Ősagárdi hit 2009. Januárr

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2009. Április

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a 2009. Áprilisi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!„

(Zsoltár 118.15.)

 

2009. április III. évfolyam 4. szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Úrvacsora Anyáknapi köszöntő
Imatémáink Házasság - kapcsolatok?
Születésnapi köszöntő Eldobott tégla
A 70 éves kántor A hit magánügy?
Babits Mihály verse Várlak
Isten nevei Felhívás
Meghallgatott imádság  
Az igazság szeretete  

 


Ú R V A C S O R A

 

                Itt vannak az ünnepek /húsvét, konfirmáció, pünkösd/ és velük együtt az úrvacsorai alkalmak, ahol Krisztussal és egymással közösséget vállalhatunk. Dióhéjban foglaljuk össze az úrvacsora szentségének lényegét és hatását.

                A reformátorok /Luther, Kálvin, Zwingli/ elvetették a katolikus egyház átlényegülésről szóló tanát /transsubstantiatió/ és az egy szín alatt /csak kenyérben/ történő úrvacsorai gyakorlatát. A konstanzi zsinat /1414-1418/ határozata szerint a megszentelt kenyeret és bort az áldozó pap veheti magához, az áldozó hívő csak az ostyát.

                Az átlényegülés alatt azt értette a katolikus egyház, hogy a szerzési igék elhangzása után /”Ez az én testem…”/ a kenyér és a bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé. Az eucharista /hálaadás, az úrvacsora ősi neve/ érvényességéhez azonban még szükséges az apostoli utódlás /apostolica successió/ is az egyházban. Nevezetesen a felszentelt pap az apostoli jogutódlás által birtokában van annak a „hatalomnak”, ami a kenyér és a bor átlényegüléséhez szükséges. A fentieket a reformátorok igeellenesnek nyilvánították, de a miseáldozat tanítását is, miszerint a papi személy újból és újból bemutatja Krisztus áldozatát. A tridenti zsinat ezen enyhített, de Krisztus áldozatának reprezentálásakor a papi hatalmat szükségesnek tartotta.

                A reformátorok közül Zwingli az úrvacsorát pusztán emlékezésként tünteti fel, amikor a hívő megemlékezik Krisztus értünk történő áldozatáról. Kálvin szerint Krisztust nem vehetjük magunkhoz az úrvacsorai elemekben, csak lelkileg találkozhatunk vele, ui. a Szentlélek a mennyben lévő Krisztushoz „felemel” és egyesít testével és vérével.

                Luther szerint nem tudjuk elfogadni azt a katolikus „okoskodást”, hogy egy szín alatt is annyi van, mint két szín alatt, mert ez nem felel meg Krisztus rendelkezésének. Ma már több helyen a katolikus pap az ostyát bemártja a borba„A transsubstantiátió” /átlényegülés/ dolgában nem törődünk a szőrszálhasogató filozófusokkal, akik azt tanítják, hogy a kenyér és a bor elhagyja és elveszti természetes anyagát, a kenyérnek csak az alakja és a színe marad meg, de már nem igazi kenyér. A Szentírással ui. az egyezik meg legjobban, hogy a kenyér jelen van és megmarad kenyérnek, ezt mondja maga Pál is: ’A kenyér, amelyet megtörünk…’ /1 Kor 10,16/; és :”Azért úgy egyek a kenyérből…” /1 Kor,11,28/. /Schmalkaldeni cikkek/ Az elemek /kenyér és bor/ megmaradnak, de szentségként együtt van velük Krisztus teste és vére.

                „Azt tartjuk továbbá, hogy az úrvacsorában a kenyér és a bor Krisztus valóságos teste és vére, és hogy azt nem csak az igaz, hanem a gonosz keresztyének is adhatják és vehetik…….ahogyan  nincs olyan szent a földön, sőt angyal sem a mennyben, aki a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé tudná változtatni, úgy meg sem másíthatja és meg sem változtathatja senki……. Mert az ember személye vagy hitetlensége miatt nem válik hamissá az az ige, amely azt szentséggé tette és szerezte.” /Schmalkaldeni cikkek/

                Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az úrvacsorában Krisztus magát ajándékozza a hívőnek, így ezen keresztül bűnbocsánatot, a Szentlélek ajándékát és örök életet kapunk. Az úrvacsorában azon kegyelmi ajándékokat kapjuk újból és újból, amelyeket már megkaptuk a keresztségben, amikor Krisztus testének tagjaivá váltunk.

                Végezetül az úrvacsora Luther szerint a „szeretet vacsorája”, amely Krisztussal és egymással is összeköt minket, de összeköt bennünket az üdvözültekkel is. „Ennek az eljövendő, mennyei ’asztalközösségnek’ előrevetített öröme ragyogja be a gyülekezet földi úrvacsora vételét.” /Dr. Nagy Gyula/ Így legyünk az örvendezés és a hálaadás közösségévé az ünnepek alatt is.

 

        Kalácska Béla

        ny.esperes lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


  I M A T É M Á K

 

„Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz annak örök élete van.”

János 6.47.

 

               Egyéni                    Közösségi

1.hét: április 20-26.

Szentlélek gyümölcseiért az életemben

Gyülekezetünk jelenlegi

 lelkészéért

2.hét:

Ápr.27.-máj.3.

Édesanyámért

Községünk polgármesteréért

 

3.hét

Május 4-10.

Imaéletem megújulásáért

Országunk vezetőiért

 

4.hét

Május 11-17..

Kitartásért az élet nehézségei között

Gyülekezetünk felügyelőjéért

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!

Jeremiás 33,3

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük az áprilisban született olvasóinkat

 

       Az imádság ereje

         Jakab 5. 13-20.

 

Szenved-e valaki közöttetek? – Imádkozzék.

Öröme van-e valakinek? – Énekeljen dicséretet!

Beteg-e valaki közöttetek? – Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott és a föld meghozta termését.

Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A 70 éves kántor 55 éve szolgál

 

           

Sohan János ősagárdi kántor több évtizedes kántori szolgálatáról két évvel ezelőtt tartalmas cikket írt az Evangélikus Életben Szőkéné Bakay Beatrix lelkésznő. A gyülekezet kántora a napokban ad hálát Istennek az eltelt 70 évért és benne az 55 évi kántori szolgálatért. Ez alkalomból elevenítettük fel az elmúlt 70 évet.

 

- Kántor Úr 70 éve él ebben a kis faluban festői környezetben a Naszály lábánál. Milyen volt hajdanán az ősagárdi gyermekek iskolai és egyházi élete?

 

- Szelszki Mihály és felesége Emma tanító házaspár tanított minket az én gyermekkoromban. Összevont osztályok voltak. Az osztály egyik része, akiket oktatott, azok erre figyeltek, az osztály többi része pedig dolgozott a kiadott feladatokon. Fegyelem volt, nem úgy, mint manapság. Hittanra kötelező volt járni, de külön-külön oktatta a lelkész a fiúkat és a lányokat. Templomba is kötelező volt járni. A lányok az oltár előtt sorban álltak. A fiúk, a fiatalok a karzat bal oldalán foglaltak helyet. A nyári szabad időben szüleimnek kellett segíteni a mezőgazdaságban és az állattartásban. Már 12-13 éves koromban az aratásban is segítettem.

Abban az időben elkelt a segítség a családban, ugyanis piacnapon Vácra jártak a felnőttek gyalog. Kosd felé mentek, és ez a 12 km teli hátikosárral nem volt könnyű. Vitték a tejterméket, mert jóformán minden háznál volt szarvasmarha, de vitték a gyümölcsöt és a zöldséget is. Télen is mentek és ha nagy hó volt, akkor libasorban haladtak és időnként az utolsó ment előre, mert törni kellett az utat. Ma már ezt nem csinálják.

 

- Én viszont lelkészként ezen „ úttörőket” 80-90 éves korukban kísértem utolsó útjukra.

- Ez igaz, mert őket az élet nemcsak megpróbálta, de meg is edzette. Hitüknél fogva pedig derűlátóak voltak. Nem ismerték a stresszt.

 

- Nagyon korán került kapcsolatba az orgonával. Hogyan történt ez?

 

- Harmati tisztelendő úr idősebb férfiak tanításával próbálkozott, köztük édesapámmal is, de a bekötött izületű, paraszti munkához szokott kezek nemigen alkalmazkodtak az orgona billentyűihez. Így a fiatalokat a lelkész Fótra küldte tanulni. Így kerültem én is 14 évesen a fóti kántorképzőbe 1953 dec. 16-tól két hónapos bentlakásos kurzusra. Néztem én a Naszály hegyet Fótról, de nem láttam onnan. Honvágyam volt, pedig csak 40-50 kilométerre voltam otthonról. Csak karácsonykor mehettünk haza. Szigorú rendet tartott Kiss János tanfolyamvezető gondnok. Tanultunk ott hittant, egyháztörténelmet, liturgiát, de még az egyházi esztendő liturgikus szimbólumait és színeit is. Kiss János bácsi nagyon szigorú, de nagyon szeretetre méltó ember volt. A gyakorló időben rendre észrevette, ha egy hangszer elhallgatott, de azt is, ha valaki mellé fogott.

Édesapám vett egy harmóniumot és a tanfolyamról hazajövet már tudtam gyakorolni, mert a gyakorlat teszi a mestert.

 

- Mikor lett a gyülekezet kántora és kik szolgáltak azidőben?

 

- Petyánszki András 1951 január 11-től volt szintén bentlakásos téli tanfolyamon Fóton. Szépen játszott már 1953-ban, amikor én még tanultam. De társult mellé Holicza András is. Kezdetben a délutáni vecsernyén engedtek játszani egy-egy éneket, majd 1956-tól rendszeresen szolgálhattam. A 60-as években egy darabig magamra maradtam, mert elment Petyánszki András titkárnak, de jött Dobos Mihály kántortársnak

Az ő betegsége és halála után – mintegy 10 esztendeje – Agárdi András a társam, aki egyben a település polgármestere is.

- Úgy tudom, hogy a környék gyülekezeteibe mind a mai napig jár helyettesíteni, ha a gyülekezet kántora elfoglalt.

- Igen, mert ebben a zavaros világban a világi foglalkozású kántoroknak olykor vasárnap és ünnepnap is dolgozni kell. Így esetenként kántortársammal helyettesítünk Felsőpetényben. De helyettesítettem már Bánkon, Rétságon és csaknem két évig Galgagyörkön. Ez utóbbi szolgálatom kezdetén volt, amikor a felsőpetényi kántorral, Kiss Jánossal heti váltásban kántorizáltunk Galgagyörkön. Ezt az utat biciklivel tettem meg, oda-vissza mintegy 40-50 kilométert. Ezt manapság nemigen vállalnák a kántorok.

- Nemcsak ilyen embert próbáló utakat nem vállalnának, de a temetési szolgálatoktól is ódzkodnak olykor.

- Ha az orgona mellé odaülök a templomban, akkor a lelkész mellé is oda kell állni a temetésen, őt nem szabad magára hagyni. Kitartás kell a kántori szolgálathoz is, ez hit nélkül nem megy.

- Korábbi ősagárdi szolgálatom idején, a 70-es években nagy felújításokat végeztünk a gyülekezetben és akkor a kántori szolgálat mellett a renoválásból is derekasan kivette részét.

- Hiszen esperes úron sem Luther-kabát volt akkor, hanem munkásruha. Így nekem is ott kellett dolgoznom sokadmagammal a cél érdekében. A hívő ember belső kényszerből cselekszik, legyen az lelkész, kántor, vagy bárki.

- De arra is emlékszem, hogy a templomrenoválás során majdnem balesetet szenvedett. Mi történt?

 

         - Hát az, hogy a kőműves mesternek csak érdes, nagy szemszerkezetű homok kellett a renováláshoz. Ilyen homok csak Acsán volt egy bezárt homokbányában. A tsz elnök azt mondta, hogy bányászhatunk homokot, de ő nem tud róla. Nos, elmentünk, mert a templomért ugye mindent megtesz az ember.  Így a nyíltszini bányászásunk során ledőlt a meddő fal és én már nem tudtam elszaladni. Mellkasomig betemetett a sóder, de tudtam, hogy az Úr velem van. Társaim kiástak és folytattuk a munkát.

- Röviden szeretnék hallani civil foglalkozásáról és a családjáról.

- 10 évig voltam a váci DCM-ben, a kőbányában dömperes, majd 24 évig autóbuszvezetőnek mentem. Néha vasárnap is beosztottak, de kántortársaim besegítettek. Agárdon bőség volt a kántorokban.

Feleségem már csaknem ötven éve társam jóban-rosszban. Minden vasárnap és ünnepnap együtt jövünk az istentiszteletre. Van két fiam, mind a kettő tanult zenélni, de öt unokám is szereti az egyházzenét. Közülük Laci unokám a napokban vizsgázott Fóton. András fiam szépen orgonál, olykor felváltott, ha halaszthatatlan ügyben távol voltam. Laci fiam is játszik pengetős hangszeren. Nagyon örülök, hogy ő lett a fóti kántorképző gondnoka, Kiss János bácsi késői utóda.

- Babits Mihály azt írja, hogy „…akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.” A mások éneke alatt az utánpótlást értem. Van utánpótlás Ősagárdon?

- Nagy Emese, aki az énekkart is vezeti, szépen játszik. Most főiskolás, nem tudni mit hoz a jövő számára. - Örülnénk kántortársammal együtt, ha bekapcsolódna az istentiszteleti kántorizálásba, de Fóton tanult még a fiatalok közül Petyánszki Brigitta is.

Én, amíg látok és a lábaim visznek, addig szeretnék szolgálni.  Nem lehet azt elmondani, hogy amikor az ember azt játsza, ami tetszik neki, akkor azzal nem tud betelni.

 

- Köszönöm, hogy a hosszú út egy-egy eseményére visszaemlékezhettünk. Kántor úr Isten iránti hálával emlékezett vissza, aki megőrizte mind a mai napig az életben és a szolgálatban. A gyülekezet is megköszöni a hosszú út során tanúsított hűségét. Kérjük Urunkat, hogy továbbra is áldja meg életét és szolgálatát.

 

 

Kalácska Béla

ny.esp.-lelk.

Az istenfélők házán áldás van

 

Boldog mindenki, aki az Urat féli,

És az Ő útjain jár.

Kezed munkája után élsz,

Boldog vagy, és jól megy sorod.

Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő;

Gyermekeid olyanok asztalod körül,

Mint az olajfacsemeték.

Ilyen áldásban részesül az az ember,

Aki féli az Urat.

Áldjon meg téged a Sionról az Úr,

Hogy láthasd Jeruzsálem jólétét

Egész életeden át,

És megláthasd unokáidat is!

Békesség legyen Izráelben!

128.Zsoltár

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra

 

Az Úristen őriz engem, mert az Ő zászlóját zengem.

Ő az Áldás, Ő a Béke, nem a harcok istensége.

Ő nem az a véres Isten: az a véres Isten nincsen.

Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban,

Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás.

Nagy, süket és szent nyugalma, háborúnkat meg sem hallja.

Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk:

Az Úristen őriz engem, mert az Ő országát zengem.

Az Ő országát, a Békét, harcainkra süketségét.

Néha átokkal panaszlom, de Ő így szól: „Nem haragszom!”

Néha rángatom cibálom: - tudja hogy csak Őt kívánom.

Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája.

Az Úristen őriz engem, mert az Ő zászlóját zengem.

Hogy daloljak más éneket, mint amit Ő ajkamra tett?

Tőle, Hozzá minden átkom: hang vagyok az Ő szájában.

Lázas hang talán magában: kell a szent Harmóniában.

S kell, hogy az Úr áldja, s védje aki azt énekli: BÉKE

 

Beküldte: Petyánszki Pálné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


ISTEN NEVEI

ahogyan Ő bemutatkozott a Bibliában

 

 

Sorozatunkban Isten önmagáról kijelentett neveiről szeretnénk gondolatokat megosztani Veled. A Bibliában sok féle néven ’mutatkozik be’ az Úr, és ezek a nevek mind egy-egy jellemvonását, tulajdonságát tükrözik, melyek által még inkább megismerhetjük Őt.

 

EL-QANNÁ – FÉLTŐN SZERETŐ ISTEN

 

„Ő pedig monda: Íme, szövetséget kötök; a te egész néped előtt csudákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, amely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csudálatos az, amit én cselekszem veled.” 2 Mózes 34,10.

 

Isten itt megújítja szövetségét népével. A Károli Biblia a „csudálatos az, amit cselekszem veled” igerésznél a Józsué 10, 12. és 13. fejezetére tesz utalást. Ha elolvassuk ezeket a fejezeteket, a zsidó nép honfoglalásáról, harcairól, győzelmeiről olvashatunk. Józsué vezetésével 31 királyt (területi fejedelemséget) győztek le!

De a győzelmeknek – a mi mindennapi, hétköznapi győzelmeinknek is – feltétele van:

 „Jegyezd meg magadnak, amit ma parancsolok neked. Íme, kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, amelybe bemész, hogy botránkozásra ne legyen közötted. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.  Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, akinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.” 2 Mózes 34,11-14.

Isten féltőn szerető, mondhatnánk féltékenyen szerető, nem tűri, hogy szeretetünket, hódolatunkat másnak adjuk! „Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.” Ézs 42,8. és „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” Máté 6,24.

Mózes halála előtt, Izrael népének az ígéret földjére való bevonulása előtt beszédet tartott, és, - mint annyiszor a Szentlélek által vezetett és ihletett emberek, akik a Biblia könyveit írták – ismét felhívja a figyelmüket:

 „ Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben; Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére; Képére valamely baromnak, amely van a földön; képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőben; Képére valamely földön csúszó-mászó állatnak; képére valamely halnak, amely van a föld alatt lévő vizekben. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.” 5 Mózes 4,15-19.

Isten féltőn szerető. Soha nem hagyta, hagyja népét homályban. Mindig világosan tudtunkra adta, adja, mit vár el tőlünk! Az Új szövetségben, amit kötött velünk az Úr Jézus Krisztusban, azt mondja Péter apostol:

„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” ApCsel 2,38-39.

Ha mi is féltőn szeretjük Urunkat, nem egy szabályrendszert akarunk majd görcsösen betartani, hanem aszerint a szeretet , alázat, engedelmesség, öröm szerint fogunk élni, amit a Szentlélek ültetett be magként a szívünkbe megtérésünkkor. Vigyáznunk kell, és tudakozódnunk Urunktól, hogy van-e bármilyen bálvány az életünkben! A bálvány nem csak idegen isten faragott képe lehet, hanem bármi vagy bárki, akit Istenünk elé helyezünk! Van valami fontosabb, mint a Megváltónk? Van valami fontosabb, mint a Vele való együttlét – imádság, igeolvasás, Biblia-iskola, szolgálat?  Helyezel-e bármit ezek elé, vagy teszed-e ezeket függővé bármitől? Szoktad mondani: ma nem megyek imádságra, mert ezt a filmet régóta várom már…vagy: amíg a férjem/feleségem nem jár velem rendszeresen istentiszteletre, én sem megyek…vagy: sejtem, hova hív Isten szolgálatra, de szerintem még nincs itt az ideje… Természetesen lehetnek olyan okok, amik miatt nem tehetsz meg valamit Istenért, amit szívedből kívánsz: esetleg beteg a gyermeked, ezért nem tudsz részt venni az alkalmon, vagy akkora hó esett, hogy nem tudsz elindulni.

Vizsgáld meg a szíved imádságban, mikor valami miatt aznap nem imádkoztál, nem olvastál igét, nem mentél istentiszteletre, nem álltál be szolgálni! A mi hű és igazságos Urunk meg fogja neked mutatni, hogy mi vezetett a döntésedben. Felhozza, ha bűn, bálvány van az életedben, és azonnal megtérhetsz belőle. „Ha megvalljuk bűneinket, és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 1Ján 1,9.

„Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?” Jakab 4,4b-5. Az egyszerű fordításban: „Ha valaki a világ barátja akar lenni, az Isten ellensége lesz. Vagy azt gondoljátok, az Írás csak üres beszéd? Pedig az Írás azt mondja,  hogy a Szent Szellem féltékeny és erős szeretettel kíván bennünket, hogy csakis az övéi legyünk”

 

Beküldte: Draskóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Meghallgatott imádság

 

 

                             Erőt kértem az Úrtól,-

S Ő nehézségeket adott,

Melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam,-

És problémákat adott,

Melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,-

gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,

hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem,-

és Isten veszélyeket adott,

melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam,-

és kaptam az Úrtól bajbajutott

 embereket, hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett

alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem

és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

 

                             Meghallgatta imádságomat!

 

/Henru Viscandi/

 

 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, és fájdalmamban osztozott, szeretett férjem Petyánszki János temetésén.

 

        özv.Petyánszki Jánosné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az igazság szeretete, a hazugság elutasítása

 

Stormie Omartian: Az imádkozó szülő hatalma c. könyvéből

 

A hazugságot tekintjük a legveszélyesebb bűnnek, mert az minden egyéb gonoszság alapja. Minden bűn, vagy bűncselekmény azzal kezdődik, hogy valaki elhisz, vagy elmond egy hazugságot.

A Sátán nagy hazug. Minden gonosz tette hazugsággal kezdődik. Akik hazudnak, azt hiszik, hogy az majd javukra fordítja az eseményeket. Ennek éppen az ellenkezője történik. A hazugság azt fejezi ki, hogy csatlakoztál a Sátánhoz. Minden alkalommal, mikor hazugságot mondasz, a szívednek egy részét a Sátánnak adod. Minél többször hazudsz, annál több helyet adsz a szívedben a Sátánnak, aki a hazugság szelleme, míg végül nem tudsz majd ellenállni a hazugságnak. A Biblia kijelenti, „a hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, akik a halált keresik.” (Példab. 21,6) Más szavakkal te esetleg úgy gondolod, hogy a hazugsággal nyerhetsz valamit, de mindössze csak a halált hozod be az életedbe. Az igazmondás következményei biztosan jobbak, mint a halál. A Biblia  megígéri, hogy: „nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél.”(Példab. 19,5)

A gyerekek néhányszor fognak hazudni. A kérdés az, hogy a hazugság olyan eszközzé válik-e számukra, amivel véleményük szerint meg lehet úszni valamit. Az határozza meg a kimenetelt, hogyan kezeljük a hazugságot. Ha nem tanítjuk meg gyermekeinknek, hogy Isten mit mond a hazugságról, akkor nem értik, mi a rossz abban. Ha nem fegyelmezzük őket, a hazugságért, azt hiszik, hogy a hazugságnak nincs következménye. Ha nem imádkozunk ezért most, akkor később komolyabb ügyekkel bajlódhatunk.

Az ördögről azt tanítja a Biblia, „Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atyja.” (János 8,44)

Imádkozz most, hogy a hazugság szelleme legyen gyökerestül kiirtva gyermekedből és saját életedből is.  Néha a szülők azért elnézőek ezzel a témával kapcsolatban, mert maguk is hazudnak. El kell utasítanunk a hazugság útját, és az igazságot kell követnünk! Példáknak kell lennünk gyermekeink számára! Szeretnénk Jánossal együtt mi is elmondani, „nincs nagyobb örömöm annál, mint mikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak” (3.Ján. 1,4)

Uram, imádkozom, hogy töltsd be gyermekeimet az Igazság Szellemével! Adj nekik olyan szívet, mely szereti, és követi az igazságot, és elutasít minden hazugságot, amely az ellenség megnyilvánulása. Moss ki belőlük mindent, ami befogadná a hazug szellemiséget! Tisztítsd meg a haláltól, mely az általuk esetleg kimondott, vagy gondolt hazugság következményeként belopódzhatott az életükbe! Segítsd megérteniük, hogy minden hazugsággal az Ördögnek adják szívük egy részét, és a visszamaradt űrt zűrzavar és halál tölti meg, és elválasztja a Te jelenlétedtől! Könyörgök, hogy ne legyenek vakok és megtévesztettek, hanem mindig világosan értsék a Te igazságodat!

Imádkozom, hogy soha ne meneküljenek ki a hazugságból, hanem minden hazugságukra derüljön fény és lelepleződjön az.

Ha hazudnak, érezzék magukat annyira nyomorultul, hogy a megvallás és annak következményei, megkönnyebbülésnek tűnjenek! Segíts tanítanom őket, hogy mit jelent a hazugság, és hatékonyan fegyelmezni, amikor megpróbálják ezt az alapelvet megsérteni!

A Te Igéd ígéri, „mikor eljön Ő, az Igazság Szellem, elvezet titeket minden igazságra”. (János 16,13) Könyörgök, hogy a Te Szellemed, az Igazság Szelleme vezesse el minden igazságra! Soha ne adjanak helyet a hazugságnak, inkább legyenek becsület emberei, akik szilárdan követik az IGAZSÁG SZELLEMÉT!

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük az édesanyákat

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

itt e földön senki sem szerethet jobban! –

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

          Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását,

Áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Élettárs – Házastárs ?

Az alábbiakban röviden és táblázatszerű­én foglaltuk össze azokat a főbb külön­bözőségeket, amelyek jelentősen eltér­nek a két típusú párkapcsolat között. Az élettársi kapcsolat ma egyre jobban ter­jed, ezért fontos tudnunk, mi van a dol­gok hátterében.

élettársi közösség: két, házasságkötés nélkül, közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személyt nevezünk élettársaknak. Általában érzelmi, szexuális kapcsolatot, együttla­kást, a vagyoni ügyek közös intézését, közös célok érdekében történő együtt­működést jelent.

 

Házasság: bibliai értelemben (Máté 19,5): És ezt monda: Annak okáért el­hagyja a férfiú atyját és anyját; és ragasz­kodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté

 

ÉLETTÁRS

HÁZASTÁRS

MEGJEGYZÉS

1. Időleges, vagyis kipróbálás alatti állapot. Meglátjuk majd, hogy összeillünk-e?

Örökké tart, végleges: bármikor ki merem jelenteni, hogy hozzá tartozom.

Jeremiás 31,3 „Örökkévaló szeretettel szerettelek Téged..."

2. A mai világban lehetetlen a tartós kapcsolat. Ezért jobb a rugalmas alkalmazkodás.

Igaz, hogy „pörgős" a világ ezért kell egy biztos pont, ami szilárd!

Lukács 21,33 „Az ég és a föld elmúlnak..."

 3. Sajnos a házasság nem képes

    betölteni az egész életen át tartó szeretet ígéretét

Isten nemcsak szeretettel, de hűséggel is meg­ajándékoz minket

Zsolt 89,25

„És vele lesz az én

hűségem ..."

4. Mi lesz, ha pár        év múlva rájövünk,    hogy a szerelem   elmúlt és   eltávolodtunk?

Isten adja a házasság építéséhez a tüzet és a Szent Lélek ajándékait is.

...lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai..." Énekek: 8,6

5. Minek házasodjak, ha már úgyis 3 éve együtt vagyunk?

A házasság előtti szex bűn Isten szemében, kihat a későbbi kapcsolatra.

Gal 6,7 „...Amit vet az ember, azt aratja..."

6. Keresem az igazit. Mi van, ha elsőre nem találom meg?

Ma az eldobható, világban élünk. A párom nem eldobható, és nem is pótolható...

1 Mózes 2,18 „Szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt"

7. Jogilag egyenlők vagyunk, senki sem fogja alá adni magát a másiknak.

A függetlenségből válság lesz! De ha kölcsönös az alárendelődés, akkor szabályszerűen működik.

1 Péter 5,3 „Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példány képei a nyájnak"

8. Mindenki a saját gyönyörűségét keresi, kapni akar, nem adni EGYÜTT ÉLÜNK

Mindenki a másik gyönyörűségét keresi egymásért ÉLÜNK

Efézus 5,25,26 „Miképpen a Krisztus is szerette az egyházat"

9. Nem kell    teljesen kitárulkoznom, így nem él  vissza vele senki.

Bátran kitárulkozom, és megtapasztalom a legmélyebb közösséget.

János 13,14 „Nektek is meg kell mosnotok egymás lábait"

10. Nem ígérek semmit, de azt betartom

Amit ígérek, azt minden áron betartom!

Máté 5,37

„A Ti beszédetek:

Úgy úgy, nem nem..."

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az eldobott tégla

 

Egy fiatal és sikeres cégvezető gurult az utcán új Jaguárjában. Ahogy haladt figyelte a kint játszó gyermekeket

Egyszer csak egy tégla csapódott a kocsija ajtajának! Rátaposott a fékre, kiugrott és elkapta a legközelebbi gyereket. Nekinyomta a sérült autónak, és ráordított:

- Mi volt ez az egész, és ki vagy te? Mi a fenét csinálsz? Ez egy új kocsi! Ez a tégla még sokba fog kerülni neked! Miért csináltad?

A fiatal srác védekezett.

- Kérem, uram... kérem, nagyon sajnálom, de nem tehettem mást, - mentegetőzött. - Azért dobtam a téglát, mert semmi más nem állította volna meg.

Könnycseppek gördültek le az arcán az álláig. A srác egy pontra mutatott a parkoló kocsi közelében.

-Ő a bátyám, - mondta - felborult az útpadkán, kiesett a tolókocsijából és nem tudtam felsegíteni. - Azután a zokogó fiú megkérdezte a megdöbbent vállalatvezetőt:

- Segítene visszatenni a tolókocsijába? Megsérült és nekem túl nehéz.

A férfi elindult és megpróbálta lenyelni a gyorsan növekvő gombócot a torkában. Óvatosan felemelte a mozgássérült fiút, visszatette a tolókocsiba, aztán elővett egy vászon-kendőt és beborogatta a friss horzsolásokat. Egy gyors pillantásból látta, hogy minden rendben lesz.

- Köszönöm, Isten áldja meg! - mondta hálásan a sérült gyerek az ismeretlennek. A férfi megrendülve pillantott vissza a bátyját hazafelé toló fiúra. Hosszú és lassú volt ez az út vissza a Jaguárhoz. Csúnya volt a kár, mégis úgy döntött, hogy nem javíttatja ki a behorpadt ajtót. Úgy hagyta, hogy emlékeztesse őt:

- Ne repülj át az életen úgy, hogy valakinek egy téglához kelljen nyúlnia, hogy felhívja valamire a figyelmedet!

 

 

Beküldte: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A hit magánügy?

 

Biztos mindannyian hallottátok már a fenti mondatot mikor a hitről, Istenről, Jézusról, megtérésről beszélgettetek valakivel, vagy legalábbis próbáltatok. Sokan elzárkóznak az ilyen jellegű beszélgetéstől, a gyülekezetbe járástól, és a fenti mondat mögé bújnak, habár hívőnek mondják magukat. Pedig Isten igéje mást mond. Isten igéje Isten akaratát mutatja. Tehát ha valaki nem a szerint él és cselekszik, beszél és gondolkozik, nem jár Isten szíve szerint, ellene áll Őneki. Az engedetlenség, még ha profi módon – úgy, hogy mi magunk is elhisszük azt – megmagyarázzuk, mégis Isten elleni lázadás marad. A bűn bűn. Nem mi határozzuk meg, mi számít annak, hanem Teremtőnk. Az Úr azt mondja nekünk:

Gondolkodj Isten törvényéről, beszédéről:Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.” Józsué 1,7-8.

Beszéljünk Isten igéjéről: „Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.  És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.”5Mózes 6,4-9. (beszélni kell Isten igéjéről, a hitünknek nyilvánvalóvá kell legyen – nem csak cselekedetekben)

„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” Márk 16,15. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek

megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről.” I.Péter3,15.

Tanítsuk azt gyermekeinknek:A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izráelben; amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.” 78.Zsolt.4-8.

Járjunk gyülekezetbe, mert az Krisztus Teste, ahol az Úr munkálkodik rajtunk és általunk: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Még sok igét hozhatnánk arra, hogy a mi Urunk akarata az, hogy testvéri közösségben növekedjünk az Ő szeretetében, szolgáljuk Őt: hirdessük az Örömhírt (és ez nem csak a lelkészeink dolga!), sőt beszéljünk az Ő igéiről, tetteiről, személyéről MINDIG (akár felkelünk, akár lefekszünk, akár otthon, akár úton vagyunk).

Sokszor a ’nyilvánvaló” engedetlenség (pl. káromkodás, veszekedés, hitetlenség, paráznaság, hazugság) mellett elhalványulhatnak, eltörpülhetnek azok, amikor ’csak’ nem tesszük meg azt, amit kéne, pedig Jézus azt mondja ma is: És

valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.” Máté 7,26-27.

Beküldte: Draskóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Várlak

 

Néztelek ma reggel, ahogy felkeltél, remélve, hogy beszélgetsz majd velem, még ha csak néhány szót is, megkérdezed a véleményemet, vagy megköszönöd azokat a jó dolgokat, amik tegnap történtek az életedben. Aztán észrevettem, hogy most túlságosan elfoglal, hogy mit vegyél fel ma munkába.
Megint vártam. Amikor szaladgáltál a házban és készülődtél. Tudtam, hogy lenne pár perced, hogy megállj és csak köszönj, de túl elfoglalt voltál.
Egyszer 15 percig vártál, amíg nem kellett mást csinálnod, mint ülni egy széken. Aztán láttam, hogy talpra ugrasz. Azt hittem, velem akarsz beszélni, de csak a telefonhoz rohantál, hogy még pletykálj gyorsan egy barátoddal.
Néztelek, ahogy munkába mentél, és egész nap vártam türelmesen. Azt hiszem, a sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is elmondj nekem.
Észrevettem, hogy ebédnél körülnéztél, talán szégyelltél beszélni velem, ezért nem hajtottál fejet. Megláttad, hogy három-négy asztallal arrébb néhány barátod beszélt kicsit hozzám, mielőtt ettek, de te mégsem. Nem baj. Még mindig maradt idő, és reméltem, hogy majd beszélsz velem. Már hazamentél, és úgy tűnt, sok dolgod van. Miután pár dolgot csináltál, bekapcsoltad a TV-t. Nem tudom, szereted-e a TV-t vagy sem, mert nem sok minden történik ott, és sok időt eltöltesz előtte nap, mint nap,nem gondolva semmire, csak élvezve a showt.

 

Türelmesen vártam, ahogy nézted a TV-t, és megetted a vacsorád, de megint nem szóltál hozzám. Lefekvéskor azt hiszem, már túl fáradt voltál. Jó éjszakát kívántál a családodnak, beugrottál az ágyba, és pillanatok alatt álomba merültél.
Nem baj, mert talán még nem vetted észre, hogy én mindig ott vagyok veled. Több türelmem van, mint gondolnád, és téged is arra akarlak tanítani, hogy legyél türelmes másokkal. Annyira szeretlek, hogy minden nap várok egy biccentésre vagy imára, gondolatra vagy akár egy hálás érzésre a szíved mélyén. Nehéz az egyoldalú kapcsolat.

Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.”

 Róma 13,7:

Beküldte: Hajduk Zsófia

 

 

 

Kiemelt alkalmaink

 

Családi istentisztelet                             április 19. de. 10.30

Anyáknapi megemlékezés                    május 03. de. 10.30

Mennybemenetel                                   május 21. de. 10.30

Konfirmáció                                          május 24. de. 10.00

 

 

Értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy egyházfenntartói járulék összege 2009-es évtől 6000 Ft/fő. A befizetéseket gondnokainknál ill; pénztárosunknál lehet befizetni. Köszönjük együttműködésüket.

 

 

 

Alkalmaink:

 

Vasárnap

Gyermek bibliaóra                                 9.30

Felnőtt istentisztelet                                10.30

Hónap első vasárnapján Úrvacsorai istentisztelet

Minden hónap 1; 3 vasárnapján női kör     1700

Minden hónap 2; 4 vasárnapján férfi kör   1700

 

Szerda-péntek: délután hittan és konfirmandus oktatás, valamint óvodai hittan oktatás

 

Szerda este 19 órától felnőtt bibliaóra

 

Péntek este Ifjúsági bibliaóra                18.30

 

         Szlovák nyelvű istentisztelet előzetes megbeszélés után

 

 

V »aľkých dňoch

 

Pane Jeľiąi Kriste, Tvoja dúąa bola smutná aľ na smr». K Tebe sa obraciam, Ty vieą o mojom poloľení. Skormútený som a moje srdce krváca. Pokorený som aľ do prachu a nemám uľ síl. Akoby vąetko nasvedčovalo, ľe niet pre mňa uľ nijakej potechy a som najneą»astnejąí zo vąetkých. Viem, ľe som si zaslúľil Tvoj hnev, ved' aký bol môj ľivot? Verím vąak v Tvoje zl'utovanie. Zmiluj sa nado mnou. Oslobod' ma od strachu, aby som celkom neklesol na mysli a nestratil cieµ svojho ľivota. Verím, ľe môľeą zmenit', čo je nemoľné u l'udí. Vyved' ma z mojich úzkostí. Ukáľ mi cestu ako d'alej a prehlb moju vieru i lásku k Tebe a blíľnym. Z hlbokosti volám k Tebe, Pane, vyslyą ma. Zl'utovník nebeský, zmiluj sa nado mnou. Amen

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image