten megszabadított népe új földön fog élni, Istennel özösségben (Jel.21) Az Újszövetség egyik alapgondolata, hogy az Izrael földjére vonatkozó ígéretet egyetemes ígéretként fogja fel, amely Isten egész népe számára be fog teljesedni, az új földön. Az Újszövetségben nincs olyan szakasz, amely megvonná Izraeltől a földdel kapcsolatos ígéretet.

A próféciában többről van szó, mint Izrael állam megalakulásáról.

Az Izrael földjéről szóló ígéretet egyetemes ígéretként szemlélve nehézségekbe ütközünk, ha zsidó állam 1948-as megalakulását a bibliai ígéretek közvetlen és végső beteljesedésének kívánjuk tekinteni. Ezen kívül fontos hangsúlyozni, hogy az Izrael földjére történő hazajövetelről, letelepedésről szóló ígéretek és próféciák azt is kimondják, hogy ekkor a nép Isten uralma alatt, az ő akaratát követve fog élni (Jer.31.31-34; Ez. 11. 17-20) Más szavakkal kifejezve, ezek a szövegek a nép egészének lelki megújulásáról beszélnek, arról, hogy Isten új szívet és új lelket ad a népnek, hogy parancsolatainak megfelelően éljenek. A mai Izraelben ez még nem valóság. Tehát Izrael állam megalakulására nem tekinthetünk úgy, mint Isten Jézus Krisztusban véghezvitt üdvtervének megvalósítására.

A zsidóknak történelmi joguk, hogy Izrael földjén éljenek.

A néphez a földhöz való történelmi kötődéséhez sok vita nem fér, ez pedig igazolja jogukat arra, hogy ezen a területen éljenek. Az a bánásmód, amelyben a zsidók a történelem során részesültek, azt bizonyítja, hogy szükség van olyan önálló államra, ahol a zsidók szabadon, békében, biztonságos határokon belül élhetnek.

Az Izraeli állam demokratikus nem teokratikus rendszerű (az állam és a vallás egybe olvadnak)

Az ószövetségi korban Izrael országa teokratikus rendszerű volt, azaz maga Isten kormányozta azt. Ezzel szemben a mai Izrael állam világi, demokratikus alkotmánnyal rendelkezik. A mai Izrael politikája nem igazolható pusztán annak az elvnek az alapján, hogy a zsidók Isten választott népe. A nemzetközi jog értelmében Izrael állam ugyanolyan jogokkal rendelkezik, és ugyanazok az erkölcsi kötelezettségek vonatkoznak rá, mint bármely más államra.

Az evangélium békét teremt zsidók és palesztinok között.

Az evangélium első és legfontosabb üzenete az Isten és az emberiség közötti megbékélés, de beszél az ember és ember közötti megbékélésről is. Ezért nekünk keresztyénként támogatnunk kell a közel-keleti béke megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. A béke teremtés Isten akaratával összhangban van (Máté 5,9 Zsolt.122)

Keresztyénként különösen nagy a felelősségünk hívő testvéreink iránt is. Örömmel üdvözöljük a messiáshívő zsidó és a palesztin keresztyének közötti béketörekvéseket. Ezt annak a bizonyságaként értelmezzük, hogy az evangéliumnak van ereje békét teremteni az emberek között.

Izrael megváltása sokkal fontosabb ügy, mint Izrael földje

Bármilyen fontos is a föld, a haza a zsidó öntudat számára, nem szabad elfelejteni, hogy a zsidók ószövetségük-történelmük hosszú korszakaiban politikai függetlenség nélkül éltek földjükön. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az Újszövetség nem foglalkozik a zsidók földhöz való jogának kérdésével, ehelyett a zsidók Istennel való kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. A keresztyén egyháznak kötelessége marad, hogy az evangéliumot a zsidók felé is hirdesse azért, hogy visszatérhessenek atyáik Istenéhez Fiában, Jézusban, a Messiásban való hit által. Ez a vágy tör fel az apostol szívéből, amikor saját népéről szól:

„Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek” (Róma, 10,1)

 

Beküldte: Racskóné Laczkovszki Zsuzsanna

 

 

Szeretettel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 2009. március 22-én, délelőtt 10.30.órai kezdettel GAS szószék-csere alkalmával Szabó András esperes úr szolgál gyülekezetünkben. Továbbá lelkészválasztó közgyűlést tart. Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy minél nagyobb számba vegyenek részt ezen alkalmon.

(mpe)

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Jeľią a zákon

 

Evanjelium podµa Matuąa 5.17-20

 

 

Nemyslite si, ľe som priąiel zruąi» zákon alebo prorokov; nepriąiel som zruąi», ale naplni»; lebo veru vám hovorím: Dokiaµsa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné pismenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa vąetko nestane. Kto by teda zruąil čo aj len jedno z týchto najmenąích prikázaní a tak učil µudí, bude pomenovaný najmenąím v kráµovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podµa nich), bude pomenovaný velkým vkrálovstve nebeskom. Lebo hovorím vám: Ak vaąa spravodlivos» nebude dokonalejąia ako zákonnikov a farizejov, nikdy nevojdete do královstva nebeského.

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image