Ősagárdi hit 2009. Október

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2009. Október

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a 2009. Októberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.„

(János 6.51)

 

2009. október III. évfolyam 10. szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Keresztyény házasság
Imatémák A kőfaragó
Születésnapi köszöntő A pók
Öröklakás Bibliai ki mit tud
Pünkösdi és karizmatikus tanítás Vers
Aratási hálaadó ének Esti ének
Az Istentől kapott talentumok Felhívás
A templom hangja  

Így szól az ÚR: Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet és hússzívet adok nekik.

Ez 11,19


 

 

 

 


Köszöntöm az Olvasókat a reformáció hónapjában!

 

Urunk éltető, megelevenítő, újjáformáló szava szól hozzánk ősszel is. Az ige új szív, új lélek ígéretéről beszél. A Biblia fogalma szerint a szív az érzelem, az akarat, illetve az értelem központja - voltaképpen az egész ember. A lélek pedig az erőt, a lendületet, az életet jelenti.

A fenti kijelentést Izrael népe akkor kapta, amikor a babiloni fogágban sínylődött. Az ígéret örömhírként, evangéliumként hangzott a mélységben élők felé. Minden bűn, gonoszság ellenére, ami miatt szenvednek, eljön Isten szabadítása, bekövetkezik megváltása, mert gondot visel népére .

Sőt! Nem egyszerűen kivezeti őket a fogságból, hanem megújítja népét, megerősíti szövetségét. Az új szívvel, új lélekkel a betegnek gyógyulást, a rabnak szabadulást, a kétségbeesetnek kiutat, az elítéltnek új esélyt ad, a tékozlót, hűtlent újra családjába hívja, örök szeretetéről biztosítja. Ezt az ígéretét teljesítette be Isten Izrael néhány évtizeddel ezután történt hazatérésében, majd a golgotai kereszten és a pünkösdi Lélek kiáradásakor.

A reformáció történetében Isten ugyanezt a megújítást, újraalakítást cselekedte Egyházában. A reformáció ugyanis nem azzal kezdődött, hogy 1517-ben kiszögezésre került a 95 tétel a wittenbergi vártemplom kapujára, hanem azzal, hogy az Úr ráébresztette Luther Mártont (is), hogy szeretete és igazsága Krisztusban jelent meg. Isten irgalmassága feltétel nélküli valósággá válhat mindenki számára. A bűntől való szabadulás, a tiszta, új élet, a megújulásunk csodája igenis lehetséges, de mindez kizárólag a Krisztus erőterében történik meg.

Istennek hála, a reformáció, a megújítás csodája ma is történik. Nekünk, akik ugyanúgy vágyunk az új esélyre, az új életre, a tisztaságra, a bűnbocsánatra, ahogy a régiek, naponként megadja ezt a kegyelmet, hogy egészen az övéi legyünk. Az ige folytatásában ezt olvassuk: (azért teszem,) „hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek”.

Az Úrnak ezt a megújító kegyelmét kívánom a testvérek életére ebben a hónapban is. Éljük át együtt ezt a krisztusi csodát!

 

Eszlényi Ákos

Lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémák:

 

1.hét:

Október 19-25.

Adjunk hálát a mai napért, az új lehetőségekért

Könyörgés beteg testvéreinkért

 

2.hét

Október 26- November 1.     

Könyörgés az ellenségeinkért                    

Hálaadás a gyülekezet közösségéért és a benne lévő munkáért

 

3.hét:November 2-9.

Hálaadás az életünkért

Könyörgés a szolgálatra készülők lelki épüléséért

 

4.hét:November10-15.

Engedjem növekedni Krisztust az életemben

Könyörögjünk az abortuszon átesett nőkért

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük az októberben született olvasóinkat

 

Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek lilioma.

 

Mint a liliom a tövisek közt,
olyan az én mátkám a leányok közt.

 

Mint az almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
Az
ő árnyékában felette igen kivánok ülni;
és az
ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.

 

Bevisz engem a borozó házba,
és zászló felettem a szerelme.

 

Erősítsetek engem szőlővel,
üdítsetek fel engem almákkal;
mert betege vagyok a szerelemnek.

 

Az ő balkeze az én fejem alatt van,
és jobbkezével megölel engem.

 

Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
a vadkecskékre és a mez
őnek szarvasira:
fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet
addig, a míg akarja.

 

Az én szerelmesemnek szavát hallom, ímé, ő jő,
ugrálva a hegyeken,
szökellve a halmokon!

 

Énekek Éneke 2. 1-8

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Öröklakás

 

Az elhunytakkal szembeni kegyeletes tisztességadás mindannyiunk emberi kötelessége. Némely család híven őrzi is a kegyeletet nemcsak a szülők, de a nagyszülők, dédszülők iránt is, és híven gondoztatják sírjaikat. De vannak évtizedek óta elhagyott, düledező, gazos sírok is, amelyek bizony kegyeletsértők.

Amennyire helytelen az illő kegyelet megtagadása, másrészt annyira helytelen a fokozott halottkultusz is. Vannak, akik drága halottjuk sírjához évtizedeken át hétről hétre kijárnak a temetőbe, de a gyülekezetbe, Isten Igéjének forrásaihoz soha. Nem is tudnak megvigasztalódni. Emlékezés helye a temető, de a vigasztalás forrása az evangélium.

Haláleset bejelentésekor a gyászolók néha ezt mondják lelkipásztoruknak: „Majd ha kissé megnyugszom, menni fogok a gyülekezetbe, előveszem a Bibliát.” Pedig éppen a fájó lelkűeket hívja az Úr, hogy Nála találhassák meg lelkük nyugalmát. Gyászunkban sem lehet sürgősebb lépésünk Jézus követésénél.!

Örök emlékül állítunk sírkövet? Aki sírhelyet jön kiválasztani, néha hozzáfűzi: „Öröklakást”. Pedig a sír nem öröklakás, csak „ruhatár” – a feltámadásig. Amikor a Jézust sirató asszonyok szombat elmúltával a sírbolthoz mentek, azt mondták egymás között: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt” (Mk. 16.3-5-) Nagy kövek, elhengeredése juttassa eszünkbe, hogy nem a halál hatalma örök, nem a sírkő örök, hanem a halál fölött győztes, feltámadott Jézussal való közösség mind a Földön, mind a mennyben: Ez az örök élet egyetlen  titka, reménysége, bizonyossága.

 

Siklós József írása megjelent a Vetés és aratás 1989.év 4.számában

 

 

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A pünkösdi és karizmatikus tanítás vizsgálata

1. rész

Bevezetés

 

            Egyre több olyan tudósítás és statisztikai adat lát napvilágot, amelyek a pünkösdista-karizmatikus vallási mozgalom mibenlétéről és terjedéséről tájékoztatják a keresztyén világot. Főként a szinte tiszta róm. katolikus Dél-Amerika-i országokban terjed ez a vallási mozgalom, de nem csak az un. harmadik világban, hanem Észak-Amerikában és Európában is hallani ezen vallási irány terjedéséről. Egymás után „születnek” a karizmatikus vezetők és írásaik. A történelmi egyházak hívei is egyre inkább találkoznak nálunk is a pünkösdi-karizmatikus gyülekezetek „tanrendszerével”. Ez a rövid írás szeretne segíteni, eligazodni a pünkösdi mozgalom által hirdetett un. „második szellemkeresztségi áldás” és különböző szellemi erők „birtoklásának” kérdésében.

 

A mozgalom tanításának lényege a Szentlélek munkájáról.

 

            Mit hirdetnek a korántsem egységes pünkösdi és karizmatikus mozgalmak? Olyan titok felfedezéséről beszélnek, amely arról szól, hogy felfedezték – sikertelen, kudarcokkal teli keresztyén életük után – a Szent Szellemnek, mint erőnek, személyes életükbe való kiáradásának/beáramlásának élményét. Ezt a szellemi élményt nevezik a Szellem újabb, „második áldásának”, a „Szent Szellem keresztségének”. A karizmatikus mozgalmakat csaknem száz évvel ezelőtt Jóel próféta könyvének egy próféciája indította el: ”Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. … Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat… De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét… és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.” /Jóel 3/

            Természetesen a mozgalmat nem zavarja az, hogy Péter apostol pünkösdkor, a Szentlélek kitöltetésekor a jóeli prófécia beteljesüléséről prédikál: …”nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok… Hanem ez az amiről Jóel prófétált” /Ap Cel 2,15/ Ez a mozgalom az elmúlt évszázadban folyamatosan rövid időn belül bekövetkező eseményként jövendöli a Szellemnek az apostoli korban bekövetkezett ismételt kitöltését. Így az eltelt idő alatt folyamatosan „születnek” a pünkösdista-karizmatikus „próféták”. Rick Joyner: „Vision von der grossen Ernte” /Látomás a nagy aratásról/ c. írásában – aki maga is a mozgalom egyik „prófétája” – többi között a következőket írja: „Pál apostolról azt mondják, hogy az egész világot a feje tetejére állította. Azokról az apostolokról, akik hamarosan felkenetnek, azt fogják mondani, hogy a feje tetejére állított világot újra talpra állították. Nemzetek fognak megremegni, amikor néven szólítják őket… Az Úr eddig nem látott csodákat cselekszik majd népének, amelyek még a bibliai csodákat is messze felülmúlják…….”

 Ezt már száz év óta folyamatosan hangoztatták a mozgalom „próféta elődei”, ahogy ezt a Jehova tanítóitól is megszokhattuk. /Az utóbbi a pünkösdista mozgalomból kiválva önállósult./

            Egy másik neves pünkösdi „próféta” Kenneth Copeland: „The Outpourina, of the Spirit” /A Szent Szellem kiáradása/ c. írásában a többi között azt írja: „Azok, akik az Ő szolgálatára adják magukat… Isten szócsövei lesznek a Földön…Szellemének és hatalmas erejének eszközei….. milliók, sőt milliárdok fognak újjászületni… egész nemzetek mennek be Isten országába ezekben az utolsó napokban … Ez történik éppen most, mindenütt a világon..”

            Amikor a protestantizmusban különösen a lutheránus-evangélikus egyházban hitbeli kérdéseket, szektákat, mozgalmakat helyezünk górcső /nagyító/ alá, akkor mindig a Szentíráshoz kell folyamodnunk, amely Luther szerint hitünk és életünk zsinórmértéke.

            Egyébként amikor „megállj-t parancsolunk” az ige alapján a pünkösdi és karizmatikus mozgalmak tanainak, akkor nem a mozgalomnak hívőit akarjuk támadni, lekicsinyelni és ítélgetni. Inkább az a célunk, hogy megvizsgáljuk; miként tudunk a Szentlélek ereje által Urunk szolgálatában állni, mint megváltott gyermekei, akik a Bárány vérében tisztíttatunk meg. Nehogy valamilyen tévtanítás gátolja Jézussal való kapcsolatunkat, hiszen a Vele való hitbeli kapcsolat és az általa ígért és kitöltetett Szentlélek az egyetlen erőforrásunk. Vizsgálódásunk során azon karizmatikus és pünkösdi „prófétákat” kell „helyre tenni”, akik ex catedra, a csalhatatlanság, fellebbezhetetlenség igényével lépnek fel, ahogy a pápa is egyházfői minőségében szokott nyilatkozni.

            A történelmi egyházak a bibliai Szellem szót /héber ruah, görög pneuma/ amennyiben Isten lelkéről van szó, akkor nem szellemnek hanem Léleknek fordítják, mert a szellem szó más fogalmat/kat fejez ki Kazinczy nyelvújítása óta a magyar nyelvben. Így Szentléleknek és nem Szent Szellemnek fordítják Isten Lelkét, noha, az előbbi is helyes.

 

A Szentlélekkel kapcsolatos pünkösdi-karizmatikus tanítás vizsgálata az ige fényében.

            1./ SZELLEMKERESZTSÉG

 

            Tanításuk egyik alapja az un. „Szellemkeresztség” amely, mint már említettük a biblikus újjászületés utáni un. későbbi vagy második keresztség. Szerintük csak a „Szellemkeresztségben” részesülők részesülhetnek abban a szellemi gazdagságban, amelyet Isten ígért és csak így lehet a hívőnek gyümölcstermő, győzelmes élete. A „Szellemkeresztség” alatt a Szent Szellembe történő bemerítést értik. Azt állítják, hogy a megtéréssel még nem kapja meg a hívő a Szent Szellemet. Ez csak később történik, amikor a hívő bizonyos elvárásokat, feltételeket már teljesített, pl. megszentelődés, odaszánás, böjtölés, imádság stb. Ez után éli át a hívő a „Szellemkeresztséget”, vagyis valamiféle erőtérbe kerülést, amely által víziókat és természetfeletti szellemi kijelentéseket is átél az ember. Ennek döntő ismertetőjegye a nyelveken szólás.

            De vannak olyan mai pünkösdi és karizmatikus tanítások is, amelyek csak egy „szellemi töltekezésről, megújhodásról” beszélnek, s ezt un. „második áldásként” tüntetik fel. Szerintük az ember már az újjászületéskor elnyerte a Szent Szellemet, de csak a „Szellemkeresztség” által lép be a Szent Szellem erőterébe.          

Sokan már nem tartják számon a nyelveken szólást a „Szellemkeresztség” ismertető jegyei között, pedig ez volt korábban az egyik mutatója annak, hogy a keresztyén elnyerte a „Szellemkeresztséget”. Egyes irányzatok szerint a „Szellemkeresztség” elnyeréséhez elegendő „lelkük fenntartás nélküli megnyitása” és egy karizmatikus „próféta” kézrátétele, amely eredményezheti az un. nyelveken szólást és ez igazolja a Szellem elnyerését. A pünkösdista-karizmatikus mozgalmak egyik kutató-kritikusa R. Ebertshauser ezt az állapotot így jellemzi: „A ’Szellemkeresztség’ által állítólag egy magasabb, közvetlenebb közösségre jut az ember Istennel, ami folyamatos kijelentésekben, hallható beszédben, csodákban és jelekben nyilvánul meg; az ember erőt és buzgóságot, örömet és győzedelmes életet, minden kötöttségtől való megszabadulást, teljhatalmat, testi gyógyulást, szellemi adományokat és belső gyógyulást nyer. … Ezért nyitják meg magukat sokan e mozgalomban munkálkodó Szellem előtt. Vonzása alá kerülnek az istentiszteletek laza, látványos megrendezésének, a könnyen érthető énekeknek, a látszólagos ’szeretetnek’ és ’örömnek’, amit látnak. A ’Szellemkeresztséget’ keresik és találják meg ott, és önmaguk is e mozgalom követői és hirdetői lesznek”.

A fenti tanítással szemben felmerül a kérdés bennünk, hogy vajon mi húzódik meg a Szellem un. ”második áldása”, azaz a „Szellemkeresztség” mögött. Tekintettel arra, hogy a „Szellemkeresztségnek” összhangban kell lenni a Szentírás kinyilatkoztatásával, ezért az ige fényében kell megvizsgálnunk a fentieket. „Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” /1 Jn 4,1/ Az ige fényében meg tudjuk különböztetni a Szentlélek munkáját a számunkra idegen szellemi tevékenységtől. „Mert a mi harcunk… a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen van… /Ef 6,12/

A pünkösdiek a pünkösd előtt élő tanítványokra hivatkoznak, hogy ők már újonnan születtek és pünkösdkor másodszor részesültek a „Szellemkeresztségben”. Erre az a válaszunk, hogy a tanítványok pünkösd előtt nem élhettek át semmilyen újonnan születést, ui. a Szentlélek még nem töltetett ki rájuk. Jézus mennybemenetele előtt mondja tanítványainak: „…ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg…, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” /Ap Csel 1,5.8./

Sokszor hivatkoznak a pünkösdiek Keresztelő János Efézusban élő tanítványaira /Ap Csel 19,1-7/ „Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” Vajon ez a történet valóban azt mondja, hogy bár hívők lettetek, de nem kaptatok Szentlelket? Ezek a tanítványok csak a bűnt megvalló János általi bemerítésben, keresztségben részesültek. Feltehetően diaszpórában élő zsidók voltak, akik nem hallottak Keresztelő János után érkező Jézusról és golgotai haláláról, áldozatáról. Amikor erről felvilágosította őket Pál apostol, akkor lettek hívőkké és keresztelkedtek meg Jézus nevére és vették a Szentlelket.

Megjegyzendő, hogy az apostolok Cselekedeteiről szóló könyv történeti beszámoló és nem tanítói irat arról az átmenetről, amely a zsidókon túl is kiterjeszti az üdvösséget minden emberre, a törvény mellett az evangéliumot hirdeti. A keresztyén gyülekezeteknek szóló apostoli tanítások a levelekben találhatók elsősorban.

                                                                                                      Folytatjuk

                                                                                                          

Kalácska Béla

ny.esp.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Aratási hálaadó ének

 

Letarolva a mező, az áldás begyűjtve,

Jó Atyánk, ez ünnepen hála kél szívünkbe.

Megadád legjavát bőséged házának,

és a jók most áldnak

 

Mindeneknek szemei csak tereád néznek, te adsz,

Uram eledelt az éhező népnek.

Szent kezed kenyeret oszt ma is csodásan,

mint ott a pusztában.

 

Amit Isten megígért még Noénak régen,

hogy míg a föld el nem múl, aratás is lészen:

ím betölt, mert a föld termését megadja,

 hű a népek Atyja.

 

Jó reményben hullt a mag, a föld rejtekébe,

Felsarjadt a zöld vetés, és az Úr megvédte,

Ő adott harmatot az eltikkadt földre,

úgy lett bő gyümölcse.

 

Oh alázd meg magadat, az Úr előtt népem,

Ennyi jóra érdemed nincsen semmiképpen.

A szíved ,elhiheted, rossz föld,

 termékkeltelen, rest a jótétekben.

 

A bűnbánó hű szívet szereti az Isten,

Jó gyümölcsöt ez terem megtérésben, hitben.

Halld tehát Szent szavát az év áldásában,

 és ne légy hálátlan.

 

Az éneket a Dunántúli énekeskönyvből

beküldte: Petyánszki Pálné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az Istentől kapott talentumok és képességek felismerése

 

Stormie Omartian: Az Imádkozó szülő hatalma

 

Milyen adottságokat, képességeket adott Isten a te gyermekednek? Minden gyermeknek adott valamit, akár látod, akár nem. A Biblia kijelenti, „mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy”. (1.Kor.7.7.) Néha imádság segítségével fedezhetjük fel ezeket.

Ha megsejted, hogy gyermeked kiemelkedő teljesítményre képes, szeresd őt és imádkozz érte, amíg el nem éri. A Biblia azt mondja: ”ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában.” (példab.22.29) Imádkozz, hogy gyermeked fejlődjön, és váljon kiemelkedővé az Istentől kapott adottságokban, tehetségben. Mondd el neki, hogy egyedülálló célja és jelentősége van életének itt a földön.

Minden gyermeknek vannak egyéni képességi és ajándékai. Szükséges kérnünk, hogy felfedezzük ezeket, és váljanak nyilvánvalóvá számunkra. Könyörögnünk kell azért is, hogy úgy tudjuk fejleszteni és képezni azokat, hogy Isten dicsőségét szolgálják.

 

Uram, köszönöm neked azokat az adottságokat, képességeket amelyeket gyermekeimnek adtál. Te tárd fel és használd azokat dicsőségedre! Tedd nyilvánvalóvá azokat számomra és az ő számára is ! Különösen azt mutasd meg nekem, ha szüksége van valamilyen egyedi képzésre, oktatásra, tanulási tapasztalatokra, vagy lehetőségekre, amit nekem kell biztosítanom számára! Bárcsak úgy és akkor fejlődnének ki adottságai és képességei, ahogyan Te jónak látod!

A Te szavad így hangzik, „mivel pedig a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgáljunk is.” (Róm.12.6) Könyörgök, ha felismeri a Tőled kapott képességeit és adottságait, ne akadályozhassa meg se alkalmatlanság érzése, se félelem se bizonytalanság abban, hogy

használja azokat a Te akaratod szerint! Értse meg idejében, mire hívtad el őt, hogy ne töltse egész életét azzal, hogy megpróbálja kitalálni elhívását, vagy esetleg éppen lemaradjon arról! Tehetségét soha ne tékozolja el, ne gyengítse meg a középszerűség, vagy ne használják semmi más célra, egyedül a Te dicsőségedre, Uram!

Kérlek, jelentsd ki számára, hogy mi legyen az életműve, és segíts neki, hogy abba n kimagasló legyen!

Áldd meg keze munkáját, és add hogy azzal a munkával, amit szeret, és amiben a legjobb, tudja biztosítani a megélhetéséét.

Igéd így, „ az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja”.(Példab. 18.16) Találjon kedvességet mások előtt minden, amit tesz, fogadják megfelelően és értékeljék! Mindenek fölött azért, könyörgök, hogy Tőled kapott képességei és tehetsége úgy bontakozzák ki, hogy azok megtalálják legtökéletesebb kifejezésüket, a Te dicsőségedre!

Ámen

(mpe)

„Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,

Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben,

A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.

Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését”

 

1.Korinthus 1.4-7.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság

5 rész

 

Mi a következménye a házastársi szerepzavarnak a gyermek életében?

Több mint 200 évvel ezelőtt a francia forradalom szép jelszavakat hangoztatott:

-szabadság, egyenlőség, testvériség.

Ezek fontos értékek, amelyeknek érvényesülniük kell mindennapi életünkben. De vajon hogyan valósulnak meg?

A szabadság helyett a szabadosság uralkodik. Életünk minden területén arra igyekszünk, hogy semmi sem akadályozza a személyiség kibontakozását, semmi sem vessen gátat vágyaink kielégítésének. Az igazi szabadságot az egymásiránti tiszteletből és szeretetből fakadó rend szülheti meg.

 

Az egyenlőség hibás értelmezése éppen a családi szerepekben mutatkozik meg legfeltűnőbben. Férfi és nő azonos értékét sokan összetévesztik az azonos szerepkörrel.

 

A testvériség sem valósulhat meg addig, ameddig ragaszkodunk az önzésünkhöz. Mindenütt számontartjuk a jogainkat, nem a mások jogait.

Nézzük meg közelebbről, hogyan zajlik ez le.

 

A férj:

 1. tudja hogy ő a családfő, de nem érti hogy ez mit jelent, azért bizonygatja hogy ő az úr a háznál.
 2. ez a magatartás egy idő után kényelmetlenné válik, és ezért inkább elhárítja a vezetés felelősségét.
 3. a vezetés felelőségét feladta, így az asszony kénytelen volt átvállalni a család vezetését. A férjet keserűség tölti el felesége kezdeményező magatartása miatt.
 4. a keserűségből vádak fakadnak.
 5. otthon nem kap tiszteletet és megbecsülést, ezért személyisége kiteljesedését a családon kívül keresi.

A feleség:

 1. sokszor halotta, hogy nem ő a családfő, hanem „csak” társ. Ezért önérzetében sértett.    Tapasztalatokra hivatkozva meggyőzően állítja „amit én nem csinálok meg itthon, azt senki sem fogja megcsinálni”.
 2. ezért felmenti a férjet a vezetés felelőssége alól.
 3. hamarosan túlterheltté válik.
 4. vádolja a férjét.
 5. az asszonynak is szüksége van személyisége kiteljesedésére, de ezt a házasságban  nem találja meg.

 

Akár a férjnél , akár a feleségnél követjük ezt az öt lépést, ezek következnek kapcsolatukban:

 1. szerepzavar,
 2. elhárítás és felmentés.
 3. keserűség,
 4. vád,
 5. menekülés.

 

A gyerek:

 1. elveszti a biztonságát,
 2. a szorongó gyerek önvédelemből „betokozódik”
 3. innen csak egy lépés hogy elutasítsa szüleit.
 4. tizenévesen már lázad szülei ellen,
 5. végül a gyermek is elmenekül.

 

Milyen a jó családi „szereposztás”?

A férfiakat Pál apostol így tanítja: „A férfi a feje a feleségnek……Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte”. Ef, 5,23,25.

 

Eszerint a vezetés = szolgálat

Mi az asszony szerepe? Kiegészíteni, teljessé tenni a férfit. /önmaga odaadása, a férj céljainak, gondolatainak megismerése, alkalmazkodást, figyelmet, tiszteletet tanúsítani/

 

Családmodellek:

        -    Diktátor: azt hiszi hogy a család minden tagja érte van.

-          Az anyakirálynő: ő a családi élet központja, az ő pillantását lesik a többiek.

-          A cipekedő: ez az egész család rabszolgája, minden teher az ő nyakába szakad.

-          Az egyenlősdi: mind két fél „király,” minkét félnek joga van önálló célkitűzésekre, döntésekre. /1, Kor, 14, 8/

-          A veszekedők: a családi háborúnak csak vesztesei vannak, és szenvednek a gyerekek.

-          Az elszigeteltek: páros magányban élnek, nem válnak el, de valójában már nincs közük egymáshoz.

-          A marionett-mester: a „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. /1, Mózes 2,24/.

-          A gyerek-bálvány: a gyermekközpontú család a gyermek lelki fejlődésére hátrányos.

-          A pásztor és nyája: Bibliai családmodell. A férfi vezető, ezért követhető életpéldája, hite, szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa. Az asszony mellette nélkülözhetetlen segítőtárs. /1, Kor, 11,1/. A pásztor gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról, a reá leselkedő veszélyekről. A biztonságot a nyájnak az adja, hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról, mert a láthatatlan Pásztor nyomdokába lépnek. Együtt maradni olyan családok tudnak, amelyekben a házastársak kapcsolata meleg, biztonságot adó légkört áraszt!

 

Kedves testvérek! Csak nagyon kis töredéke a könyvnek, ami az újságban megjelent. A könyv a Magyarországi Református Egyház kiadásában jelent meg. Aki szeretné a könyvet elolvasni, az hozzá juthat keresztyén könyvesboltokban. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Minden korosztály tanulhat belőle, a fiatalok, a családalapítás előtt állók, a gyermekeket nevelő családok és az idősebb korosztály is. Lehet saját hibákból is tanulni. És ha Isten kegyelméből felismerjük mulasztási bűneinket, meg lehet tőlük szabadulni. Isten mindig kész megbocsátani , ha bűnbánattal keressük Őt, nem kell cipelnünk bűneink terhét.

„ Jobban boldogul kettő, mint egy…..Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát.”  Préd, 4, 9-10.

Beküldte: Racskóné L.Zsuzsanna

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A templom hangja

 

 

Akárhányszor elhaladok egy templom mellett, halk suttogást hallok. Ha fülem épp tele van a város zajával, az élet gondjaival, akkor azt suttogja: Békességet találsz itt benn! Ha magányosan baktatok, és úgy vágyom arra, hogy valaki csak egy jó szót szóljon hozzám, azt suttogja: Nem vagy egyedül, van itt testvéred elég. Ha csalódtam, ha megbántottak, ha indulatos a szívem, megszólal a templom keresztje meleg, biztos hangján: Isten itt van, figyel rád, Benne még sosem csalódtál. A templom az én otthonom. Bármerre is járok a világban, mindig kitárja kapuját előttem, és örömmel hirdeti Jézus szavát: Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

 

Beküldte: Hajduk Zsófia

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A kőfaragó


Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt önmagával és az életével. Egy szép napon, amint mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók. "Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő" - gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység és azt kívánta, hogy bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene ilyen szegény kőfaragó módján tengetnie az életét. Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa és hatalom vette körül, mint amit valaha álmodni, mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt.

Egyszerre csak egy pompás gyaloghintót vittek el a háza előtt, benne egy magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. "Milyen hatalmas ez a hivatalnok" - gondolta. "Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!"Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett hintón cipelték és a nép gyűlölte és reszketett tőle, az emberek földig hajoltak előtte, amerre csak járt.

A nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyú kényelmetlennek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezéséről. "Milyen hatalmas a nap" - gondolta. "Bárcsak nap lehetnék!" Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a földművesek átkot szórtak rá.

Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és a föld közé, így a nap sokat vesztett az erejéből. "Milyen hatalmas ez a viharfelhő" - gondolta. "Bárcsak viharfelhő lehetnék!"

Ezután felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat mindenki kétségbeesésére.

Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. "Milyen hatalmas a szél!" - gondolta.

"Bárcsak szél lehetnék!" Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a házak tetejéről, tövestől csavarta ki a fákat, és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszer csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan is igyekezett elfújni, csak állt rendületlenül. Egy hatalmas szikla volt az. "Milyen hatalmas ez a szikla" - gondolta. "Bárcsak szikla lehetnék!" Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon.

Ahogyan ott ált egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. "Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? - kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt meglátott egy kőfaragót.

Nekünk, embereknek, túl kicsi a hitünk! Ha valami rossz ér minket, akkor olyan könnyen feladunk, vagy eldobunk magunktól mindent! Értelmetlen! Miért nem bírunk tovább menni az úton?? Vajon mi az oka annak, hogy egy-egy csalódás miatt megrekedünk, ott ahol vagyunk?!

Nem tudjuk elfogadni a dolgokat, amik megtörténnek, mivel mást akarunk,de milyen érdekes, hogy abba soha nem gondolunk bele, hogy talán az nem is lenne olyan jó számunkra... De persze mi ragaszkodunk a kicsinyes elképzeléseinkhez, amik a boldogságról szólnak, de annyira elvakultak vagyunk, hogy elfelejtjük átélni azokat a pillanatokat, amik most, a jelenben történnek meg velünk!

 

Beküldte: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Pók

 

A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.”

(Példabeszédek 30:28 Károli)

Hogy lehet az, hogy a pók tud járkálni a hálója ragadós fonalain anélkül, hogy beleragadna, de ugyanazok a szálak csapdába ejtenek minden más behatolót? A titok az olaj! A pók kis szívófej alakú lábai friss olajat bocsátanak ki minden lépésnél, így át tud siklani az olyan az anyagon, amin mások nem tudnak, és belegabalyodnak. Mi a pók üzenete? Folyamatosan a Szentlélek olajával felkentnek kell lenned! Visszanézve felismered, hogy ez segített megőrizni az épelméjűségedet, amikor már azt hitted, megőrülsz. Ez volt az, ami segített, hogy meg tudj birkózni azzal, amivel mások nem, és ez az, ami miatt minden nap Szentlélekkel teljesnek kell maradnod. A zsoltáríró azt mondja: „friss olajjal kentél meg engem!” (Zsoltárok 92:11). A felkenéshez használt olajról négy fontos igazságot olvashatunk a Mózes 4. könyve 30. fejezetében, melyeket észben kell tartanunk, ha felkent életet akarunk élni. 1) Nélküle hiábavaló a szolgálatunk. „Kend fel Áront és fiait is... hogy papjaim legyenek!” (2Mózes 30:30). 2) Gyermekeinknek is meg kell tapasztalniuk. „Felkenésre való szent olajom lesz ez nemzedékről nemzedékre” (2Mózes 30:31). 3) Isten nem fogja felkenni testies erőfeszítéseinket és tennivalóinkat. „Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót… ne csináljatok!” (2Mózes 30:32 Károli) 4) Veszélybe kerülünk, ha megpróbáljuk mással helyettesíteni. „Ki kell irtani népe közül azt, aki hasonló kenetet készít” (2Mózes 30:33). Mielőtt reggelente elmész otthonról, borulj térdre, és imádkozz: „Uram, kenj fel engem friss olajjal!” Némelyik póknak olyan sok mérge van, hogy meg tud ölni bármit, amivel kapcsolatba kerül, ha egyszerűen csak kiadja magából azt, ami a szájában van. Mi a pók üzenete? Ügyelj arra, mi jön ki a szádból! Pál azt írja: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róma 10:17). Mit fogadsz be? Mit adsz ki magadból? Hitet vagy félelmet? Reményt vagy csüggedést? Örömet vagy szomorúságot? Igazságot vagy tévedést? Szeretetet vagy keserűséget? A Biblia azt mondja: „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi” (Példabeszédek 18:21). Figyelj meg két dolgot a Szentírásban: 1) Ez élet-halál kérdés. 2) Szavaid olyanok, mint a magok; mindig meglesz a gyümölcsük. Nem lehet az, hogy a legjobbat hiszed Istenről, de aztán úgy jársz-kelsz, hogy a legrosszabbat várod és juttatod kifejezésre. Ha az, amit mondasz, következetesen ellentmond annak, amit Isten Igéje mond, akkor saját magad alatt vágod a fát. A kimondott szavaknak erejük van, és következményekkel járnak. Kezdd hát el korrigálni magad! Ahelyett, hogy azt mondanád: „Nem tudok megváltozni” vagy: „Sosem jutok ki ebből a káoszból”, kezdd el azt mondani, amit Isten Igéje mond! Tedd azt, amit Jézus tett a pusztában: nyisd ki a szád, és jelentsd ki: „Meg van írva”. Jézus olyan jól ismerte a Szentírást, hogy azt tudta mondani a Sátánnak: „Meg van írva, hogy nem kell meghajolnom előtted. Meg van írva, hogy nem kell hozzád fordulnom a szükségeim betöltéséért.” És mi volt az eredmény? „Elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki” (Máté 4:11). Ha támadás alatt vagy, nyisd ki a szád, mondd ki Isten Igéjét, és a menny seregei segítségedre jönnek! Megtanulhatjuk a póktól, hogy: a) nem a méreted határozza meg a lehetőségeidet, hanem a szellemed. b) Nem számít, hogy honnan indulsz, a király palotájába juthatsz. Mi a pók üzenete? Amíg csak élsz, gyümölcsözz! Lehet, hogy nem tudsz annyit felmutatni, mint más, de tovább kell csinálnod. Lehet, hogy nem tudsz annyit felmutatni, mint régebben, de azért csak csináld tovább! Jézus azt tanította, hogy néhányan harmincannyit teremnek, mások hatvanannyit, és vannak, akik százannyit (ld. Máté 13:8). Nem tudjuk mindannyian ugyanazt a szintet hozni, de valamilyen szinten mindannyiunknak gyümölcsöt kell teremnünk! Ne félemlítsen meg az, hogy a másik ember százszoros termést hozott, te pedig csak hatvanszorost. Csak azért kell számot adnod, amit neked ad Isten!

A Biblia azt mondja: „Öreg korban is sarjat hajtanak” (Zsoltárok 92:15). Vigyázz, a nyugdíjaskor veszélyes lehet az egészségedre! Tartsd éberen az elméd, életben az álmaidat, és mozgásban a testedet! Lehet, hogy idős vagy és gyenge, és már nem annyira fürge, de kell, hogy minden reggel lásd értelmét felkelni az ágyból, különben nem telik bele sok idő, és nem leszel képes rá. Kelj fel, és öltözz fel akkor is, ha nem mész sehová! Ha nem tudsz repülni, szállj be az autóba! Ha nem tudsz autóba ülni, akkor fuss! Ha nem tudsz futni, akkor sétálj! Ha nem tudsz sétálni, akkor állj fel! Ha ágyhoz vagy kötve, akkor ülj fel! Ha nem tudsz felülni, akkor mozgasd a lábujjaidat, de mindenképpen hozd tudomására az ördögnek, hogy még mindig játékban vagy. Isten kegyelme által hozz termést!

Mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Bibliai ki mit tud

 

1.Folytasd az Igét! Ne adjátok oda a kutyáknak

A: azt, ami szent.

B: a csontokat

C: a gyöngyöket

D: azt, amit másnak főztetek

 

2.Öt kenyérrel és két hallal hány férfi lakott jól?

A: egy kisfiú

B: hétezer

C: háromezer

D: ötezer

 

3.Amikor Ábrahám imádkozott Sodomáért, milyen választ kapott Istentől?

A: 5 igazért nem pusztítja el

B: mindenképpen elpusztítja

C: 50 igazért nem pusztítja el

D: 10 igazért nem pusztítja el

 

4.Ki az az ékesszóló férfi, akivel Pál Efézusban találkozott?

A: Apollós

B: Timótheus

C: Barnabás

D: István

 

5.Ki írta a 23 Zsoltárt?

A: Mózes

B: Dávid

C: Étán

D: Ászáf

 

6.Mi vagyunk a föld sója. Mit jelent a "sóval fűszerezett" beszéd?

A: kedves

B: bölcs

C: vicces

D: laza

 

7.Ki mondta, hogy a beszédetekben az igen igen legyen, és a nem nem?

A: Péter

B: Ördög

C: Jézus

D: Júdás

 

8.Az "Isten Fia" kifejezést Jézusra alkalmazza az Írás. De kik az "Isten fiai"?

A: akik templomba járnak

B: az angyalok

C: akiket Isten Lelke vezérel

D: a zsidók

 

9.Mit tett Pilátus Jézussal a keresztrefeszítés előtt?

A: Megvesszőzte

B: Megmosatta

C: Megostoroztatta

D: Vasba verette

 

 

Az augusztusi megfejtések:

1-a; 2-d; 3-d; 4-c; 5-d; 6-c; 7-c; 8-b; 9-d; 10-d; 11-d

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A te helyed

 

Hová az Isten állított

Bizonnyal az a te helyed.

Csak ott lehet ő pajzsod,

Csak ott lehet mindig veled.

Áldást ha kíván adni rád

A földön szerte nem keres

Csak ott keres a helyeden –

És jaj neked, ha az üres!

 

Áldd meg hát híven helyedet,

Akármily súlyos a kereszt.

S ha tűz próbálja hitedet,

Ne óhajtsd elkerülni ezt.

S ne nézz sóvárogva másfelé,

Ha tán helyed igénytelen.

Dicsérd az Istent éppen ott,

Az elrejtett kicsiny helyen.

 

Amit mulasztasz, úgy lehet,

Elhagyván a magad helyét,

Az tán áldástól fosztja meg,

Istennek egy más gyermekét.

Gondold meg jól: a te helyed,

Te töltheted be, senki más.

Az Úr rád bízta, s Ővele

Tied lesz majd a számadás.

 

Fogadd naponként e helyet.

Mint Istened ajándékát.

Ne szőj magad más terveket,

Add őket mind az Úrnak át.

Győzelmet akkor ad csupán,

Imád csak úgy hallgatja meg

Ha mint az ő hű harcosa,

El nem hagyod az őrhelyed.

 

Halálodig légy hű s igaz,

Úgy nyersz majd égi koronát.

Benned az Úr, ha hű maradsz,

Megdicsőítheti magát.

Örvendve töltsd be tisztedet,

Boldog reménnyel várd Urad,

Hadd lássák azt meg mindenek,

 

Hogy ő békét és üdvöt ad.

S ha majd Királyod megjelen,

A földön szerte nem keres

Csak ott, saját kis helyeden,

S örvendve látja: nem üres,

Óh, boldog nap számodra az,

Ha itt helyeden megtalált,

Magával visz a mennybe fel,

S a trónon helyet ad.

 

 

Németből fordította: Varga Gyuláné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Večerná pesnička

Jiľ tento dneąní den minul,

A já sem hríąník nezhynul;

Protoľ za to Hospodinu

Dekují v tuto hodinu.

 

Pane, mej se mnou shovení,

Odpus» me vąe provinení

A varuj mne teto noci

Vąeho zlého svoji mocí.

 

Dej, a» skonavąí noční sen,

Zdravý spatrím zítrejąí den

A tvé méno zvelebuji,

Zde i večné oslavuji.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image